1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

Km-XznIv F-Iv-kv-{]-Ên-sâ hn³-tUm-bn-eq-sS X-e-bn-«v Imgv-N I-ï-bm-fp-sS X-e F-Xn-sc h-ó s{S-bn-\n-en-Sn-¨v ap-dn-ªp sX-dn¨p; Zmcp-W Zp-c-´-¯nð sR-«n bm-{X-¡mÀ

Britishmalayali
kz´wteJI³

s{S-bn-\nð k-ô-cn¡-sh X-e ]p-d-t¯-¡n-«v Im-gv-N-IÄ Iïp-sIm-ïn-cp-ó bp-hm-hn-sâ X-e F-Xn-sc h-ó s{S-bn³ X-«n Aäp-t]mbn. Zm-cp-Wam-b Zriyw I-ïv k-l-bm-{Xn-I-cnð ]-ecpw tam-lm-e-ky-s¸-«p-ho-Wp.

Km-äv-hn-Iv F-Iv-kv-{]-Ênð bm-{X sN-¿p-I-bm-bn-cp-ó bp-hm-hm-Wv Zm-cp-W-am-bn sImñ-s¸-«Xv. hn-am-\-¯m-h-f-¯nð-\nópw e-ï³ hn-tÎm-dn-b-bn-te-¡v bm-{X sN-¿p-ó-Xn-\n-sS-bm-Wv kw-`hw. kv-tä-j-\nð s{S-bn³ \nÀ-¯n-bn-«n-cp-ó-t¸m-gm-Wv kw-`hw. s{S-bn-\nð-\n-óv X-e ]p-d-t¯-¡n-«v Imgv-N Im-Wp-I-bm-bn-cp-óp C-bmÄ. s]-s«-óv F-XnÀ-Zn-i-bnð-\n-óv s{S-bn³ h-cn-I-bpw C-bm-fp-sS X-e ap-dn-ªv sX-dn-¡p-I-bp-am-bn-cp-óp-sh-óv Zr-Iv-km-£n-IÄ ]-dªp.

kw`-hw \-S-¡p-t¼mÄ C-cp-]-tXm-fw t]À Im-_n-\n-ep-ïm-bn-cp-óp. X-e-ap-dn-ªv sX-dn-¡pó-Xv I-ïv ]-ecpw tam-lm-e-ky-s¸-«p-hoWp. a-äp ]-ecpw A-e-ap-d-bn-«p. s{S-bn³ s]-s«-óv \nÀ-¯p-Ibpw B-fp-IÄ ]p-d-t¯-¡nd§n Hm-Sp-Ibpw sN-bvXp. ¹mäv-t^m-anð-\n-ó c-ïv kv-{Xo-I-fp-sS ap-ón-em-Wv Zpc-´w A-c-t§-dn-b-Xv.

Km-äv-hn-Iv F-Iv-kv-{]-kv ]-g-b s{S-bn-\m-sWópw C-Xn-sâ hn³-tUm-IÄ ]-eXpw i-cnbm-b co-Xn-bnð A-S-bv-¡m³ t]mepw km-[n-¡m-¯-Xm-sWópw tkm-jyð ao-Un-b-bnð ]-e-cpw A-`n-{]m-b-s¸-«p. kw-`-h-Ø-e-¯pX-só Po-h³ \-ãam-b bp-hm-hn-sâ ar-X-tZ-lw D-S³ X-só B-ip-]-{Xn-bn-te-¡v amän.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category