1 GBP = 95.20 INR                       

BREAKING NEWS

a-cn-bw hÀ-Ko-kn-sâ cïmw N-c-a-h-mÀ-jn-Iw C-óv

Britishmalayali
kz´wteJI³

am-ô-ÌÀ kmð-t^mÀ-Un-se Fð-kn hÀ-Ko-kn-sâ am-Xm-hv a-cn-bw hÀ-Kokv HmÀ-½-bm-bn-«v C-tó-¡v c-ïp hÀ-jw ]qÀ-¯n-bm-Ipóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam