1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

hqÄ-hÀ-lmw-]v-S-Wn-se a-e-bm-fn Z-¼-Xn-I-fp-sS B-tcm-Ky-ap-Å Ip-ªv im-cn-cn-Im-kz-ØX Im-Wn-¨v a-c-W-aSªp; Bw-_p-e³-kv hn-fn-¨v B-ip-]-{Xn-bnse¯pw ap-¼v ac-Ww

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI a-e-bm-fn k-aq-l-s¯ tX-Sn hoïp-sam-cp Zp:J-hmÀ-¯ IqSn. _À-an-Mv-lm-an-\-Sp-¯v hqÄ-hÀ-lmw-]v-S-Wn-se a-e-bm-fn Z-¼-Xn-I-fp-sS ]qÀ-W B-tcm-Ky-ap-Å Ip-ªv im-cn-cn-Im-kz-ØX Im-Wn-¨v a-c-W-a-S-ª hmÀ-¯-bm-Wv a-e-bm-fn-I-sf tX-Sn F-¯n-bn-cn-¡p-óXv.

hqÀ-hÀ-lmw-]v-S-Wnð Xm-a-kn-¡pó ]ndhw s\¨qÀ kztZinIfmb tPmÀPvþ Bj Z¼XnIfpsS aqóv amkw {]mbamb s]¬-Ip-ªm-Wv I-gn-ª Zn-h-kw cm-hnse A{]Xo£nXambn a-c-W-¯n-\v Io-g-S-§n-b-Xv. tPm-en-¡v t]m-Im-\n-dªn-b ]n-Xm-hv tPm-ÀPv Ip-ªv im-co-cn-Im-kzØ-X-IÄ Im-Wn-¡pó-Xv a-\-kn-em-¡n- D-S³ X-só Bw-_p-e³-kv k-lm-bw A-`y-À-°n-¡p-I-bm-bn-cpóp. F-ómð B-ip-]-{Xn-bnð F-¯n¡pw ap-¼v X-só Ip-ªv a-c-W-s¸-«n-cpóp.

Ip«n¡v {]tXyIn¨v AkpJsamópw Dïmbncpón-sñóv IpSpw_t¯mSv ASp¯ hr¯§Ä ]-d-bpóp. F-´m-bmepw acWImcWw F´msW-óv C-Xphsc hy-à-am-bn-«nñ. Ip«nbpsS arXtZ-lw C-t¸mÄ tlmkv]näenð kq£n¨ncn¡pIbmWv. \nba]camb \S]Sn{Ia§Ä¡v tijw arXtZlw kwk-vImc¯n\m-bn hn«v \ð-Ipw. CXn\p tijta kwkv--ImcNS§pIÄ kw_Ôn¨ Imcy§Ä Xocpam\n-¡q..

tPmÀPn\pw Bjbv¡pw apóp Ip«nIfmWpÅXv. CXnð Cfb Ip«nbmWv acn¨-Xv. aIfpsS thÀ]mSv DÄs¡mÅm³ Ignbm¯ Ah-Ø-bnð I-gn-bpó tPm-À-Ön-\pw B-j-bv-¡pw B-izm-k hm-¡p-I-fp-am-bn a-e-bm-fn k-aq-lw H-óS-¦w cw-K-¯pïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category