1 GBP = 102.50 INR                       

BREAKING NEWS

_À¯v-tU tI-¡nð a-[p-cw ]p-c-fm³ ]u-UÀ ]-ôkm-c C-«v A½; Du-Xn-b-t¸mÄ ap-J-t¯-bv¡v Xo-bm-fn-¸-SÀ-óp; \n-§Ä¡pw C-sXm-cp ap-ó-dn-bn-¸m-Wv

Britishmalayali
kz´wteJI³

tI-¡n-\v ap-I-fnð Að-]w ]u-UÀ ]-ôkm-c hn-X-dp-t¼mÄ aIsâ ]n-d-ómÄ tI-¡n-\v Að-]w Iq-Sn a-[p-cw th-W-sa-tó A-½ I-cp-Xn-bp-Åq. F-ómð A-Xn-{X A-]I-Sw ]n-Sn-¨-Xm-Ip-sa-óv A-hÀ I-cp-Xn-bnñ. A-½ tI-¡p-am-bn h-cpó-Xv Im-¯v A-£-a-\m-bn-cp-ó a-I\pw C-§s\-sbm-cp sR-«ð {]-Xo-£n-¨n-cp-ónñ.

tPmÀ-Pn-sâ ]n-d-óm-fn-\v H-¯p-Iq-Sn-b-hÀ lm-¸n _À-¯v-tU ]m-Sn-s¡m-ïn-cp-ó-t¸m-gm-Wv A-½ tI-¡p-am-bn F-¯n-bXv. tI-¡n-\v ap-I-fnð Øm-]n-¨n-cp-ó sa-gp-Ip-Xn-cn-IÄ Du-Xn-s¡-Sp-¯m³ tPmÀ-Pv {i-an¡-sh s]-s«-óv Xo-bm-fn-¸-S-cp-I-bm-bn-cpóp. ap-J-t¯-bv-¡v Xo-bm-fn-¸-SÀ-só-¦nepw s]-s«-óv ap-Jw ]n³-h-en-¨p-sIm-ïv tPmÀ-Pv c-£-s¸-«p.

Xo-bm-fp-ó-XpI-ïv Ip-Spw-_mw-K-§fpw t]-Sn-¨c-ïv \n-e-hn-fn-¨p. sR-«n-¯-cn¨p-t]m-sb-¦n-epw tPmÀ-Ppw tI-¡n-\pïm-b am-äw ]n-óo-Sv B-kz-Zn¨p. tPmÀ-Pv s]m-Å-teð-¡m-sX c-£-s¸-s«-¦nepw A-½-bv-¡v Ip-td t\-c-t¯-bv-¡v B sR-«ð hn-«p-am-dn-bnñ. ]u-UÀ ]-ôkm-c hn-X-dnb-Xv ]-d-bm³ hn«p-t]m-bn F-óp-]-d-ª-hÀ tX-§n-¡-c-ªp.

tPmÀPv Du-Xn-b-t¸mÄ sa-gp-Ip-Xn-cn-bn-te-¡v ]u-U-À ]-ôkm-c ]-d-ó-Xm-Wv Xo-bm-fn-¡-¯m³ C-S-bm-¡n-bXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category