1 GBP = 102.50 INR                       

BREAKING NEWS

ISp-¯ Nq-Sn-\n-S-bnð CSnbpw an-ó-ep-am-bn a-g s]-bvXp; {_n-«-\nð ]-e-bn-S-§-fnepw sh-Å-s¸m¡w; hm-l-\-§Ä H-gp-In-t¸mbn; s{S-bn-\p-IÄ apS-§n

Britishmalayali
kz´wteJI³

I-Sp-¯ th-\-en-\n-sS X-IÀ-¯p-s]bv-X a-g {_n-«-\nð ]-e-bn-S-§-fnepw P-\-Po-hn-Xw Zp-Ê-l-am¡n. C-Snbpw an-ó-ep-am-bn t]-am-cn s]-bv-Xn-d-§n-b-tXm-sS K-XmK-Xw G-sd-¡p-sd kv-Xw-`n¨p. an-ó-enð ]-te-S¯pw ho-Sp-IÄ ]qÀ-W-am-bn X-IÀóp. tÌm-¡v \yq-hn-MvS¬, t\mÀ-¯v eï³, anUv-tem-¯n-bm³ Xp-S-§n-b- CS-§-fn-em-Wv an-ó-en-sâ B-Lm-Xw i-à-am-bn D-ïm-b-Xv.

I-\-¯ a-g-sb-¯p-SÀóvv tdm-Un-te-¡v sh-Åw C-c-¨p-I-b-dn-b-tXm-sS Im-dp-IÄ ]-te-S¯pw H-gp-In-t¸mbn. Im-dn-sâ P-\m-eIÄ-t]mepw Xp-d-¡m-\m-hm-sX Ip-Sp§n-b ss{U-hÀ-am-sc A-áni-a-\ tk-\-sb-¯n-bm-Wv c-£-s¸-Sp-¯n-bXv. I-\-¯ a-gbpw k-am-\am-b km-l-N-cy-§fpw _p-[-\m-gv-Nbpw D-ïm-tb-¡p-sa-óv ap-ó-dn-bn-¸p-ïv.

t\mÀ-t¯¬ A-bÀ-e³-Unð kv-IqÄ kv-t]mÀ-Sv-kv tU-bnð ]-s¦-Sp¯p-sIm-ïn-cn-¡p-I-bm-bn-cp-ó H-cp Ip-Spw-_-¯n-se aq-óp-t]À an-ó-te-äv B-ip-]-{Xn-bn-embn. ]-te-S¯pw ho-Sp-IÄ Aán-tKm-f-§-fm-bn amdn. Cópw C-Sn-an-ó-en-\v km-[y-X-bp-Å-Xn-\mð Xp-dÊm-b Ø-e-§Ä H-gn-hm-¡-W-sa-óv saäv Hm-^o-kv ap-ó-dn-bn-¸v \-ð-In-bn-«pïv.

Cw-¥-ïn-sâ sX-¡p-In-g-¡³ ta-J-e-bnð ]-te-S¯pw sh-Å-s¸m-¡-¯n-\v km-[y-X-bp-sï-ó ap-ó-dn-bn-¸v sa-äv Hm-^o-kv \ð-In-bn-«pïv. Im-dp-IÄ C-hn-sS H-gp-In \-S-¡p-ó Im-gv-N-bm-bn-cp-óp C-óse. Im-dp-IÄ c-ïp-ao-ä-tdm-fw sh-Å-¯nð ap-§n-t¸m-b-Xm-bn A-áni-a-\ tk-\mw-K-§Ä ]-d-ªp.
tdm-Uv K-XmK-Xw Xm-dp-am-dm-b-Xn-s\m-¸w s{S-bn³ kÀ-ho-kn-s\bpw a-g km-c-am-bn _m-[n¨p. kq-«-\nð a-g-sb-¯p-SÀ-óv {Sm-¡v ap-§n-b-tXm-sS H-t«-sd- s{S-bn-\p-IÄ kÀ-ho-kv \n-À-¯n-sh¨p. C-tXm-sS B-bn-c-¡-W-¡n-\v bm-{X-¡mÀ sd-bnð-th kv-tä-j-\p-I-fnð Ip-Sp§n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category