1 GBP = 102.50 INR                       

BREAKING NEWS

Aôp-hÀ-jw ap¼v 5.71 ]u-ïv hn-e-bp-ïm-bn-cp-ó a-cp-ón-\v C-t¸mÄ hn-e 571 ]u-ïv; F³-F-¨v-F-Ên-s\ Nqj-Ww sN-bv-Xv C-´y³ k-tlm-Z-c-§Ä sIm-bvX-Xv tIm-Sn-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-cp-ón-\v A-\ym-b-am-bn h-n-e-hÀ-[n-¸n-¨v C-´y-¡mcm-b k-tlm-Z-c-§Ä {_n-«o-jv \n-Ip-Xn Zm-b-I-cnð-\n-óv kz-´-am-¡nb-Xv tIm-SnIÄ. A-ôp-hÀ-jw sIm-ïv a-cp-óphn-e B-bn-c-¡-W-¡n-\v aS-§v hÀ-[n-¸n-¨m-Wv C-hÀ ]-Ww hm-cn-¡q-«n-bXv. a-cp-óv hn-e \n-b-{´n-¡p-ó \n-b-a-¯n-se ]-gp-Xm-Wv C-hÀ Nqj-Ww sN-bv-X-Xv.

F³-F-¨v-F-Ên-s\ em-`-I-c-am-¡m³ kÀ-¡mÀ ]Tn-¨ ]-Wn ]-Xn-s\«pw t\m-¡p-ó-Xn-\n-S-bn-em-Wv a-cp-óv h-n-e-bnð tIm-Sn-IÄ A-hÀ \-ã-s¸-Sp-¯p-óXv. P-\-dn-Iv t]-cp-I-fnð a-cp-óp-IÄ hn-]-Wn-bn-se-¯n-¡p-ó-Xn-\v ]I-cw {_m³-Uv s\-bn-ap-I-fnð a-cp-ón-d-¡n-bm-Wv I-¼-\n-IÄ F³-F-¨v-F-Ên-s\ Nqj-Ww sN-¿p-óXv.

`n-¡p ]-t«epw hnP-bv ]-t«-ep-am-Wv a-cp-óp-hy-h-km-b-¯n-se tIm-So-iz-c-òmcm-b C-´y³ hy-h-km-bnIÄ. D-bÀ-ó c-à k-½À-Z-¯n\pw ssl-¸À ssX-tdm-bv-Un-k-¯n-\p-ap-Å a-cp-óp-IÄ¡m-Wv C-hÀ A-\ym-b-am-bn hn-e hÀ-[n-¸n-¨-Xpw. 26.2 tIm-Sn ]u-ïm-Wv a-cp-óp-hÀ-[-\ aq-ew hÀ-jw F³.F-¨v.F-Ên-\v \-ã-am-Ip-ó-Xv. 7000 Pq-\n-bÀ tUm-ÎÀ-amÀ-¡v i¼-fw \ð-Im³ t]m-ó kw-Jy-bm-WnXv.

I-gn-ª A-ôp-hÀ-j-¯n-\n-sS 32 a-cp-óp-I-fp-sS hn-e B-bn-cw a-S-§n-te-sd hÀ-[n-¨-Xm-bn A-t\z-j-W-¯nð I-sï¯n. a-än-\-¯nð-s¸-« 96 a-cp-óp-I-fp-sS hn-e C-c-«n-bn-e-[n-I-am-bn hÀ-[n¨p. F¨v.sF.hn tcm-K-¯n-\p-Å a-cp-ón-\v 13.50 ]u-ïnð-\n-óv 750 ]u-ïm-bm-Wv hn-e hÀ-[n-¨Xv. hnjmZ tcm-K-¯n-\p-Å a-cp-ón\v 5.71 ]u-ïm-bn-cpó-Xv A-ôp-hÀ-jw sIm-ïv 571 ]u-ïmbn. ssk-¢n-kn³ 30 Fw-Pn a-cp-ón\v 9.57 ]u-ïv F-ó-Xv 353.06 ]u-ïm-bn hÀ-[n-¨p.

hym-]I-am-bn D-]-tbm-Kn-¡-s¸-Sp-ó a-cp-óp-I-fp-sS hn-]-W-\m-h-Im-iw kz-´-am-¡n-bmWv Cu I-¼-\n-IÄ em-`w sIm-¿p-óXv. hÀ-j-§-fm-bn Nn-e {]-tXy-I {_m³-Uv a-cp-óp-IÄ C-hÀ X-só-bm-Wv ssI-bm-fp-ó-Xv. AXp-sIm-ïpX-só A-an-Xam-b hn-e \ð-Im³ tcm-Kn-IÄ \nÀ-_-Ôn-X-cm-Ip-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category