1 GBP = 102.50 INR                       

BREAKING NEWS

_mw-¥q-cnð \n-ópw -a-S-§p-t¼mÄ Km-Svhn¡v F-bÀ-t¸m-À-«nð-h-¨v ]n-Sn-bn-embn; C\n Cu sIâp-Imc-\v Po-hn-Xw ap-gp-h³ P-bnð-hm-kw

Britishmalayali
kz´wteJI³

t^m-t«m-{Km-^dpw A-[ym-]-I\pw thm-f-ïn-bdp-sam-s¡-bm-bn Na-ªv A-\m-Ym-e-b-§-fnð I-b-dn-¡q-Sn Ip-«nI-sf Zp-cp-]-tbm-Kw sN-¿pó-Xv ]-Xn-hm-¡n-bn-cp-ó {_n-«o-jv bp-hm-hv H-Sp-hnð ]n-Sn-bn-embn. C-´y-bn-sebpw a-te-jy-bn-sb-bpw Iw-t_m-Un-b-bn-sebpw A-\m-Ym-e-b-§-fnð ]-Xn-hm-bn k-µÀi-\w \-S-¯n-bn-cp-ó dn-¨mÀ-Uv l-¡nÄ Fó 30þIm-c-\m-Wv Km-äv-hn-¡v FbÀ-t]mÀ-«nð A-d-kv-än-em-b-Xv.

c-ïp-h-b-Êp-Å Ip-«n-sb-bpÄ-s¸-sS B-dv _m-ec-Xn tI-Êp-I-fm-Wv C-bmÄ-s¡-Xn-sc Np-a-¯-s¸-«n-«p-Å-Xv. 22 hÀ-j-t¯m-fw XS-hv in-£ e-`n-¡p-sa-óm-Wv kq-N-\.

A-\m-Yme-bw k-µÀ-in-¡m\pw Ip-«n-IÄ-s¡m-¸w ka-bw sN-e-hn-Sm\pw A-hÀ-s¡m-¸w t^m-t«m-Ifpw hoUn-tbm-Ifpw Nn-{Xo-I-cn-¡m\pw B-{K-l-ap-sï-óv kq-Nn-¸n¨p-sIm-ïp-Å C-sa-bn-ep-IÄ s_w-K-fq-cp-hn-ð A-\m-Ym-e-bw \-S-¯p-ó ]p-tcm-lnX-\v C-bmÄ A-b-¨n-«p-sï-óv I-sï-¯n-bn-«p-ïv.A-\m-Ym-e-b-¯nð thm-f-ïn-b-dmbpw Cw-¥o-jv A-[ym-]-I-\m-bpw {]-hÀ-¯n-¡m³ Xm-Xv-]-cy-ap-sïópw Xm-s\m-cp {^o-em³-kv t^m-t«m-{Km-^-dm-sW-óp-am-Wv a-äp-Åh-sc hn-iz-kn-¸n-¨n-cp-óXv.

s_w-K-fq-cp-hn-se \yp tlm-¸v t^mÀ Nnð-{U³ F-ó A-\m-Ym-e-b-am-Wv C-sa-bn-ep-I-fn-eq-sS C-bmÄ e-£y-an-«-sX-óv C-Xn-sâ \-S-¯n-¸p-Im-c\m-b ]m-ÌÀ tPmÀ-Pv s^À-Wmï-kv ]-d-bp-óp. 2013 Pq¬ 30þ\m-Wv B-Zy sa-bnð h-cp-óXv. Xm³ {_n-«o-jp-Im-c-\m-sWópw a-te-jy-bnð sF-Sn ]Tn-¡p-I-bm-sW-óp-am-Wv k-tµ-i-¯n-ep-ïm-bn-cp-óXv.

_w-K-fq-cp-hnepw Bw-_-dn-ep-ap-Å A-\m-Ym-e-b-§Ä k-µÀ-in-¡m³ B-{K-ln-¡p-ó-Xmbpw k-µÀ-i-\-¯nð ]-d-ªn-cpóp. sa-bn-ep-I-fnð A-kzm-`m-hn-I-X Hópw tXm-óm-Xn-cp-ó-Xn-\mð dn-¨mÀ-Un-s\ A-Xn-\v A-\p-h-Zn-¡p-Ibpw sN-bvXp. ]m-Ì-tdm-sSm-¸-am-Wv C-bmÄ Xm-a-kn-¨-Xpw. c-ïp-Znh-kw C-hn-sS Xm-a-kn-s¨-¦nepw C-hn-Sp-s¯ Ip-«n-I-sf-bm-scbpw D-]-{Z-hn-¨n-«n-sñ-óm-Wv I-cp-Xp-óXv.

X-sâ A-dn-hp-IÄ ]-¦p-sh¨pw a-t\m-l-c-am-bn kw-km-cn-¨p-am-Wv C-bmÄ Ip-«nI-sf h-i-¯m-¡n-bn-cp-óXv. dn-¨mÀ-Un-sâ h-c-hnð B-Ir-ãcm-b A-[n-Ir-XÀ A-\m-Ym-e-b-¯n-sâ t^-kv-_p-¡v t]-Pnð A-tX-¡p-dn-¨v t]m-kv-äp-an-«n-cpóp. Ip-«n-IÄ-s¡m-¸w t^m-t«m-Ifpw hoUn-tbm-Ifpw Nn-{Xo-I-cn-¨-Xmbpw Cu t]m-kv-än-epïv.

A-\m-Ym-e-b-§Ä tI-{µo-I-cn-¨v H-¼-Xp-hÀ-j-am-bn dn-¨mÀ-Uv _m-e-c-Xn-bn-teÀ-s¸-«n-cp-ó-Xm-bm-Wv I-W-¡m-¡p-ó-Xv. c-ïn-\pw 13þ\pw C-S-bnð {]m-b-ap-Å B-¬-Ip-«n-Ifpw s]¬-Ip-«n-Ifpw C-bm-fp-sS ]o-U-\-¯n-\n-c-bm-bn. 2006þð Iw-t_m-Un-b-bn-ep-Å \mepw Bdpw h-b-Êp-Å k-tlm-Z-cn-am-sc ]o-Un-¸n-¨-Xp-ap-Xð Xp-S-§p-óp C-bm-fp-sS Ip-{]-kn-² Po-hn-Xw.

90þte-sd tI-Êp-I-fm-Wv C-bmÄ-s¡-Xn-sc-bp-ÅXv. a-te-jy-bnð am-{Xw 200þte-sd Ip-«nI-sf C-bmÄ ]o-Un-¸n-¡p-Itbm ]o-Un-¸n-¡m³ {i-an-¡p-Itbm sN-bv-Xn-«pïv. Ip-«nI-sf F§-s\ B-IÀ-jn-¨v h-e-bn-em¡mw F-óv hn-i-Zo-I-cn-¡p-ó 60 t]-PpÅ ssI-¸p-kv-X-I-hpw C-bmÄ X-¿m-dm-¡n-bn-cp-óp.

Ip-«nI-sf Zp-cp-]-tbm-Kw sN-¿p-ó Nn-{X-§fpw hoUn-tbm-Ifpw A-t[m-temI-¯v hn-ä-gn-¨m-Wv C-bmÄ ]-Ww I-sï-¯n-bn-cn-¡p-óXv. H-Sp-hnð Hm-kv-t{S-en-b-bn-se _m-ec-Xn kwL-s¯ ]n-Sn-Iq-Sn-b-t¸m-gm-Wv dn-¨mÀ-Un-sâ {]-hÀ-¯n-IÄ ]pdw-tem-I-a-dn-bp-óXv. A-hÀ \ðIn-b hn-h-c-a-\p-k-cn-¨m-Wv C-bm-sf ]n-Sn-Iq-Sp-ó-Xpw. a-te-jy-bnð-\n-óv {_n-«-\n-te-¡v a-S-§-sh-bm-Wv C-bmÄ A-d-Ìn-em-Ip-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category