1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

Hmtcm Zn-h-khpw {_n-«o-jv kv-Iq-fp-I-fnð dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-Spó-Xv ]-t¯m-fw ssewKn-I A-Xn{I-a tI-kpIÄ; A-ôp-h-b-Êp-Å Ip-«n-I-fp-sS t]-cnðh-sc tI-kv

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv kv-Iq-fp-I-Ä ssewKn-I A-Xn-{I-a-§-fp-sS tI-{µ-§-fm-bn am-dp-Ibm-tWm? A-ôp-h-b-Êp-Im-c-sâ t]-cnðt¸mepw ssewKn-I A-Xn-{I-a-t¡-Êv c-Pn-kv-äÀ sN-¿p-ó X-c-¯n-te-¡v Ip-ä-Ir-Xy-§-fp-sS tI-{µ-§-fm-bn- kv-Iq-fp-IÄ am-dp-I-bm-sW-óm-Wv dn-t¸mÀ«v. Hm-tcm-Zn-h-khpw ]-t¯m-fw ssew-Kn-Im-Xn{I-a kw-`-h-§Ä kv-Iq-fp-I-fnð-\n-óv dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-Spóp.

I-gn-ª \m-ep-hÀ-j-¯n-\n-sS Ip-ä-Ir-Xy-§-fp-sS F-®w aq-ón-c-«n-bm-bn hÀ-[n-¨n-«p-ïv. 2011þ12 Im-e-b-f-hnð 719 tI-Êp-I-fm-Wv dn-t¸mÀ-«v sN-bv-X-sX-¦nð 2014þ15 Im-e-b-f-hnð A-Xv 1955 B-bn D-bÀóp. Ip-«n-I-Ä-¡n-S-bnð {]-hÀ-¯n-¡p-ó Po-h-Im-cp-Wy kw-L-S-\bm-b ¹m³ CâÀ-\m-j-Wð bp-sI hn-h-cm-hIm-i \n-b-a-{]-Im-cw ti-J-cn-¨-XmWv Cu I-W-¡pIÄ.

ssewKn-I hn-Zym-`ym-k-¯n-sâ \yq-\-X-bmWv Cu hn-[w A-Xn-{I-a-§Ä kv-Iq-fp-I-fnð dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-Sm³ Im-c-W-sa-óv kwL-S-\ A-`n-{]m-b-s¸«p. Iq-Sp-Xð Im-cy-£-aam-b co-Xn-bnð hn-Zym-`ym-kw \ð-I-Ww. sXm-«mð s]m-«p-ó-X-c-¯n-te-¡v kv-Iq-fp-IÄ hnIm-c hnkv-t^m-S-\-¯n-sâ tI-{µ-§-fm-bn am-dp-I-bm-sWópw dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp.

A-ôp- h-b-Êp-Å s]¬-Ip-«n t]mepw ssewKn-I A-Xn-{I-aw \-S-¯n-b-Xm-bn I-sï-¯n-bn-«p-ïv. 13 h-b-Êp-Å B¬-Ip-«n-bp-sS t\À-¡v \n-e-hn-«v s]-cp-am-dn-sb-óm-Wv tIkv. A-ôp-h-b-Êp-Å B¬-Ip-«n-s¡-Xn-scbpw ]-cm-Xn-bpïv. sh-bvð-knð \m-ep-h-b-Êp-Å Ip-«n-bp-sS t]-cnepw Ip-äw B-tcm-]n-¡-s¸-«n-«pïv.

I-gn-ª \m-ep-hÀ-j-¯n-\n-sS 4643 ssew-Kn-Im-Xn-{I-a-§-fm-Wv kv-Iq-fp-I-fnð-\n-óv dn-t¸mÀ-«v sN-¿-s¸-«n-«p-ÅXv. C-Xnð ap-¡mð-`m-Khpw hn-ZymÀ-Yn-IÄ X-só sN-bv-Xn-«p-Å-XmWv. A-[ym-]-I-cpÄ-s¸-sS-bp-Å kv-IqÄ Po-h-\-¡m-cp-sS t]-cnð B-tcm-]n-¡-s¸-«n-«p-Å-Xv 15 i-X-am-\w am-{X-amWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category