1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

tIm-X-aw-K-e-¯v 16 skâv Ø-e-hpw 3000 kv-IzbÀ ^o-äv hoSpw hn-ð]-\-bv-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

tIm-X-awK-ew Su-Wnð \nópw G-I-tZ-iw 10 In-tem-ao-äÀ aq-ómÀ dq-«nð F³-F¨n-t\m-Sv tNÀ-óv ]-Wn ]qÀ-¯n-bm¡n-b Fñmhn-[ ku-I-cy-§-tfm-Sv Iq-Snb 4 s_-Uvdqw ho-Sv hn-ð]-\-bv¡v. t^m¬ \-¼À þ 0091þ8281981730, 0044þ7737453292

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category