1 GBP = 102.50 INR                       

BREAKING NEWS

t^kv-_p-¡n-eq-sS \p-W {]-Nmc-Ww \-S-¯p-ó-hÀ kq-£n-¡p-I; ]pXn-b \nb-aw h-gn bp-sI-bnð I-gn-ª-hÀ-jw A-d-Ìn-em-b-Xv 850 t]À!

Britishmalayali
kz´wteJI³

t^-kv-_p-¡nepw Szn-ä-dnepw a-äv tkm-jyð aoUn-b ¹mäv-t^m-ap-I-fnepw hn-tZz-j {]-Nmc-Ww \-S-¯p-ó-hÀ kq-£n-¡p-I. \n-§Ä A-I-¯m-Im³ th-sd Imc-Ww th-ï. tkm-jyð ao-Un-b-bnð a-äp-Åh-sc A-[n-t£-]n-¡p-ótXm A-h-cp-sS hn-izmk-s¯ {h-W-s¸-Sp-¯p-ótXm B-b {]-Nmc-Ww \-S-¯p-óh-sc Ip-Sp-¡p-ó ]pXn-b \nb-aw \n-e-hn-ep-sï-tómÀ-¡pI.

C-¯-c-¯nð hn-tZz-j {]-Nmc-Ww \-S-¯n-b-Xn-\v {_n-«-\nð I-gn-ª-hÀ-jw A-d-Ìn-em-b-Xv 850 t]-cmWv. I-gn-ª-hÀ-jw sIm-ïp-h-ó I-ayq-Wn-t¡-j³ B-Iv-ä-\p-k-cn-¨m-Wv C¯-cw t]m-kv-äp-I-fp-sS D-S-aI-sf t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-XXv. tkm-jyð ao-Un-b-bn-eq-sS-bp-Å hn-tZz-j {]-Nm-c-W-¯n-sâ t]-cnð I-gn-ª A-ôp-hÀ-j-¯n-\n-sS t]m-eo-kn-sâ tNmZyw sN-¿-en-\v hn-t[-b-cm-b-Xv 3500 t]-cmWv.

e-ï-\nð H-cp Znh-kw c-ïp-t]-sc-¦nepw C-¯-c-¯nð sXämb tkm-jyð ao-Un-b D-]-tbm-K-¯n-sâ t]-cnð A-d-Ìn-em-Ip-óp-sï-óm-Wv C-t¸mg-s¯ I-W-¡p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óXv. A-[n-t£-]-]-chpw am-\y-X-bnñm-¯Xpw \n-µn-¡p-ó-Xpamb t]m-kv-äp-I-fp-sS t]-cnð hy-ànI-sf A-d-Ìv sN-¿m³ A-\pa-Xn \ð-Ip-ó-Xm-Wv I-ayq-Wn-t¡-j³ B-În-se hy-h-Ø.

Hm¬-sse-\n-eq-sS-bp-Å A-[n-t£-]-§Ä h³-tXm-Xnð hÀ-[n-¨-tXm-sS-bmWv Cu \nb-aw Iq-Sp-Xð i-à-am-bn {]-tbm-Kn-¡m³ Xp-S-§n-bXv. t{Sm-fn-Mv F-ó t]-cnð a-äp-Åh-sc A-]-am-\n-¡pó t]m-kv-äp-IÄ C-Spó-Xv C-X-\p-k-cn-¨v Ip-ä-I-c-am-Ipw. F-ómð, C-¯-c-¯nð \nb-aw IÀ-i-\-am-¡pó-Xv A-`n-{]m-b kzm-X-{´y-w hn-e-¡p-ó-Xn-\v Xp-ey-am-sW-ó hn-aÀ-i-\hpw i-à-am-Wv.

tdm-_n³ lp-Uv FbÀ-t]mÀ-«v t_mw-_v sh-¨v X-IÀ-¡p-sa-ó hym-P Szo-äv \-S¯nb t]mÄ tNw-t_-gv-kn-s\ 2012þð A-d-kv-äv sN-bv-Xn-cpóp. F-ómð, X-tâ-Xv H-cp km-[m-c-W Xam-i am-{X-am-bn-cp-óp-sh-ó tNw-t_-gv-kn-sâ hm-Zw Aw-Ko-I-cn-¨v tImS-Xn A-bm-sf sh-dp-sX-hn«p. C-tXm-sS-bmWv Hm¬-sse³ \p-W {]-Nm-cW-s¯ t\-cn-Sm³ Iq-Sp-Xð I-Sp-¯ \nb-aw sIm-ïp-h-cm³ kÀ-¡mÀ X-¿m-dm-bXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category