1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

\n§Ä Cu Ø-e-§-fnem-tWm Po-hn-¡p-óXv? F-¦nð 10000 ]u-ïph-sc \n-§Ä-¡v sh-dp-sX In-«n-sb-óv h-cmw; sXtc-k ta-bp-sS {^m-¡n-Mv ¹m³ C§-s\

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\nð \n-§Ä Xm-a-kn-¡pó-Xv F-hn-sS-bmWv? hm-X-I \n-t£-]-ap-Å Ø-e-§-fnem-tWm? F-¦nð tIm-f-Sn¨p. \m-sf {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta-bv {]-Jym-]n-¡p-ó {^m-¡n-Mv ¹m³ A-\p-k-cn-¨v \n-§Ä-¡v ]-Xn-\m-bn-ctam A-Xn-\p-tasetbm ]u-ïv sh-dp-sX In-«n-tb-¡mw.

F-®-ti-J-c-ap-Å {]-tZ-i-§-fnð Xm-a-kn-¡p-ó-hÀ-¡v F-®-bp-Zv-]m-Z-\-¯n-sâ em-`-hn-ln-Xw F-ó \n-e-bn-emWv Cu ]-Ww \ð-Ip-ó-Xv. 10,000 ap-Xð 13,000 ]u-ïph-sc C-¯-c-¯nð e-`n-¡m-\n-S-bpïv. H-cp tIm-Sn ]u-ïmWv Cu X-c-¯nð hn-Xc-Ww sN-¿m-\m-bn sXtc-k ta-bv I-cp-Xn-sh-¨n-«p-ÅXv.

sj-bvð shð-¯v ^-ïv I-gn-ª-hÀ-j-am-Wv {]-Jym-]n-¡-s¸-«Xv. Xp-S-¡-¯nð \n-Ip-Xn h-cp-am-\-¯nâ ]-¯v i-X-am-\w h-sc-bmWv Hmtcm {]-tZ-i-¯n\pw e-`n-¨n-cp-óXv. A-Xm-XnS-s¯ A-SnØm-\ kuI-cy hn-I-k-\-¯n-\p-th-ïn-bmWv Cu ]-Ww sN-e-hm-¡n-bn-cp-óXv. F-óm-en-t¸mÄ A-Xm-Xv {]-tZ-i-§-fnð Xm-a-kn-¡p-\v Ip-Spw-_-§-fp-sS _m-¦v A-¡u-ïn-te-¡v t\-cn-«v ]-Ww \ð-Im-\m-Wv {]-[m-\-a-{´n-bp-sS Xo-cp-am\w.

tbmÀ-¡v-j-b-dn-se InÀ-_n an-kv-s]À«¬. k-td-bn-se Bð-_dn, sh-Ìv k-k-Iv-kn-se _mð-t¡mws_, lmw-j-b-dn-bn-se In-Mv-kv hÀ¯n, e-¦m-j-b-dn-se t]mÄ-«¬ se ^nð-sU, t{K-äÀ am-ô-Ì-dn-se tU-hn-lqw, tUmÀ-sk-än-se ]n-Snð hmen, slÀ-^-Uv-j-b-dn-se t^m-d-kväv Hm-^v Uo³, t\mÀ-¯v tbmÀ-¡-j-b-dn-se kv-ImÀ-_-tdm, t\m-«n-§mw-j-b-dn-se _m-skävtem F-ón-hn-S-§-fnð Xm-a-kn-¡p-ó-hÀ-¡m-Wv ]-²-Xn-bp-sS {]-tbmP-\w e-`n-¡pI.
 
F-ómð C-Xv P-\-§Ä-¡v ssI-¡q-en sIm-Sp-¡p-ó-Xn-\v k-am-\-am-sW-ó B-t£-]-hp-am-bn ]-cn-Øn-Xn hm-Zn-IÄ cw-K-¯p-h-ón-«pïv. {^m-¡n-§n-s\ {]m-tZin-I Iu¬-kn-ep-IÄ F-XnÀ-¡p-I-bm-sW-¦nð A-Xn-s\-Xn-sc P-\-hn-Im-cw D-bÀ-¯n-s¡m-ïp-h-cp-ó-Xn-\m-Wv P-\-§Ä-¡v t\-cn-«v ]-Ww \ð-Ip-ó-sX-óm-Wv A-h-cp-sS hmZw.

\n-e-hn-se \nb-aw A-\p-k-cn-¨v I-¼-\n-I-fnð-\n-óv e-`n-¡p-ó \-ã-]-cn-lmcw Hmtcm {]-tZ-i-s¯bpw Su¬ lmÄ \nÀ-am-W-¯n\pw a-äv ku-I-cy-§Ä hn-I-kn-¸n-¡p-ó-Xn-\p-am-bm-Wv D-]-tbm-Kn-¡p-óXv. F-óm-ð, ]pXn-b \nÀ-tZ-i-a-\p-k-cn-¨v A-Xm-Xv {]-tZi-s¯ P-\-§Ä-¡v t\-cn-«v A-Xn-sâ {]-tbm-P-\w e-`n-¡pw. Xo-cp-am-\-§Ä F-Sp-¡p-ó-Xnð- sX-tc-k-bv-¡p-Å B-Úm-i-àn-bmWv Cu {]-Jym-]-\-¯n-\v ]n-ón-se-óv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Spóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category