1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

ap-ó-dn-bn-¸p \ð-In-bnñ; Ip-ªp-§-sf-¡p-dn-¨ñm-sX e-tK-Pn-s\-¡p-dn-¨v Nn-´n-t¨-bnñ; ssÉ-Un-te-¡p A-hÀ R§-sf X-Ån-bn-«p: ssZ-hw ssI-]n-Sn-¨n-d¡n-b I-Y ]d-ªp sN-ÌÀ-^oð-Un-se a-e-bm-fn Ip-Spw-_w

Britishmalayali
tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\m-ð, tkm-Wn Nmt¡m

sj-^oð-Un-\v k-ao-]w sN-ÌÀ-^oð-Unð Xm-a-kn-¡p-ó Xn-cp-hñ kz-tZ-inbm-b sP-bnwkpw `m-cy A-¼n-fn-¡pw 12 Im-cnbm-b a-IÄ-¡pw A-ôp h-b-kp-I-m-c³ a-I\pw C-Xp cïmw P-ò-am-Wv. sh-dpw 89 sk-¡³Up-sIm-ïm-Wv I-¯n-b-a-À-óp t]m-b hn-am-\-¯nð \nópw A-hÀ ]pd-¯p I-S-óXv. hn-am-\w I¯n-b Znh-kw Zp-_m-bv F-b-À-t]mÀ-«nse F-an-td-äv-kv tlm-«-enð Xm-a-kn-¨ sP-bnwkpw Ip-Spw-_hpw ]n-tä-Znh-kw cm-{Xn-bn-em-Wv A-hn-sS \nópw t]m-cp-óXv. cm-{Xn-bnð C-hn-sS-sb¯n-b Cu Ip-Spw_-s¯ Im-¯v am-ô-kv-äÀ FbÀ-t]mÀ-«nð F-an-td-äv-kv A-[n-Im-cn-IÄ D-ïm-bn-cpóp. am-ô-kv-ä-dnð ^v-sse-änð F¯n-b G-I a-e-bm-fn Ip-Spw-_w Iq-Sn B-bn-cp-óp C-h-cp-tSXv. FbÀ-t]mÀ-«nð F-¯n-b Chsc ho-Sv h-sc F-¯n-¨ ti-j-am-Wv F-an-td-äv-kv A-[n-Ir-X-À a-S-§n-bXv.

ssZ-hw ssI-]n-Sn-¨n-d-¡n-sb-óm-Wv B \n-anj-s¯ hn-i-Zo-I-c-W-s¯-¡p-dn-¨v A¼-nfn {_n-«o-jv a-e-bmfn-tbm-Sp ]-d-ªXv. A-¼n-fn-bp-sS hm-¡p-I-fnð C-t¸mgpw hñm-s¯m-cp \-S-p¡-apïv. B-Zyw hn-fn-¨-t¸mÄ P-bnw-km-Wv Im-cy-§Ä hn-i-Zo-I-cn-¨-Xv. ]n-óo-Sv hn-fn-¡p-t¼mÄ sP-bnw-kv ss{U-hv sN-¿p-I-bm-bXp-sIm-ïv A-¼n-fn-bpw. A-¼n-fn hÀ-¯-am-\w ]-d-bp-t¼mÄ sP-bnw-kv ]-d-bp-óp-ïm-bn-cp-óp þ C-Xm C-t¸mÄ Cu hïn Hm-Sn-¡p-t¼mgpw B \n-an-j§sf HmÀ-¯p ssI hn-d-bv-¡p-óp Fóp. A-¼n-fnbpw sP-bnw-kp-w B hnd-b-tem-sS-bm-Wv kw-km-cn-¡p-óXv. Po-hn-X-¯nð H-cn-¡epw C§-s\ H-cp \n-an-jw B-À¡pw D-ïm-h-cp-sX F-óp {]mÀ-°n-¨p-sIm-ïm-Wv A-hÀ kw-km-cw Xp-SÀ-óXv.

Xn-cp-h-\-´-]p-c-¯p \nópw A-ð]w ssh-In-bm-Wv hn-am-\w ]p-d-s¸-«-sX-¦nepw Zp-_m-bv F¯pw h-sc {]-iv-\-§Ä H-ópw D-ïm-bn-cp-ón-sñ-óv sP-bnw-kv ]-d-bpóp. em³-Unw-Kn-sâ A-\u¬-kv-saâv \-S-¯p-t¼mgpw {]-iv-\-§Ä hy-à-am-bn-cp-ónñ. em-³-Uv sN-¿p-óp F-óp ]-d-ª-tXm-sS Fñm-hcpw ko-äv s_ð-«n«p. ]-Xnhp-t]m-se FbÀ-tlm-kv-ä-kp-amÀ ko-äv s_ð-«v ]cn-tim-[n¨p. F-ómð d¬-th-bn-te-bv-¡v A-Sp-¯-t¸mÄ hn-am-\w hñm-sX Ip-ep§n. Ft´m kw-`-hn-¡p-óp F-ó- tXm-ó-enð R§Ä- ssk-Uv hn³-tUm-bv-¡-cn-In-en-cp-óv {]mÀ-°n¨p. em³-Uv sN-¿p-ó-Xn-\v sXm-«p-ap-¼v hn-am-\w I-Sð e-£y-am-¡n hoïpw Ip-Xn¨p. H-cn-¡epw I-Sð C-{X A-Sp-¯v hn-am-\-¯n-en-cp-óp I-ïn-«nñ. Xo-sc Xm-gv-óm-bn-cp-óp ]-dó-Xv F-ó-mWv C-Xnð \nópw hy-à-am-Ip-óXv. ssh-Im-sX X-só d¬-th-bnð aS-§n F¯n-b hn-am-\w Ip-ep-§n Xn-cn-¨p \nóp.

ho-enð Añ em-³-Uv sN-bvX-Xv F-óp hy-à-am-bn-cpóp. s_-en em-³-Unw-Kv B-bn-cp-ón«pw hn-am-\w  ap-t¼m-«v `o-I-c i-Ð-t¯m-sS Ip-Xn-¨p. hñm-sX B-Sn-bp-eª B Ip-Xn-¸nð R-§Ä {]mÀ-°n-¨p-sIm-ïn-cpóp. lm³-Uv e-tK-Pp-IÄ \n-e-t¯-bv-¡p ]-Xn¨p. X-e-bnð ho-gm-Xn-cn-¡m³ Fñm-hcpw I-cp-Xð F-Sp-¡p-óp-ïm-bn-cpóp. F-§p \nópw \n-e-hn-fn i-Ðw am{Xw B-bn-cp-óp tI-«Xv. A-Xn-\n-S-bnð Xsó Hm-Iv-kn-P³ am-kv-Ip-IÄ Nm-Sn hóp. Bcpw ko-änð \nópw A-\-§-cp-sX-óp A-\u¬-kv-saâv F¯n. I-®S-¨p Xp-d-¡p-ap-¼v Im-_n³ ap-gp-h³ ]p-I-sIm-ïp-\n-dªp. ]-eÀ¡pw Hópw Im-Wm³ t]mepw I-gn-bp-am-bn-cp-ónñ. F-bÀ-tlm-kv-ä-kp-amÀ H-cp X-cw sPñn sIm-ïp-óp hn-Xc-Ww sN-bv-Xm-Wv Imgv-N \ð-In-bXv.

\nan-j t\-cw sIm-ïp c-ïv F-aÀ-P³-kn hm-Xn-ep-IÄ Xp-dóp. B-fp-IÄ A-t§m-«p Hm-Sp-I-bm-bn-cpóp. Ae-dn hn-fn¨p-sIm-ïp Po-h-\-¡mÀ Fñm-h-scbpw ]p-d-¯n-d-¡m³ {i-an¨p. tkm-jyð ao-Un-b-bnð {]-N-cn-¡p-óXp-t]m-se Bcpw e-tK-Pn-\p-th-ïn ]n-Sn-h-en- IqSpó-Xp R-§Ä I-ïnñ. G-sX-¦n-epw `mK-¯p A§-s\ D-ïm-sb-¦nð A-Xv ap³-Iq-«n A-\u¬-kv sN-¿m-¯Xp-sIm-ïp am-{X-amWv. e-tK-Pp-IÄ F-Sp-¡-cp-Xv F-óp {Iq hn-fn-¨p ]-d-ª-t¸mÄ B-fp-IÄ A-Xn-\v {i-an-¨nñ. e-tK-PpI-sf Ip-dn-¨p Nn-´n-¡m³ t]mepw A-t¸mÄ I-gn-bp-am-bn-cp-ónñ, a¡-sf Ip-dn-¨pw Po-h-\-¡m-sc Ip-dn¨pw am-{X-am-bn-cp-óp B-tem-Nn-¨n-cp-óXv. H-cmÄ t]mepw lm³-Uv e-tK-Pp-am-bn C-d-§m³ F-¯n-bnñ. A-sXm-cn-¡epw km-[y-am-bn-cp-ónñ Xm-\pw, Hm-Sn c-£-s]-Sm³ t]mepw C-S-anñm-Xm-b-t¸mÄ B-cv lm³-Uv e-tK-Pv F-Sp-¡pw.

B-sc-¦nepw A-Xv Xn-c-n-sª-Sp-¯n-«p-sï-¦nð A-Xp lm-³-Uv _m-Kv am-{X-amWv. R-§-fp-sS ]mkv-t]mÀ«pw aäpw D-ïm-bn-cp-ó lm-³-Uv _m-Kv R-§fpw F-Sp¯p. F-ómð A-Xp lm³-Uv e-tK-Pv B-bn-cp-ónñ. F-\n-¡p tXm-óp-óp c-ïp F-a-À-P³-kn hm-Xn-epI-sf {]-hÀ-¯n-¨p-Åq Fóp. \-Sp `mK-¯p \n-ó R-§-tfm-sSm-¸-am-Wv _n-kn\-kv ¢m-kn-se bm-{X-¡mcpw F-¯n-bXp. H-cp ]-t£ Xo I-¯m³ km-[y-X-bp-ÅXp-sIm-ïv A-hn-sS Xp-d-¡m-Xn-cp-ó-Xm-hmw. ssÉ-Uv sN-¿m³ th-ïn an-\-s¡-tS-ïn h-ónñ. c-ïp Po-h-\-¡mÀ A-hn-sS \nópw X-Ån-hn-Sp-I-bm-bn-cp-óp. ]-ecpw \-óm-bn C-cn-¡p-ó-Xn-\p ap-¼v Xm-sg-sb-¯n. ssÉ-U-dnð \n-ch-[n t]À-¡p sNdn-b ]-cn-¡p-IÄ ]än. ]-e-cp-sSbpw X-e C-Sn-¡p-Ibpw ssI-Im-ep-IÄ C-Sn-¡p-Ibpw sN-bvXp. F-ómð A-sXmópw B-tem-Nn-¡m³ t]mepw A-hÀ-¡v t\-c-an-ñm-bn-cp-óp.
 
Po-h-\-¡mÀ Ae-dn hn-fn-¨v th-Kw Iq-«p-I-bm-bn-cpóp. \n-e-¯p-\n-ó c-ïp-t]À em-³-Uv sN-¿p-óh-sc B \n-an-jw X-só A-hn-sS \nópw Hm-Sn-¡p-óp-ïm-bn-cpóp. Xn-cn-ªp t\m-¡m-sX-bp-Å Hm-«w B-bn-cp-óp A-hn-sS \-S-óXp. B Hm-«-¯n-\n-S-bnð hn-am-\w s]m-«n-¯-I-cpó-Xp Iïp. Fñm-hcpw Cd-§n I-gntªm F-óp t]mepw R-§Ä {i-²n-¨nñ. 89 sk-¡³-Un-\p-Ånð Fñm-h-scbpw C-d-¡p-Ibpw Po-h-\-¡mÀ C-d-§p-Ibpw sN-bv-Xp Fó-Xv hn-iz-kn-¡m³ t]mepw km-[n-¡p-ónñ. A-Xn-\v ti-jw H-cp an-\n-«v t]mepw ka-bw F-Sp-¯nñ hn-am-\w s]m-«n-s¯-dn-¡m³. B s]m-«n-s¯-dn-bnð R§-sf k-lm-bn-¡m³ F¯n-b H-cm-fp-sS Po-h³ t]m-btñm F-ó th-Z-\ am-{X-am-Wv A-h-ti-jn-¡p-óXv.
 
hñm-¯ Nq-Sm-bn-cp-óp d¬-th-bnð. sN-cp¸p-t]mepw F-Sp-¡m-sX-bm-Wv an-¡-hcpw Hm-Sn-b-Xv. Im-ep-IÄ Np«p-s]m-Åp-óp-ïm-bn-cpóp. s]-s«-óp X-só hm-l-\-§Ä F¯n Hm-tcm-cp¯-sc sIm-ïp t]m-bn-s¡m-ïn-cpóp. hn-am-\-¯m-h-f-¯n-\I-¯v A-km-[m-c-Wam-b H-cp-¡-§Ä A-t¸mÄ Xsó \S-óp I-gn-ªn-cpóp. a-säñm hn-am-\-§-fpw d-±v sN-bv-Xv R-§Ä-¡p-th-ïn hgn-sbm-cp¡n. Zp-_m-bnð C-d-t§-ï-h-scbpw {Sm³-kn-kv-äv bm-{X-¡m-scbpw c-ïm-bn Xn-cn-¨p I-W-s¡-Sp¯p. ]mkv-t]mÀ-«pw tc-J-Ifpw t]m-b-hÀ-¡p sSw-]d-dn bm-{X tc-J-IÄ \ð-Im³ GÀ-¸m-Sm¡n. F-b-À-t]mÀ-«nð X-só-bp-Å F-an-td-äv-kv tlm-«-en-te-bv-¡v R§-sf \o¡n. C-S-bv-¡n-sS {_o-^n-Mv Xóp-sIm-ïn-cpóp. \-ã-am-b-Xn-sâ I-W-¡p-IÄ DÄ-s¸-Sp¯n-b hn-h-c-§Ä ti-J-cn¨p. ]n-tä-Znh-kw ssh-Ip-tó-cw ]pXn-b hn-am-\w e-`n-¡p-w h-sc R-§-fp-sS Im-cy-§Ä kq-jv-a-X-tbm-sS A-hÀ t\m-¡n. am-ô-kv-ä-dnð F¯n-b ti-j-w R§-sf ho-«nð F-¯n-¡m³ B-fp Im-¯v \nð-¡p-óp-ïm-bn-cp-óp.

\-Sp-¡-t¯m-sS-bm-Wv sP-bnwkpw A-¼n-fnbpw C-Xv ]-d-ªXp. sN-ÌÀ-^oð-Uv tdm-bð tlm-kv-]n-ä-en-se Ìm-^v t\-gv-km-Wv A-¼nfn. sP-bnwkpw A-hn-sS H-cp A-ta-cn-¡³ I-¼-\n-bnð tPm-en sN-¿póp. a-¡Ä A-Sp-¯ kv-Iq-fnð ]Tn-¡póp. A-]-I-S-¯nð \nópw X-e-\m-cn-g-bv-¡p c-£-s]-«-Xn-sâ k-t´m-jw ]-¦n-Sp-Im-bmWv Cu Ip-Spw-_w C-t¸mÄ. tjm-s¡m-s¡ am-dn c-ïp Znh-kw I-gn-sª C-\n tPm-en-¡p-Åp F-óp C-hÀ ]-d-bpóp. \n-ch-[n kp-lr-¯p-¡fpw _-Ôp-¡-fp-am-Wv hn-fn-¨p hnh-cw A-t\z-jn-¡p-óXv. B hn-am-\-¯nð sh-Å-¡mÀ Ip-d-hm-bn-cp-só-ópw {_n-«o-jv ]mkv-t]mÀ-«v D-Å 20 t]-cnð `q-cn-]-£hpw a-e-bm-fn-IÄ X-só B-bn-cn-¡p-sa-óp-am-Wv sP-bnw-kn-\p ]-d-bm-\p-Å-Xv. ssZ-hw ssI-]n-Sn-¨p c-£-s]-Sp-¯n-b-Xn-sâ \-µn C-\n Fópw ssZ-h-t¯m-Sp-ïm-hp-sa-óv ]-d-ªm-Wv c-ïp-t]cpw kw-`mj-Ww A-h-km-\n-¸n-¨-Xv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category