1 GBP = 93.60 INR                       

BREAKING NEWS

F³F-¨v-F-knse \n-b-a-\-§Ä C\n e-ï-\n-se a-e-bm-fn Øm-]-\-¯n\v; \-gv-kp-am-cp-tSbpw tUm-ÎÀ-am-cp-tSbpw Øn-cw \n-b-a-\-¯n\pw G-P³-kn tPm-en¡pw a-e-bm-fn-IÄ-¡v ap³-K-W-\ \-ð-In thm-kv-sSIv

Britishmalayali
kz´wteJI³

bp-sI-bn-se a-e-bm-fn k-aq-l-¯n-sâ h-fÀ-¨-bv-¡p-Å Aw-Ko-Im-cw F-ó \n-e-bnð e-ï-\n-se a-e-bm-fn Øm-]-\-¯n-\v F³-F-¨v-F-kn-sâ Aw-Ko-I-m-cw. Cw-¥-ïn-se ap-gp-h³ F³-F-¨vF-kv {S-Ìv B-ip-]-{Xn-IÄ¡pw \-gv-kp-amcpw tUm-ÎÀ-am-scbpw A-S-§p-ó {][m-\ X-kv-Xn-I-I-fnð \n-b-an-¡m³ A-\pa-Xn e-`n-¨ hn-c-enð F-®m-hp-ó Øm-]-\-§-fnð H-óm-bn thm-kv-sä-¡v CâÀ-\m-j-Wð dn-{Iq-«v-saâv F-ó Øm-]-\-hpw C-Sw ]n-Sn¨p. _m³-Uv 2 ap-Xð 8 h-sc-bp-Å Fñm tPm-en-IÄ¡pw Øn-cw \n-ba-\tam ]mÀ-«v ssSw \n-ba-\tam \-S-¯m³ C-\n ap-Xð thm-kv-sä-¡n-\v km-[n-¡pw.

I-gn-ª G-Xm\pw am-k-§Ä \o-ï \-S-]-Sn-{I-a-§Ä-s¡m-Sp-hn-em-Wv F³-F-¨vF-kv Aw-KoIr-X Øm-]-\-§-fp-sS en-Ìv X-¿m-dm-¡n-bXv. \n-ch-[n ]cn-tim-[-\-I-fpw, km-[y-X-Ifpw hn-e-bn-cp¯n-b ti-j-am-Wv thm-kv-sä-¡n-s\ Aw-KoIr-X G-P³-kn-bm-bn sX-c-sª-Sp-¯Xv. ]pXn-b en-Ìnð C-´y-¡m-cp-sS D-S-a-Ø-X-bn-ep-Å th-sd Øm-]-\-§Ä C-sñ-óm-Wv kqN-\. C-Xn-eq-sS F³-F-¨v-F-kn-te-¡p-Å \n-b-a-\-§-fnð a-e-bm-fn-IÄ-¡v ap³K-W-\ e-`n-¡p-ó-Xn-\mbp-Å km-[y-Xbpw sX-fnªp. \n-e-hnð bp-sI-bnð D-Å-h-cpw, bp-sI-bv-¡p sh-fn-bnð D-Å-hÀ¡pw H-s¡ thm-kv-sä-¡n-eq-sS C-\n \n-ba-\w D-d-¸n-¡mw. G-P³-kn Ìm-^v \n-ba-\w B-bn-cn¡pw a-säm-cp km-[yX.

bp-sI-bnð C-t¸m-gp-Å ]n³ \-¼-cp-Å G-Xv \-gv-kn\pw C-\n thm-kv-sä-¡v h-gn C-ã-ap-Å Øm-]-\-¯n-te-bv-¡v tPm-en am-dmw. bp-sI-bn-se G-Xv Øm-]-\-¯nð tPm-en sN-¿p-ó-hÀ-¡pw G-Xp Øm-]-\-¯n-te-bv-¡p am-dm³ ku-P-\y-am-bn thm-kv-sä-¡v A-hk-cw H-cp-¡pw. AXp-t]m-se C-t¸mÄ tPm-en sN-¿p-ó-Xn-sâ Iq-sS G-P-³-kn kv-äm-^m-bn a-säm-cp Øm-]-\-¯nð tPm-en sN-¿m³ B-{K-lw D-Å-hÀ¡pw thm-kv-sä-¡n-sâ k-lm-bw t\-Smw. ]mÀ-«v ssSw tPm-en-I-tfm, ^p-Ä ssSw tPm-en-Itfm H-s¡ \n-§Ä¡pw C-ã-ap-Å Øe-¯v e-`y-am-sW-ó-Xpw, CXn-s\mópw thm-kv-sä-¡v ^okv Cu-Sm-¡p-ónñ F-ó-Xp-am-Wv {]-[m-\-s¸-« Im-cyw. hÀ-¡v s]À-an-äv am-äw Xp-S§n-b Im-cy-§Ä B-h-iy-sa-¦nð tlmw Hm-^o-knð \ð-tI-ïn h-tó-¡mw.

bp-sI-bv-¡p sh-fn-bnð D-Å-hÀ¡pw C-\n thm-kv-sä-¡v h-gn bp-sI-bnð F-¯mw. F-ómð sF-C-Fð-Sn-Fkv, I-¼yq-«À t_-bv-kv-Uv sS-Ìv F-ón-h ]m-km-bn F³-Fw-kn ]n³-\-¼À \ð-Im-\pÅ tbmKy-X D-Å-hÀ-¡p am-{X-sa A-Xn-\v km-[n¡q. C¯-cw Im-cy-§-fnð hn-«p-ho-gv-N-bp-ïv Fóp ]d-ªv B-cp k-ao-]n-¨mepw hn-iz-kn-¡-cpXv. F³-Fw-kn-bp-sS am-\-Z-Þ-§Ä-¡v A-\p-k-cn-¨v ]n³-\-¼À e-`n-¨mð am{Xw bp-sI-bnð \-gv-km-bn tPm-en sN-¿m³ ]äq. tUm-Î-dm-bn tPm-en sN-¿m\pw \n-_-Ô-\-IÄ Dïv. F-ómð Cu I-S-¼-IÄ hn-P-bn-¡m-\p-Å k-lm-b-§fpw thm-kv-sä-¡v \ð-Ip-ó-XmWv. \n-§-fpsS sF-C-Fð-SnF-kv ]-co-£, I-¼yq-«À ]-co-£, F³-Fw-kn c-Pn-kv-t{S-j³ F-ón-h-sbñmw sN-bv-Xp k-lm-bn-¡m³ Cu Øm-]-\-¯n-\v ]-äpw.

F³-F-¨vF-kv tIm-fm-_-td-äv s{]m-IypÀ-saâv ]mÀ-«v-WÀ-jn-¸v F-ó ]-²-Xn-bp-sS `m-K-am-bm-Wv thm-kv-sä-¡v sX-c-sª-Sp-¡-s¸-«Xv. I-gn-ª hÀ-jw At]-£ £-Wn-¨ ti-j-am-Wv thm-kv-sä-¡v A-S-¡-ap-Å Ipd-¨p Øm-]-\§-sf am{Xw sX-c-sª-Sp-¯Xv. \n-ch-[n G-P³-kn-IÄ F³-F-¨v-F-kp-I-f-nð B-fpI-sf kss¹ sN-bv-Xp-ïm¡n-b {]-Xnk-Ôn ]-cn-l-cn-¡m³ G-P³-kn-IÄ-¡p \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯n-b-Xn-sâ `m-K-am-bm-Wv ]pXn-b kw-hn-[m-\w \n-e-hnð h-óXv. C-tXm-sS C-t¸m-gp-Å sN-dpIn-S G-P³-kn-IÄ ]q-«n-s¡-t«-ïn h-cpw. A-hÀ-¡p thm-kv-sä-¡v t]m-se-bp-Å {][m-\ Øm-]-\-§-fp-am-bn tN-À-tó C-\n B-sf kss¹ sN-¿m³ km-[n-¡q.

\m-ev hÀ-j-t¯-bv-¡m-Wv thm-kv-sä-¡n\v C-t¸mÄ A-\pa-Xn e-`n-¨n-cn-¡p-óXv. tPm-bmkv, sk-_m-kv-äy³ F-óo c-ïv a-e-bm-fn-I-fmWv Cu Øm-]-\-¯n-\v t\-XrXzw \ð-Ip-ó-Xv. e-ï-\n-se _-¡n-Mvlmw ]m-e-kn-\v k-ao-]-am-Wv C-h-cpsS Hm-^okv. I-gn-ª ]-Xn\-ôp hÀ-j-am-bn {]-hÀ-¯n-¡p-ó Cu G-P³-kn C-tóh-sc ]-cm-Xn-IÄ-¡p C-Sw \ð-Im-sX-bm-Wv {]-hÀ-¯n-¨n-«p-ÅXv. \n-§Ä-¡p tPm-en amdmt\m G-P³-kn h-gn tPm-en sN¿m-t\m, \n-§-fp-sS _-Ôp-¡Ä-¡v tPm-en In-«m³ km-[y-X-bptïm F-óp A-t\z-jn¡mt\m thm-kv-sä-¡p-am-bn _-Ô-s¸-Sp-I.

[email protected] or call 07811436394, or 07830819151 or 02072339944, 02072339935 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category