1 GBP = 87.90 INR                       

BREAKING NEWS

s{_-Iv-kn-äv Nn-´IÄ

Britishmalayali
hnð-k¬ A-{_-lmw

bpsI a-e-bm-fnbmb hnð-k¬ A-{_-lm-ansâ kr-ãn-I-fm-Wn-h. eï³ BÀ-«v tIm-tf-Pn-se Un-t¹m-a hn-ZymÀ-°n-bm-b hnð-k¬ I-gn-ª 11 hÀ-j-ambn am-ô-kv-ä-dn-em-Wv Xm-akw.
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category