1 GBP = 102.50 INR                       

BREAKING NEWS

ap³-Im-apI-s\ Ip-cp-¡m³ hym-P _-emð-kw-K B-tcm]-Ww C-ó-bn¨p; KnðUv-t^mUn-se C-´y³ hw-i-P-bm-b bp-h-Xn-¡v 15 am-kw XS-hv

Britishmalayali
kz´wteJI³

ap³-Im-ap-I-t\m-Sp-Å ]-I-XoÀ-¡m³ hym-P _-emðkw-K B-tcm]-Ww D-ó-bn-¨ C-´y³ hw-i-Pbm-b bp-h-Xn-¡v {_n-«-\nð 15 am-kw X-Shv. \Xm-j D-¯w-kn-§n-s\-bm-Wv tImS-Xn in-£n-¨Xv. ap³ Im-ap-I\mb B-Im-iv B³-{Uq-kv F-ó B-{I-an-¨v am-\-`w-K-s¸-Sp-¯n-sbóm-tcm-]n-¨m-Wv \Xmj t]m-eo-kn-s\ k-ao-]n-¨Xv.

B-Im-in-sâ I-cn-bdpw Po-hn-Xhpw X-IÀ-¡p-I-sb-ó D-t±-iy-¯n-em-Wv \Xm-j C¯-c-sam-cp B-tcm]-Ww D-ó-bn-¨-sX-óv tImS-Xn I-sï¯n. {]W-bw ]n-cn-bp-I-bm-sWó tXm-ó-enð B-Im-iv X-tóm-Sv A-]-a-cym-Z-bm-bn s]-cp-am-dn-sb-óm-Wv \Xmj t]m-eo-kn-t\-Sv ]-d-ªn-cp-ó-Xv.

C-tX-¯p-S-À-óv t]m-eo-kv- B-Im-in-s\ A-d-kv-äv sN-¿p-Ibpw C-hÀ H-cp-an-¨v Xm-a-kn-¨n-cp-ó ^v-fm-änð-\n-óv ]p-d-¯m-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp. F-ómð, kw`-hw hym-P-am-sW-óv sX-fn-bn-¡p-ó k-tµ-i-§Ä \-Xm-j-bp-sSbpw B-Im-in-sâ-bpw sa-mss_-ep-I-fnð-\n-óv e-`n-¨-tXm-sS-bm-Wv t]m-eo-kn-\v kw-`-h-¯n-sâ Np-cpÄ \n-hÀ-¯m-\m-bXv.

B-Im-in-s\ a-\-¸qÀ-hw Ip-cp-¡m³ th-ïn-bm-Wv Xm³ hym-P B-tcm]-Ww D-ó-bn-¨-sX-óv tNmZyw sN-¿-enð \Xm-j D¯-cw \ð-In. hm-Zw tI-« KpÄ-Uv^-Uv {Iu¬ tImS-Xn \-Xm-j-bv-¡v 15 amk-s¯ X-S-hp-in-£ \ð-Ip-Ibm-bn-cp-óp. A-`n-{]m-b- hy-Xym-k-§-sf-¯p-SÀ-óv thÀ-]n-cn-bm-³ Xo-cp-am-\n-¨-Xn-sâ ]-I-bn-em-Wv \Xm-j C¯-c-sam-cp Im-cy-¯n-\v ap-XnÀ-ó-sX-óv tImS-Xn I-sï-¯n.

X-só B-{I-an-¨v A-t_m-[m-h-Ø-bn-em-¡n-b-ti-jw _-emð-kw-Kw sN-bv-Xp-sh-óm-bn-cp-óp \-Xm-j-bp-sS ]-cmXn. Fñm Zn-h-khpw Xm³ ]o-U-\-¯n-\v hn-t[-b-bm-bn-cp-óp-shópw A-hÀ ]-cm-Xn-s¸-«n-cpóp. I-gp-¯n-ep-Å Np-h-ó ]m-Sv B-Im-iv B-{I-an-¨-Xnâ-Xm-sWó-v C-hÀ Øm-]n-¨n-cpóp. F-ómð t]m-eo-kv A-t\zj-Ww Xp-S-§n-b-tXm-sS I-Ån ]p-d-¯m-bn.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category