1 GBP = 93.00 INR                       

BREAKING NEWS

tIm«bw ]Ån-¡-t¯m-Snð 50 skâv Ø-ew hnð-¸-\-bv¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

tIm«bw ]Ån-¡-t¯m-Sv sIm-Sp-§qÀ sa-bn³ tdm-Unð (I-¿q-cn) 50 skâv Ø-ew hnð-¸-\-bv¡v. ho-Sp h-bv-¡p-ó-Xn-\v D-¯-aw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸-SpIþ [email protected], 07944415052

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category