1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

Im¡-\m-Sv ^v-fm-äv hnð-]-\-bv¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

 

Flat in kakkanad for sale. It is a brand new flat of 3 bedroom and 3 bathrooms, 1381 square feet, 8th floor, 500 meters from Infopark and smartcity, near to kalabhavan school.
Contact number in UK 07412460239 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category