1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

A\n-Ýn-X-Xz-§Ä-¡v A-´y-ambn; {_n-«³ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ hn-Sm-\p-Å NÀ-¨-IÄ-¡v Xp-S¡w; {][m-\ NÀ-¨ knw-KnÄ amÀ¡-äv Xsó; {^o aq-hv-saânð hn-«p-ho-gv-N-bnñm-sX C-cp-]-£hpw

Britishmalayali
kz´wteJI³

H-Sp-hnð {_n-«³ s{_-Iv-kn-än-sâ h-gn-bn-te-¡v I-S-¡póp. Pq¬ 23þ\v \-S-ó ln-X-]cn-tim-[-\-bnð `q-cn]-£w {_n-«o-jp-Imcpw A-`n-{]m-b-s¸-«-Xn-sâ A-Sn-Øm-\-¯nð bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv hn-Sp-Xð t\-Sm-\p-Å NÀ-¨-IÄ-¡v {_n-«o-jv kÀ-¡mcpw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b\pw Xp-S-¡-an«p.

hn-Sp-Xð t\-Sn-bmepw {_n-«-³ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\n-se knw-KnÄ amÀ-¡-änð \n-e-sIm-Åptam F-ó Im-cy-s¯-s¨mñn-bm-Wv {][m-\ N-À-¨. {_n-«o-jv {Sj-dn h-Ip¸pw s{_-Iv-kn-än-\p-th-ïn cq-]w sIm-Sp-¯ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ F-Iv-kn-äv h-Ip-¸p-am-Wv NÀ-¨-IÄ-¡v t\-XrXzw \ð-Ip-óXv.

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ hn-«-Xn-\p-ti-jw {_n-«\pw Cu Iq-«m-bv-a-bp-am-bp-Å _-Ôw G-Xp-X-c-¯n-ep-Å-Xm-I-W-sa-óv Nn-´n-¡p-ó-Xn-\p-th-ïn-bmWv Cu h-Ip-¸p-IÄ NÀ-¨ \-S-¯p-óXv. t\mÀ-thbpw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b\pw X-½n-ep-Å I-cm-dn-\v k-am-\-am-I-cp-Xv {_n-«\pw bq-Wn-b-\p-am-bp-Å-sX-óm-Wv I¬-kÀ-th-äo-hv ]mÀ-«n-bn-se aq-ónð-c-ïp-`m-Khpw Nn-´n-¡p-ó-sX-óv A-Sp-¯n-sS \-S-ó kÀ-th-bnð hy-à-am-bn-cpóp.

t\mÀ-sh bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð C-sñ-¦nepw bq-tdm-]y³ bq-Wnb-sâ hnim-e km-¼-¯n-I ]-cn-[n-bnð A-XpÄv-s]-Sp-ópïv. knw-KnÄ- amÀ-¡-änð Xp-S-cp-I-bpw bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ ]u-c-òm-cp-sS kzX-{´ k-ôm-cw Aw-Ko-I-cn-¡p-Ibpw sN-¿póp. C-Xn-\v k-am-\-am-I-cp-Xv {_n-«o-jv Xo-cp-am-\-sa-óm-Wv tSm-dn-IÄ hn-Nm-cn-¡p-óXv.

knw-KnÄ amÀ-¡-änð Xp-S-tc-ï-Xn-sñ-óm-Wv kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯ 69 i-X-am-\-¯n-sâbpw A-`n-{]mbw. A-Xp-t]m-se {_n-«o-jv A-XnÀ-¯n-IÄ ]qÀ-W-ambpw {_n«-sâ \n-b-{´-W-¯n-em-I-W-saópw Ip-Sn-tb-äw \n-b-{´n-¡m-\p-Å A-h-Im-iw cm-Py-¯n-\p-ïm-I-W-saópw kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯ _-lp-`q-cn-]-£hpw B-{K-ln-¡p-óp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category