1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

hnhm-lw I-gn-¡pw-ap-¼v hn-hm-l-tamN-\w \S-¯n {]n³k-kv _n-bm-{Snkv; {_n-«o-jv cm-P-Ip-am-cn Im-apI-s\ D-t]-£n-¡pó-Xv ]¯p-sImñw H-cp-an-¨v Xm-a-kn-¨-ti-jw

Britishmalayali
kz´wteJI³

{]-W-b-I-Y-Ifpw A-tX-s¨mñn-bpÅ tKm-kn-¸p-Ifpw {_n-«o-jv cm-P-Ip-Spw-_-t¯m-sSm-¸w F-óp-ap-ïm-bn-cpóp. _n-bm-{Sn-kv cm-P-Ip-am-cn-bp-sSbpw tU-hv ¢mÀ-¡n-sâbpw _-Ôhpw A-¯-c¯n-sem-óm-bn-cp-óp. hn-hm-l-¯n-te-¡v \o-§p-saó tXm-ón-¸n¨ B _-Ôhpw C-t¸mÄ h-gn-]n-cn-bp-I-bm-Wv.

]-¯p-hÀ-jw H-cp-an-¨p-Xm-k-an-¨-ti-j-am-Wv 27þIm-cnbm-b _n-bm-{Sn-kv tU-hp-am-bn ]n-cn-bp-ó-Xv. cm-P-Ip-Spw-_-¯n-se hn-hm-l-¯n-\v Im-¯n-cp-ó P-\-§Ä¡pw cm-P-Ip-Spw-_-¯n-\m-sIbpw sR-«ð k-½m-\n¨p-sIm-ïm-Wv C-cp-hcpw thÀ-]n-cn-bm³ Xo-cp-am-\n-¨Xv. C-h-cp-sS Xo-cp-am-\-¯nð sIm-«m-c-¯n-\v I-Sp-¯ \n-cm-i-bp-sï-óm-Wv kqN-\.

]-¯p-hÀ-jw {]-W-bn-¨n«pw A-hÀ-¡v hn-hm-ln-X-cm-Im³ km-[n-¡m-¯-Xnð A-Xn-i-b-ap-sï-óv _n-bm-{Sn-kn-sâ kp-lr-¯p-¡ÄX-só ]-d-bpóp. hn-hm-l-¯n-te-¡v F-¯n-t¨-cm-¯-Xnð _n-bm-{Sn-kn\pw \n-cm-i-bp-ïm-bn-cpóp. C-Xm-Wv ]n-cn-bm-\p-Å Xo-cp-am-\-¯n-\p-]n-ón-se-óm-Wv A-Sp-¯ tI-{µ-§Ä kq-Nn-¸n-¡p-óXv.

C-tX-¡p-dn-¨v G-sd-\m-fm-bn NÀ-¨ sN-bv-X-ti-j-am-Wv C-cp-hcpw ]n-cn-bm-sa-óv Xo-cp-am-\n-¨Xv. \ñ kp-lr-¯p-¡-fm-bn Xp-S-cm\pw A-hÀ Xo-cp-am-\n-¨n-«pïv. H-cp-am-kw ap-¼pXsó Cu Xo-cp-am-\w ssI-s¡m-ïn-cp-óp-sh-óm-Wv kq-N\. 

_n-bm-{Sn-kn-sâ ]n-Xm-hv B³{Up cm-P-Ip-am-c\pw am-Xm-hv km-d s^À-Kq-k\pw k-tlmZ-cn bq-Pn\pw Cu Xo-cp-am-\-¯nð I-Sp-¯ \n-cm-i-bn-emWv. H-cp aI-s\ \-ã-s¸-« th-Z-\-bn-em-Wv Xm-s\-óv km-d ]-d-ª-Xmbpw dn-t¸mÀ-«pïv. Ip-Spw-_¯n-sem-cm-sf-t¸m-se-bm-Wv tU-hn-s\ Fv-em-hcpw ]-cn-K-Wn-¨n-cp-óXv. ]-e hn-hm-l- _-Ô-§fpw \o-ïp-\nð-¡p-ó-Xn-s\-¡mÄ _n-bm-{Sn-kn-sâbpw tU-hn-sâbpw _-Ôw \o-ïp-\n-ó-t¸mÄ Ip-Spw-_-hpw B-Ëm-Z-¯n-em-bn-cpóp.

F-ómð C-h-cp-sS _-Ô-¯n-\v hneyw cm-P-Ip-am-c³ F-Xn-cm-bn-cp-óp-sh-ó A-`yq-lw t\c-s¯ ap-Xð-s¡-bp-ïv. 2011þse X-sâ hn-hm-l-¯n-te-¡v tU-hn-s\ £-Wn-¡m-sX hneyw A-\n-ãw {]-I-Sn-¸n-¡p-Ibpw sN-bv-Xn-cpóp. sIm-«m-c-¯n-\v tN-cm-¯ _-Ô-am-bm-Wv C-Xn-s\ hneyw I-ïn-cp-ó-sXópw dn-t¸mÀ-«p-I-fpïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category