1 GBP = 90.90 INR                       

BREAKING NEWS

HmIv-kv-t^mUntem tIw-{_n-UvPn tem Cw-]o-cn-ben-tem _m¯n-tem am-kv-tä-gv-kv sN-bv-Xmð B-dp-am-kw bp-sI-bnð tPm-en sN-¿mw; t]m-kv-ävkvä-Un hn-k aS-§nsb¯ptam?

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\n-se Xn-c-sª-Sp-¯ hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§-fnð _n-cp-Zm-´-c _n-cp-Z-¯n\v ]Tn-¡p-ó hntZi hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v tIm-gv-kv ]qÀ-¯nbm-b ti-jhpw B-dp-am-k-t¯m-fw A-hn-sS Xp-S-cm³ A-\pa-Xn e-`n-¡pw. tIm-gv-kn-sâ A-\p-_-Ô \-S-]-Sn-IÄ Iq-Sn ]qÀ-¯n-bm-¡p-ó-Xn-\mWv Cu B-dpam-k Im-e-bf-hv e-`n-¡p-ó-Xv.

ss]e-äv hn-k ]²-Xn Np-cp-¡w hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§-fn-se hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v am-{X-ta C-Xn-sâ {]-tbmP-\w e-`n¡q. S-bÀ 4 hnk ss]e-äv ]-²-Xn Cu-bmgv-N-bmWv {_n-«o-jv tlmw Hm-^o-kv B-cw-`n-¨Xv. Hm-Iv-kv-^Uv, tIw-{_n-UvPv, _m-¯v F-óo kÀ-h-I-em-im-e-I-fnepw e-ï-\nse Cw-]o-cn-bð tIm-tf-Pn-ep-ap-Å hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡m-Wv C-Xn-sâ {]-tbmP-\w e-`n-¡p-I.

hntZ-i hn-ZymÀ-YnI-sf Cw-¥-ïn-te-¡v B-IÀ-jn-¡p-ó-Xn-\v ss]e-äv ]²-Xn D-]-I-cn-¡p-sa-óv Cw-]o-cn-bð tIm-tf-Pv {]-knUâv s{]m-^-ÊÀ B-eo-kv K-Ìv ]-dªp. am-tÌ-gv-kn-\p-ti-jhpw C-hn-sS X-§m-saó-Xv A-h-cp-sS {]Xn-` hn\n-tbm-Kn-¡p-ó-Xn-\v A-hk-cw \ð-Ipw. A-Xph-gn {_n-«-\pw Kp-Ww e-`n-¡p-saópw A-hÀ ]-dªp.

Pq-sse 25þ\p-ti-j-ap-Å hn-k A-t]-£-IÄ¡v Cu \nb-aw _m-[-I-am-bn-cn-¡pw. 2016þ17, 2017þ18 A-¡m-Z-an-Iv hÀ-j-§-fn-se hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v A-Xn-sâ Kp-Ww e-`n-¡pw. 13 am-ktam A-Xnð Ip-dthm Im-e-b-f-hp-Å am-kv-tä-gv-kv tIm-gv-kp-IÄ-¡v A-t]-£n-¡p-ó-hÀ-¡v am-{X-amIpw C-Xn-sâ {]-tbmP-\w e-`n-¡p-I.

Xp-S-¡-¯nð c-ïp-hÀ-j-t¯-bv-¡m-Wv ss]e-äv kv-Iow \-S-¸n-em-¡p-óXv. ]-²-Xn-bp-sS hn-P-b-¯n-sâ A-Sn-Øm-\-¯n-emIpw A-Xv Øn-cam-b co-Xn-bnð \-S-¸m-¡tWm th-ïtbm F-óv Xo-c-p-am-\n-¡p-I. hn-k \n-b-{´-Ww i-à-am-b-tXm-sS hntZ-i hn-ZymÀ-Yn-I-fp-sS h-c-hn-epïm-b Ip-d-hv ]-cn-l-cn-¡p-ó-Xn-\m-Wv tlmw Hm-^o-kv C¯-c-sam-cp ]-²-Xn-bp-am-bn ap-\vv-t\m-«p-h-ón-«p-ÅXv.

2010þ11 Im-e-b-f-hnð 18,535 hntZ-i hn-ZymÀ-Yn-IÄ {_n-«-\n-se-¯n-sb-¦nð 2012þ13 Im-e-b-f-hnð A-Xv 10,235 B-bn Ip-dªp. C-Xv hn-Zym-`ym-k Øm-]-\-§-sfbpw {]-Xn-k-Ôn-bn-em-¡n. 2012þð t]m-kv-äv kvä-Un hÀ-¡v hn-k \o-¡w sN-bv-X-tXm-sS-bm-Wv hn-ZymÀ-Yn-IÄ-¡v {_n-«-t\m-Sp-Å Xm-Xv-]cyw K-Wy-am-bn Ip-d-ªXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category