1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

Ah[n-¡m-eam-b-t¸mÄ Sn¡-äv X-«n-¸p-IÄ k-Po-h-w; e-ï-\nð h-\n-Xm G-Pâv \n-ch-[n t]-cp-sS ]-Ww X-«n ¨p; B X-«n-¸p-Im-cn Xm\-sñ-óp hy-à-am-¡n Bbnj

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sIbn-se a-ebm-fn-IÄ F-{X In-«n-bmepw ]Tn-¡ntñ? ctïm aqtóm ]u-ïv em-`n-¡m-\m-bn A-tämÄ c-Pn-kv-t{S-j³ Cñm-¯ G-Pâp-am-sc k-ao-]n-¨v Sn¡-äv F-Sp-¡p-ó-hÀ-¡v ]-Ww \-ã-s¸-Sp-ó km-l-Ncyw C-t¸m-gpw B-hÀ-¯n-¡p-I-bmWv. I-gn-ª X-h-W C-cpóq-tdm-fw a-e-bm-fn-IÄ-¡v ]-Ww \-ã-s¸-s«-¦n-epw C-¡p-dnbpw A³-]-Xnð A-[n-Iw t]À-¡v ]-Ww t]m-b-Xmbn dn-t¸mÀ-«pIÄ. Cu-kv-äv lm-an-ep-Å H-cp h-\n-Xm {Sm-hð GPâv a-e-bm-fn-IÄ A-S-¡-ap-Å A-t\-Iw t]-sc ]-än-¨p H-cp e-£-t¯m-fw ]u-ïv A-Sn-¨p-am-än-sb-óm-Wv dn-t¸mÀ-«p-IÄ kq-Nn-¸n-¡p-óXv.

CXp kw-_-Ô-¨ hmÀ-¯-IÄ I-gn-ª Zn-h-k-§-fnð hm-Sv-kv B-¸n-eq-sSbpw aäpw {]-N-cn-¡p-I-bmWv. G-Xv GPâv F-óp hy-à-añm-sX \-S-¡p-ó {]-Nm-c-W-¯nð \n-ch-[n a-e-bm-fn-Ifpw kw-i-b-¯n-sâ apÄ-ap-\-bn-embn. e-ï-\nð {]-hÀ-¯n-¡p-ó {Sm-hð G-Pâm-b Bbn-j em-d-bp-sS G-P³-kn-bm-Wv C-sX-ó Dulm-t]m-lw k-Po-h-am-b-tXm-sS Xm³ B-scbpw ]-än-¨n-«n-sñópw Dulm-t]m-lw {]-N-cn-¸n-¡p-ó-hÀ B-cm-Wv X-«n-¸p-Im-cn F-óp hy-à-am-¡m-W-saópw B-h-iy-s¸-«p cwK-¯p h-ón-«pïv.

Dutlm-t]m-l-§Ä k-Po-h-am-Ip-Ibpw B-bn-j-bp-sS I-¼-\n-s¡-Xn-sc B-tcm]-Ww D-b-cp-Ibpw sN-bv-X-t¸mÄ {_n-«o-jv a-e-bm-fn B-bnj-sb _-Ô-s¸-«n-cpóp. Xm³ B-scbpw I-_-fn-¸n-¨n-«n-sñópw X-\n-s¡-Xn-sc H-cp ]-cm-Xn-bp-an-sñópw Bbn-j ]-dªp. Xp-SÀ-óv R-§Ä \-S¯n-b A-t\z-j-W-¯nð Cu-Ìv lmw tI-{µ-am-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó H-cp Kp-P-dm-¯n h-\n-X-bm-Wv X-«n-¸p \-S-¯nb-Xv F-óp hy-à-am-bn-«pïv. F-ómð C-Xp kw-_-Ôn-¨p F-s´-¦nepw ]-cmXn-tbm, ]-Ww \-ã-s¸-«-h-cp-sS hn-i-Zmw-i-§tfm tc-Jm-aq-ew e-`n-¨n-«nñm-¯-Xn-\mð G-P³-kn-bp-sS t]-cv sh-fn-s¸-Sp-t¯-ï F-óp R-§Ä Xo-cp-am-\n-¡p-I-bmWv.

A-tX ka-bw Dulm-t]m-l-§Ä {]-N-cn-¸n-¡p-óXp-t]m-se B-bn-j-bp-sS {Sm-hð G-P³-kn-s¡-Xn-sc bm-sXm-cp ]-cm-Xnbpw Bcpw D-ó-bn-¨n-«n-sñ-ópw, Sn¡-äv F-Sp-¯-h-scñmw kp-J-am-bn bm-{X sN-bv-sX-ópw hy-à-am-Ip-ópïv. C-t¸mÄ ]-cm-Xn-¡p \n-Xm-\am-b h-\n-Xm G-Pâv 500 ]u-ïnð Xm-sg hm-§n A-t\-Iw t]À-¡v Sn¡-äv Cjyp sN-bv-Xp \ð-In-sb-¦nepw C-h-cnð ]-ecpw hn-am-\-¯m-h-f-¯nð sN-ó-t¸mÄ bm-{X sN-¿m³ km-[n-¡m-sX h-cn-I-bpw sN-bv-X-Xm-bm-Wv kqN-\. C§-s\ bm-{X ap-S§n-b ]-ecpw Sn¡-äv I¬t^w sN-bv-X-h-cm-Wv F-ó-Xm-Wv c-k-Icw. Cu Sn¡-äv ]n-óo-Sv Im³-kð sN-bv-Xp ]-Ww F-Sp-¯-Xm-hm-\m-Wv km-[y-X. Ip-d-ª \n-c-¡n\v Hm-^À \ð-In Sn¡-äv F-Sp-¯-hcpw D-ïm-Ip-sa-óm-Wv kq-N-\.

I-gn-ª X-hW t\m-_n F-ó a-e-bm-fn G-Pâpw C-Xp X-só-bm-Wv sN-bv-XXv. G-Xm-ïv c-ïv e-£w ]u-ïm-Wv t\m-_n a-e-bm-fnI-sf ]-än-¨v A-Sn-¨p-am-än-bXv. C-h-cnð sNdn-sbm-cp hn-`m-K-¯n-\v am-{X-am-Wv ]-Ww Xn-cn-¨p In-«n-bXv. A-tämÄ s{]m-«-£³ Cñm-¯ G-Pâp-am-cnð \nópw Sn¡-äv hm-§n-bmð G-P³-kn ]q-«n-bmð \n-§-fp-sS ]Ww  \-j-v-S-s¸-Spw. {_n-«o-jv a-e-bm-fn A-tämÄ s{]m-«-£³ Cñm-¯ G-Pâp-am-cp-sS ]-ckyw t]m-epw F-Sp-¡p-I-bnñ. ap-¼v R-§Ä ]-ckyw \ð-In-bn-cp-ó aq-óv G-P³-kn-I-fp-sS ]-ckyw ]p-Xp-¡m-Xn-cpó-Xv A-hÀ-¡v A-tämÄ s{]m-«-£³ C-ñm-¯Xp-sIm-ïmWv. A-tämÄ s{]m-«-£³ D-sï-¦nð Sn¡-äv H-cn-¡ð F-Sp-¯mð \n-§Ä-¡v D-d-¸mbpw bm-{X sN-¿m³ ]-äp-sa-ó-XmWv.

Hcp Cw-¥o-jv t]mÀ-«ð B-Wv C-Xp kw-_-Ôn-¨ hmÀ-¯ B-Zyw ]p-d-¯p-hn-Sp-óXv. Cu hmÀ-¯ sh-fn-bnð h-ó-tXm-sS B-bn-j-bv-s¡-Xn-sc hym-]-Iam-b {]-Nm-c-W-§Ä i-à-am-bn-cpóp. Xp-SÀ-óv Bbn-j C-Xn-s\-Xn-sc cw-K-s¯-¯n-b-tXmsS Cu-kv-äv lm-an-se h-\n-Xm G-P-âv F-óp t\c-s¯ sIm-Sp-¯n-cp-ónS-¯v hS-t¡ C-´y-¡m-cnbm-b h-\n-Xm G-Pâv F-ó Xn-cp-¯p ]{Xw \-S-¯n-bn-«pïv. F-¦nepw C-Xv h³ NÀ-¨-bmbn-t]m-bn F-óp Bbn-j {_n-«o-jv a-e-bmfn-tbm-Sp ]-dªp. I-gn-ª Ip-td hÀ-j-§-fm-bn Rm³ {Sm-hð G-P³-kn \-S-¯póp. B-scbpw C-Xph-sc ]-än-¨n-«nñ. C-Xp t_m-[-]qÀ-Æam-b {]-Nm-c-W-am-Wv. F-sâ ss¢âvkn-\v F-só A-dn-bm-hp-óXp-sIm-ïv A-h-c-Xnð ho-gn-sñ-óp Rm³ {]-Xo-£n-¡p-óp þ Bbn-j {_n-«o-jv a-e-bmfn-tbm-Sp ]-dªp.

\n-ch-[n a-e-bm-fn-I-Ä-¡v ]-Ww \-ã-am-bn Fó-Xv k-Xy-am-bn-cn-¡sh, C-\n-sb-¦nepw {Sm-hð G-Pâp-am-cp-sS t]-cp ]d-ªp ho-«nð C-cp-óv Sn¡-äv sIm-Sp-¡p-óh-sc Xn-cn-¨-dn-bp-I. A-tämÄ s{]m-«-£³ D-Å-h-cnð \n-óp am-{Xw Sn-¡-äv F-S-p-¡p-I. \n-§Ä Sn¡-äv F-Sp-¡p-t¼mÄ \n-§-fp-sS Sn-¡-än-\v A-tämÄ kÀ-«n-^n-t¡-äv Iq-Sn tNm-Zn-¨v hm-§p-I. B ]-Ww Iq-Sn DÄ-s¸-« \nc-¡v am-{X-ta Sn¡-äv \n-c-¡m-bn I-W-¡m-¡p-I. \mtem Atôm Sn-¡-än-\v A-tämÄ e-`n-¡p-ó-Xñ, {]-Xyp-X bm-{X sN-¿mw F-ópd-¸p h-cp-¯p-ó-Xm-Wv {]-[m-\w F-óp Xn-cn-¨-dn-bpI.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category