1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

]nsF-H ImÀ-Up-Å {]-hm-knIÄ Cu 30\v ap-¼v H-kn-sF ImÀ-Uv B-¡Ww; C-t¸mÄ A-t]-£n-¡p-ó-hÀ-¡v A-t]-£m ^o-kv Cñ; ]nsF-H ImÀUv H-kn-sF ImÀ-Uv B-¡p-t¼mÄ A-dn-tb-ï-sXñmw C-hn-sS hm-bn¡mw

Britishmalayali
kz´wteJI³

\n-§Ä ]nsF-H ImÀ-Up-Å {]-hm-kn-bm-tWm..? F-ómð A-Xv H-kn-sF ImÀ-Um-¡n am-ä-W-saó-Xv kÀ-¡mÀ ]p-Xn-b \n-b-a-¯n-eq-sS IÀ-¡-i-am-¡n-bn-cn-¡p-ó-Xn-s\-¡p-dn¨v A-dn-bm-a-tñm.. C-Xn-\v A-t]-£n-t¡-ïp-ó A-h-km-\ Xn-b-Xn Pq¬ 30 B-sW-óv {]-tXyIw HmÀ-¡p-I. C-t¸mÄ H-kn-sF ImÀ-Un-\v A-t]-£n-¡p-ó-hÀ-¡v A-t]-£m-^o-kv C-sñ-óp-w {]-tXyIw HmÀ-¡p-I. ]nsF-H ImÀ-Uv H-kn-sF ImÀ-U-m-¡n am-äp-t¼mÄ {i-²n-t¡-ï {][m-\ Im-cy-§-sf-¡p-dn-¨m-Wn-hn-sS hn-h-cn-¡p-óXv.

C-´y-bnð ]nd-óv h-fÀ-ó ]u-c³-amÀ-¡v 2002 sk-]v-äw-_À 15 ap-Xð hn-Xc-Ww sN-bv-Xv h-cp-ó t]-gv-k³kv Hm-^v C-´y³ H-dn-Pn³ (]n-sF-H) ImÀ-Up-IÄ-¡v \-ho-I-cn-¨ \n-b-a-a-\p-k-cn-¨v B-bp-jv-Im-e {]m-_eyw e-`n-¡p-sa-óm-bn-cp-óp kÀ-¡mÀ Ip-d-¨v ap-¼v hm-Kv-Zm-\w sN-bv-Xn-cp-óXv. ]-t£ C-t¸mÄ C-Xp-am-bn _-Ô-s¸-« \-b-¯n-ð A-Sp-¯n-sS kÀ-¡mÀ am-äw h-cp-¯n-bn-cn-¡p-I-bmWv. ]nsF-H ImÀ-Up-Å-h-scñmw A-h Hm-hÀ-ko-kv kn-änk¬ Hm-^v C-´y (H-knsF) ImÀ-Um-¡-W-sa-óm-Wv kÀ-¡m-cn-sâ ]pXn-b \nÀ-tZiw. A-Xn-\mð A-h-km-\w Xo-b-Xn-bm-b Cu am-kw 30\v ap-¼v C-Xn-\p-Å A-t]-£ \ð-Im³ {]-tXy-Iw {i-²n-t¡-ï-XmWv. B Zn-h-k-¯n-\v ti-jw ]nsF-H ImÀ-Uv H-kn-sF B-¡n ]-cn-hÀ¯-\w \-S-¯m-\m-hnñ.

2014 sk-]v-äw-_À 30\v C-´ym- K-h¬-saâv {]-kn-²o-I-cn-¨ K-k-äv (]mÀ«vþ1, sk-£³þ1) {]-Im-c-am-bn-cp-óp ]nsF-H ImÀ-Up-IÄ-¡v B-bp-jvIm-e {]m-_-ey-ap-sï-ó hm-Kv-Zm-\w \ð-In-bn-cp-óXv. F-ómð A-¯-c-¡mÀ-¡v km-[p-X-bp-Å ]mkv-t]mÀ-«p-ïm-bn-cn-¡-W-sa-óv hy-h-Ø-bp-ap-ïm-bn-cp-óp. 2002se ]nsF-H ImÀ-Uv kv-Io-anð c-Pn-kv-{SÀ sN-bv-Xh-sc H-kn-sF ImÀ-Uv tlmÄ-UÀ-am-cm-bn ]-cn-K-Wn-¡p-sa-óm-bn-cp-óp 2015 P-\p-hcn 9\v C-´y³ K-h¬-saâv C-d-¡n-b D-¯-c-hnð sh-fn-s¸-Sp-¯n-bn-cp-óXv. ]nsF-H ImÀ-Upw H-kn-sF ImÀUpw e-bn-¸n-¡p-ó k-vIow {]-Im-c-am-bn-cpóp Cu B-\p-Iq-eyw. C-Xnð s]-Sm-¯ ]nsF-H ImÀ-Uv tlmÄ-UÀ-am-cm-Wv H-kn-sF ImÀ-Um-¡n am-äm³ C-t¸m-Ä A-t]-£ \ð-tI-ïp-óXv.

Fw/F-kv kn-sI-Pn-F-knð t\-cn-«v A-t]-£ k-aÀ-¸n-¡p-t¼mÄ
C-¯-c-¯nð H-kn-sF ImÀ-Un-\v A-t]-£n-¡p-ó-hÀ H-dn-Pn-\ð t^m-dn³ ]mkv-t]mÀ«v, H-dn-Pn-\ð hm-en-Uv ]nsF-H ImÀ-Uv Fón-h lm-P-cm-¡p-Ibpw A-h-bp-sS hy-à-X-bpÅ t^m-t«m-tIm-¸n-Ifpw kn-sI-PnF-kv D-tZym-K-ØÀ-¡v ap-ónð k-aÀ-¸n-t¡-ï-XmWv. C-Xn-\v ]pd-sa a-äv k-t¸mÀ-«nw-Kv tc-J-Ifpw k-aÀ-¸n-t¡-ï-XmWv. H-dn-Pn-\ð t^m-dn³ ]mkv-t]mÀ«pw ]nsF-H ImÀUpw ]cn-tim-[n-¨ ti-jw kn-sI-PnF-kv D-tZym-K-ØÀ A-t]-£-IÀ-¡v Xn-cn-¨v \ð-Ip-ó-XmWv. Xp-SÀ-óv A-t]£ tIm¬-kp-te-än-\v kn-sI-PnF-kv k-a-À-¸n-¡p-ó-XmWv. C-¯-c-¯nð A-t]-£ k-a-À-¸n-¨-hÀ-¡v X-§-fp-sS A-t]-£-bp-sS ]p-tcmKXn
https://www.in.ckgs.us/trackandtrace/ , http://passport.gov.in/oci/statusEnqury. F-óo en-¦p-I-fn-eq-sS ]cn-tim-[n-¡m-hp-ó-XmWv. H-kn-sF tUm-Iyp-saâv tIm¬-kp-te-änð e-`n-¨p-sh-ó-dn-ªmð A-t]-£-I³ X-sâ H-dn-Pn-\ð hm-en-Uv ]mkv-t]mÀ«pw ]nsF-H ImÀUpw kn-sI-Pn-F-kn-te-¡v A-b-t¡-ï-XmWv. A-hÀ C-Xv tIm¬-kp-te-än-te-¡v t^mÀ-th-Uv sN-¿p-ó-Xm-Wv. C¯-cw ]cn-tim-[-\-IÄ-¡v tijw Cu tc-J-IÄ H-kn-sF ImÀUn-s\m-¸w kn-sI-Pn-F-kn-te-¡v Xn-cn-¨-b-¡p-ó-XmWv. A-hn-sS \nópw A-t]-£I-\v C-Xv kzo-I-cn-¡m\pw km-[n-¡pw.

X-]mð h-gn A-t]-£ \ð-Ip-t¼mÄ
X-]m-en-eq-sS A-t]-£ \ð-Ip-ó-hÀ H-dn-Pn-\ð t^m-dn³ ]mkv-t]mÀ-«n-sâ-bpw km-[p-X-bp-Å ]nsF-H ImÀ-Un-sâbpw km-£y-s¸-Sp-¯n-bXpw sX-fn-a-bp-Å co-Xn-bn-se-Sp-¯-Xp-amb t^m-t«m-kv-äm-äp-Ifpw H-kn-sF-¡p-Å A-t]-£-Ifpw a-äv A-\p-_-Ô tc-J-Ifpw A-b-t¡-ï-XmWv. C-Xn-s\ Xp-SÀ-óv kn-sI-PnF-kv Cu A-t]£ tIm¬-kp-te-än-\v k-aÀ-¸n-¡p-ó-XmWv. C-¯-c-¯nð A-t]-£ k-a-À-¸n-¨-hÀ-¡pw X-§-fp-sS A-t]-£-bp-sS ]p-tcm-KXn https://www.in.ckgs.us/trackandtrace/, http://passport.gov.in/oci/statusEnqury. F-óo en-¦p-I-fn-eq-sS ]cn-tim-[n-¡m-hp-ó-XmWv. H-kn-sF tUm-Iyp-saâv tIm¬-kp-te-änð e-`n-¨p-sh-ó-dn-ªmð A-t]-£-I³ X-sâ H-dn-Pn-\ð hm-en-Uv ]mkv-t]mÀ«pw ]nsF-H ImÀUpw kn-sI-Pn-F-kn-te-¡v A-b-t¡-ï-XmWv. A-hÀ C-Xv tIm¬-kp-te-än-te-¡v t^mÀ-th-Uv sN-¿p-ó-Xm-Wv. C¯-cw ]cn-tim-[-\-IÄ-¡v tijw Cu tc-J-IÄ H-kn-sF ImÀUn-s\m-¸w kn-sI-Pn-F-kn-te-¡v Xn-cn-¨-b-¡p-ó-XmWv. A-hn-sS \nópw A-t]-£I-\v C-Xv kzo-I-cn-¡m\pw km-[n-¡pw.

H-kn-sF ImÀ-Un-\v A-t]-£n-¨-h-À-¡v ]nsF-H ImÀ-Un-eq-sS C-´y-bn-te-¡v hcmw
H-kn-sF Im-À-Un-\v A-t]-£n-¨-Xn-\v kn-sI-Pn-F-knð \n-óv e-`n-¡p-ó d-ko-än-sâ _-e-¯nð {]-hm-kn-IÄ-¡v C-´y-bn-te-¡v bm-{X sN-¿m³ km-[n-¡pw. F-óm-ð CXn-s\m-¸w A-hÀ-¡v hm-en-Uv t^m-dn³ ]mkv-t]mÀ-«v, hm-en-Uv ]nsF-H ImÀ-Uv F-ón-h Iq-Sn D-ïm-bn-cn-¡Ww. C-¯-c-¡mÀ ]n-sF-H-bv-¡v ]-I-c-am-bn H-kn-sF-bv-¡v A-t]-£n-¨-h-cm-sW-óv sX-fn-bn-¡p-ó-Xn-\m-Wv A-Xn-\v A-t]-£n-¨-Xn-\p-Å d-ko-äv ]cn-tim-[n-¡p-óXv.

H-kn-sF Im-À-Un-\v A-t]-£n-¡p-ó-sX-§-s\?
C-Xn-s\-¡p-dn-¨v Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä A-dn-bm³ http://passport.gov.in/oci/capchaActionPIO F-ó en-¦v k-µÀ-in-¨mð G-sd Kp-Ww sN-¿pw. H-kn-sF ImÀ-Un-\v bm-sXm-cp hn-[-¯n-ep-Å ^okpw A-t]-£-I-cnð \n-óo-Sm-¡p-ón-sñ-¦n-epw A-t]-£IÀ Hu«v-tkm-gv-knw-Kv I-¼-\n-¡p-Å NmÀ-PpIÄ, t]m-kv-tä-Pv NmÀ-PpIÄ, sF-kn-U-»yqF-^v ^o-kv Fón-h A-S-bv-t¡-ïn h-cpw. k-t¸mÀ-«nw-Kv tUm-Iyp-saâv, t]-saâv, t]m-kv-äð A-{U-kv Xp-S-§n-b hn-h-c-§Ä A-dn-bm³ http://www.in.ckgs.us/oci/oci-categories/oci-in-lieu-of-pio-us-adult.shtml F-ó en-¦nð ¢n-¡v sN-¿p-I.

{]m-b-]qÀ-¯n-bm-Im-¯-hÀ-¡m-bn H-kn-sF-¡v A-t]-£n-¡p-t¼mÄ
A-t]-£IÄ Hm¬-sse-\nð ]q-cn-¸n-¡m-\mbn www.mha.nic.in /www.ociindia.nic.in F-ó en-¦nð tem-Kn³ sN-¿p-I. Xp-SÀ-óv A-t]-£m-t^m-dw ]q-cn-¸n-¨v {]n-sâ-Sp-¡p-I. C-Xp-am-bn _-Ô-s¸-« Ip-«n-I-fp-sS tc-J-IÄ am-Xm-]n-Xm-¡Ä km-£y-s¸-Sp-t¯-ï-Xm-Wv. 51 Câp 51 anño-ao-ä-dn-ep-Å H-cp t^m-t«m-{Km-^v A-t]-£-tbm-sSm-¸w A-b-t¡-ï-XmWv. C-Xn-\m-bn ^o-skmópw A-S-bv-t¡-ï-Xnñ. t^m-t«m-{Km^pw H¸pw A-t¹m-Uv sN-¿-Ww. sNdn-b Ip-«n-IÄ-¡v H-¸n-Sm-\m-hn-sñ-¦nð C-Sw ssI-bp-sS X-Å-hn-c-e-S-bm-fw ]-Xn-t¡-ï-XmWv. \n-e-hn-ep-Å ]mkv-t]mÀ«v, ]nsF-H ImÀ-Uv ,a-äv tc-J-IÄ Fón-h A-t]-£-tbm-sSm-¸w kz-bw km-£y-s¸-Sp-¯n A-b-¡-Ww. Ip-«n-I-Ä-¡v H-knsF ImÀ-Un-\v A-t]-£n-¡p-t¼mÄ Xm-sg-¸-d-bp-ó tc-J-IÄ lm-P-cm-t¡-ï-XmWv.
1. {]n-sâ-Sp¯v Hm¬-sse³ A-t]-£-bnð am-Xm-]n-Xm-¡Ä c-ïp t]cpw H-¸v h-¨n-cn-¡Ww.
2. km-[p-X-bp-Å ]mkv-t]mÀ-«n-sâ ]-IÀ¸v.
3. km-[p-X-bp-Å ]nsF-H ImÀ-Un-sâ ]-IÀ¸v.
4. em-kv-äv F-ssdhð Ìm-¼v t]-Pv tIm-¸n
5. A-{U-kv {]q-^v. C-Xn-\m-bn _n-F-kv-F³-F-ð em³-Uv sse³ sSen-t^m¬ _nð, C-e-În-kn-än _nð, sdâv A-{Kn-saâv Xp-S-§n-b-h G-sX-¦nepw lm-P-cm-¡mw. A-t]-£I-sâ t]-cnð A-{U-kv {]q-^n-sñ-¦nð Ip-Spw-_-¯n-se a-tä-sX-¦nepw Aw-K-¯n-sâ t]-cn-ep-Å A-{U-kv {]q-^v a-Xn-bm-Ipw. Cu hy-à-n-bpsS sF-Un {]q-^n-sâ ]-IÀ-¸v A-äm-¨v sN-bv-Xn-cn¡-Ww. sdâv A-{Kn-sa-âm-Wv A-{U-kv {]q-^m-bn k-aÀ-¸n-¡p-ó-sX-¦nð ho-«p-S-a-bpsS sF-Un {]q^pw A-t±-l-¯n-sâ t\m H-_v-P-£³ kÀ-«n-^n-¡äpw lm-P-cm-t¡-ï-XmWv.
6. P-\-\ kÀ-«n-^n-¡-än-sâ ]-IÀ-¸v
7. am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS ]mkv-t]mÀ«v, hn-k F-ón-h-bp-sS ]-IÀ-¸v
8. ]À-«n-¡p-teÀkv Hm-^v ]m-câvkv (C-Xv A-hÀ ]q-cn-¸n-¡Ww)
9. am-Xm-]n-Xm-¡-fnð \n-óp-Å aq-Nzð I¬kâv se-äÀ
10. am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS hnhm-l kÀ-«n-^n-¡-än-sâ tIm-¸n
]À-«n-¡p-teÀkv Hm-^v ]m-câv-knð A-Ñ-sâbpw A-½-bp-sSbpw t]cv, P-\-\-Xo-bXn, hn-Zym-`ym-k tbm-Ky-X, t{]m-^j³, \n-e-hn-ep-Å hn-emkw, ap³ hn-em-kw, Øn-cam-b hn-emkw, F-t¸m-gm-Wv C-hÀ hn-hm-ln-X-cm-bXv, hn-hm-l-tamN-\w t\-Sn-bn-«p-tïm, C-´y-bnð A-h-km-\w F-¯n-bXv, ]mkv-t]mÀ-«v hn-h-c-§Ä Xp-S-§n-b-h hy-à-am-¡n H-¸v h-¨n-cn-¡Ww.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category