1 GBP = 96.00 INR                       

BREAKING NEWS

Be¸pg N-ówI-cn-bnð c-ïv G-¡À F-kv-tä-äv hnð-]-\bv-¡v

Britishmalayali
kz´wteJI³

B-e¸p-g Pnñ-bnse N-ówI-cn- skâv. tPmk-^v NÀ-¨n-\-Sp-¯v c-ïv G-¡À F-kv-tä-äv hnð-]-\bv-¡v. Sq-dn-k-¯n-\v A\p-tbm-Pyam-b Cu Ø-e-¯v 70 a-lm-K-Wn-bpw 25 hÀ-j-¯n-e-[n-Iw ]-g-¡-apÅ tX-¡p-a-c-§-fp-am-Wp-ÅXv.

a-Õy-_-Ô-\-¯n-\v A\p-tbm-Pyam-b hn-[-¯nð H-tc-¡-À hn-kv-XoÀ-W-ap-Å X-Sm-Ihpw C-hn-sS Øn-Xn sN-¿póp. Iq-Sm-sX ss]-Xr-I-am-bn kq-£n-¡p-ó H-cp hoSpw Dïv. {]-Xo-£n-¡p-ó hn-e 2.5 tIm-Sn
 

Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä-¡v _-Ô-s¸Sp-I
tP-¡ºv, enkn (PÀ-½-\n)þ +492233281015, +491634413054, sa-bnð sFUn:[email protected] 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam