1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

Bgv-N-bnð 65,000 ]u-ïv i¼-fw D-Å kq-¸À Ìm-dn-sâ `m-cy 200 ]u-ïv F-Sp-¡m-\nñm-¯ Iq-en-¸-Wn-¡m-c-s\m-¸w In-S-¡ ]-¦n«p; C-´y-¡m-cn-sb sI-«n Ip-Spw-_w `-{Z-am-¡m³ tam-ln-¨ Cw-¥o-jv {]o-an-bÀ eo-Kv Xm-c-¯n-\v \ncm-i am-dp-ónñ

Britishmalayali
kz´wteJI³

F-{X ]-Ww k-¼m-Zn-¨m-epw ]-¦m-fn-bp-sS kv-t\-lw kz-´-am-¡m-\m-bn-sñ-¦nð F-´p-Im-cyw? B-gv-N-bnð 65,000 ]u-ïv i-¼-f-apÅ Cw-¥o-jv {]o-an-bÀ eo-Kv ^pSv-t_mÄ Xm-c-¯n-sâ Po-hn-X-¯nepw C-Xv I-bv-]p-\oÀ am-{X-ta \n-d-bv¡q. X-sâ `m-cy-bv-¡v Iq-en-¸-Wn-¡m-c\m-b ]-g-b kp-lr-¯p-am-bn C-t¸mgpw h-gn-hn-« _-Ô-ap-sï-óv Xn-cn-¨-dn-ª-Xn-sâ \n-cm-i-bn-emWv Cu Xm-cw.

en-hÀ-]q-fn-sâ {]Xn-tcm-[ \n-c Xm-cam-b s{Im-tb-jy-¡m-c³ sZ-bm³ e-hv-td-\v kz-´w Ip-Spw-_-¯n-se Xm-f-¸n-g-IÄ aq-ew bqtdm I-¸nepw I-fn-¡m-\m-bnñ. `m-cy-sb ]qÀ-h-Im-ap-I-\p-am-bp-Å _-Ô-¯nð-\n-óv ]n-´n-cn-¸n-¡p-ó-Xn-\v A-h-[n-¡m-ew B-tLm-jn-¡m³ t]m-bn-cn-¡p-I-bm-bn-cp-óp e-hv-td³.

ehv-td-\n-sâ `m-cy A-\o-ä-bm-Wv ]-g-b kp-lr-¯v Umcntbm tSmÀ-_n-¡p-am-bn InS-¸-d ]-¦n-«Xv. C-X-dn-sª-¦nepw X-sâ c-ïp-a-¡-fp-sS A-½bm-b A-\oä-sb ssI-hn-Sm³ e-hv-td-\n-\v I-gn-ªnñ. am-kw 200 ]uïp-t]mepw h-cp-am-\-anñm-¯ Umcn-tbm-bv-s¡m-¸w `m-cy In-S-¡ ]-¦n-Sp-ó Nn-{X-§Ä ]p-d-¯m-b-tXm-sS-bm-Wv e-hv-td³ am-\-kn-I-am-bn X-IÀ-ó-Xv.

16 hÀ-j-am-bn H-cp-an-¨v Po-hn-¡p-ó-h-cm-Wv e-hv-td\pw A-\o-ä-bpw. km-t{K-_n-se Ip-Spw-_-ho-«nð I-gn-ª Un-kw-_-dnð t]m-b-t¸m-gm-Wv ]-g-b kp-lr-¯v Umcn-tbm-sb A-\o-ä hoïpw I-ïXv. {_n-«-\nð Xn-cn-¨¯n-b A-\o-ä en-hÀ-]q-fn-se H-cp tlm-«-enð-sh-¨v Umcn-tbm-bp-am-bn kw-K-an-¨p.

]n-óo-Sv C-cp-hcpw \n-c´-cw k-¼À-¡-¯n-teÀ-s¸-Sp-Ibpw amÀ-¨nð s{Im-tb-jy-bn-se¯n-b A-\o-ä hnhml tamN-\w tX-Sp-ó-Xn-\m-bn \n-b-tam-]-tZ-iw kzo-I-cn-¡p-Ibpw sN-bvXp. ]n-óo-Sv a-¡fm-b F-te-\-bv¡pw tPm-kn-¸n\p-sam-¸w {_n-«-\n-te-¡v Xn-cn-s¨-¯n. A-\o-ä-bp-sSbpw e-hv-td-sâbpw _-Ôw X-I-cp-ó \n-e-bn-te-¡v \o§n.

tIm-Sn-IÄ {]-Xn^-ew ]-äp-ó ^pSv-t_mÄ Xm-c-§Ä ]-¦m-fn-sb h-ôn-¡p-ó I-Y-IÄ ]-Xn-hm-sW-¦n-epw, kq-¸À-¯m-c§-sf `m-cy-amÀ h-ôn-¡pó tKm-kn-¸p-IÄ A-[n-Iw ]p-d-¯p-h-cm-dnñ. `m-cy h-ôn-¨-X-dn-ªv \n-cm-i\m-b e-hv-td-\n-sâ I-cn-b-dn-s\-t¸mepw A-Xv {]-Xn-Iq-e-am-bn _m-[n¨p. bqtdm I-¸n-\p-Å So-anð-\nóp-t]mepw e-hv-td³ ]p-d-¯mbn.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category