1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

tIm-«-bw tamkv-tIm-bnð 25 skâv Ø-ew hnð-]-\-bv¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

tIm-«-bw tamkvtIm h-S-hm-XqÀ ]pXnb tdm-Un-sâ ssk-Unð ho-Sv sh-bv-¡p-hm³ ]-än-b 25 skâv Ø-ew Npäpw A-Xn-cv sI-«n Xn-cn-¨v hnð-]-\-bv-¡v

_-Ô-s¸SpI þ _n-Pp þ 07889841802 (bp-sI), Ip-ª-¨³ þ 00919744222894 C´y

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category