1 GBP = 93.60 INR                       

BREAKING NEWS

a-Wn-¡q-dn-\v 23 ]u-ïv i-¼-f-t¯m sS \n-§-fp-sS Ø-e-¯v ]mÀ-SvssSw \-gv-km-bn tPm-en th-tWm? k-a-b-ap-Åt¸mÄ am{Xw t]m-bmð a-Xn

Britishmalayali
kz´wteJI³

\n-§tfm \n-§-fp-sS ]-¦mfntbm A-Sp-¯ kp-lrt¯m _Ôpthm bp-sI-bnð Po-hn-¡p-ó H-cp \-gv-kv B-tWm? \n-§Ä Po-hn-¡p-óXpw tPm-en sN-¿p-óXpw sj-^oðUv, am-À-¡-äv Uo-]nwKv, _¬lmw þHm¬þko, en¦¬, _À«¬, _À-«¬ hm-t«-gvkv, t\m-«nw-Kv-lmw, sh-kv-tä¬ kq-¸À sabÀ, {_n-UvPv hm-«À, tSm-ï³ F-óo Ø-e-§-fnð F-hn-sS-sb-¦nepw B-tWm? A-sñ-¦nð Cu Ø-e-t¯-bv-¡v th-K-¯n-ð F-¯m³ I-gn-bp-ó Zq-c-¯nð BtWm \n-§Ä Xm-a-kn-¡p-óXv? F-¦nð \n-§Ä-¡p-Å-XmWv Cu hmÀ-¯. \n-§-fp-sS tPm-en-s¡m-¸w ]mÀ-«v ssSw B-bn G-P³-kn \-gv-km-bn tPm-en sN-¿m-\p-Å A-h-k-c-am-Wv C-hn-sS-bp-ÅXv. km-[m-c-W X-«n-¡q-«v G-P³-kn kw-hn-[m-\añ, t\-sc a-dn-¨v bp-sI-bn-se a-e-bm-fn-IÄ-¡v hn-iz-kn-¨v tPm-en sN-¿m³ ]-äp-ó H-cp a-e-bm-fn G-P³-kn-bmWv Cu Ø-e-§-fnð A-hk-cw H-cp-¡p-óXv. \n-§Ä-¡v an-I-¨ i¼-fw In-«p-sa-óp am-{Xañ, ka-bw In-«p-t¼mÄ am{Xw tPm-en-¡v t]m-bmepw a-Xn-bm-hpw.

Fñm Zn-h-khpw tPm-en th-ïhÀ-¡v AXpw e-`y-amWv. F-ómð Htóm ctïm jn-^v-äv am-{Xw sN-¿m³ B-{K-ln-¡p-ó-hÀ¡pw A-hk-cw D-ïv. A-XmWv Cu G-P³-kn I-cm-dn-sâ G-ähpw hen-b {]-tXyI-X. AXv Cu ka-bw \n-§Ä-¡v e-`n-¡pó-Xv amÀ-¡-än-se G-ähpw an-I-¨ i-¼-f-t¯m-sS-bm-Wv. Xn¦Ä- ap-Xð sh-Ån h-sc tU jn-^v-äv sN-bv-Xmð \n-§Ä-¡v a-Wn-¡q-dn-\v 21.50 ]u-ïpw Cu Zn-h-k-§-fn-ð ss\-äv jn-^v-äv sN-bv-Xmð 22.50 ]u-ïpw e-`n-¡p-t¼mÄ ho-s¡³-Unð tUtbm ss\-täm sN-bv-Xmð 23 ]uïpw {]-Xn^-ew e-`n-¡pw. \n-§-fp-sS B-hiyw A-\p-k-cn-¨v jn-^v-äv sX-c-sª-Sp-¡mw. Iq-Sp-Xð ka-bw th-ï-hÀ-¡v A-§-s\-bm-hmw. Ipd-¨v a-Xn-sb-¦nð A-§-s\-bp-am-hmw. ^v-sf-Iv-kn-_n-en-än C-{Xbpw i-à-am-bn a-säm-cp G-P³-kn I-cm-dnepw D-ïm-hn-ñm-sb-ó-Xm-Wv hm-kv-Xhw.

e-ï³ B-Øm-\-am-bn {]-hÀ-¯n-¡pó thm-kv-sS-Iv B-Wv a-e-bm-fn \-gv-kp-amÀ-¡v ]pXn-b A-hk-cw H-cp-¡p-óXv. \n-§Ä-¡v C-Xp tbm-Pn¡ptam F-ó-dn-bm³ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó G-sX-¦nepw H-cp \-¼-dnð hn-fn-¨v NÀ-¨ sN-¿p-I. C-Xn-\p th-ïn H-cp ss]k t]mepw \n-§Ä ap-S-t¡-ï-Xnñm F-óp a-d-¡-cpXv. F-ómð bp-sI-bnð \-gv-km-bn tPm-en sN-¿m³ th-ï ]n³ \-¼À \n-§Ä-¡v D-ïm-IWw. A-Xnñm-¯-hÀ A-t]-£n-¡-cpXv. \n-§Ä-¡v ^pÄ ssSw tPm-en th-W-sa-¦nepw F³-Fw-kn c-Pn-kv-t{S-j³ Cñm-sX sF-C-Fð-SnF-kv tbmKy-X D-Å-hÀ¡pw H-s¡ A-h-k-chpw C-hÀ H-cp-¡p-ópïv. t^m-Wnð hn-fn-¡p-Itbm Cþsa-bnð A-b-¡p-Itbm sN-bv-Xmð \n-§Ä-¡v hn-h-c-§Ä A-dn-bmw.

_-Ô-s¸-tS-ï C-sa-bnðþ [email protected] or call 07811436394 0r 02072339944 or 07830819151 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category