1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

t\m-«nMvlm-an-\v k-ao-]-ap-Å sI-bÀ tlm-an-ð B-dp Xm-a-k-¡mÀ c-ïm-gv-N-bv-¡n-S-bnð a-cn¨p; sIm-e-]m-X-I-sa-óv kw-ibw; c-ïp sI-b-dÀ-am-sc A-d-Ìv sN-bv-Xv hn-«b-¨p

Britishmalayali
kz´wteJI³

c-ïm-gv-N-bv-¡n-sS {]m-bw sNó B-dv Xm-a-k-¡mÀ a-cn-¨-tXm-sS t\m-«n-§m-an-\v k-ao-]-ap-Å Imð-hÀ-S-Wn-se kv-{]n-Mv-hm-«À tem-Uv-Pv sI-bÀ tlm-an-s\-Xn-sc t]m-eo-kv A-t\zj-Ww Xp-S-§n. 24 a-Wn-¡q-dn-\n-sS-bpïm-b c-ïv a-c-W-§-Ä sIm-e-]m-X-am-sW-ó kwi-bw _-e-s¸-Sp-¯n-bn-cn-¡p-óXv. C-hn-Sp-s¯ c-ïv sI-b-dÀ-am-sc t]m-eo-kv A-d-kv-äv sN-bv-Xv tNmZyw sN-bv-X-ti-jw hn-«-b¨p.

Xp-S-sc kw-`-hn-¨ c-ïv a-c-W§-sf Np-än-¸-än-bm-Wv C-t¸mÄ A-t\zj-Ww \-S-¡p-ó-sX-óv t]m-eo-kv ]-dªp. a-äp \m-ep a-c-W-§Ä A-t\z-j-W-¯n-sâ ]-cn-[n-bnð h-cp-ónñ. F-ómð, A-tX-¡p-dn¨pw th-ïn-h-ómð A-t\z-jn-¡p-saópw t\m-«n-§mw-j-bÀ t]m-eo-kv ]-d-ªp. 41 t]-cmWv Cu sI-bÀ tlm-an-ð Xm-a-kn-¡p-óXv. F-¨v.knþ1 F-ó sI-bÀ I-¼-\n-bm-Wv C-Xn-sâ D-S-aØÀ.

C-hn-Sp-s¯ c-ïv h-\n-Xm Po-h-\-¡m-sc-bm-Wv sIm-e-¡p-äw kw-i-bn¨v Hm-K-kv-äv G-gn-\v A-d-Ìv sN-bv-X-Xv. F-ómð C-hÀ-s¡-Xn-sc tI-sÊ-Sp-¡m-sX t]m-eo-kv hn-«-b¨p. G-Xm-bmepw c-ïp-t]-scbpw C-t¸mÄ tPm-en-bnð-\n-óv am-än-\nÀ-¯n-bn-cn-¡p-I-bmWv. Hm-K-kv-äv c-ïn-\pw aq-ón\pw kw-`-hn-¨ c-ïv a-c-W-§-fm-Wv C-t¸mÄ A-t\z-jnp-sIm-ïn-cn-¡p-óXv.

84 hb-Êv {]m-b-ap-Å kv-{Xo-bm-Wv a-cn-¨-hcn-sem-cmÄ. sIm-e-]m-X-am-sW-óv kw-i-b-ap-Å-Xn-\mð C-h-cp-sS ar-X-tZ-lw AS-¡w sN-¿pó-Xv _-Ôp-¡ÄX-só \o-«n-sh-¨n-cn-¡p-I-bmWv. c-ïp-hÀ-j-ambn Cu sI-bÀ tlm-an-em-bn-cp-óp C-hÀ Xm-akw. _-Ôp-¡-fp-sS ]-cm-Xn-sb-¯p-SÀ-óm-Wv t]m-eo-kv A-t\zj-Ww B-cw-`n-¨Xv. t^m-d³-kn-Iv hn-Z-Kv-[À Ø-e-s¯-¯n sX-fn-hp-IÄ ti-J-cn-¨p.

c-ïm-gv-N-bvv-¡n-sS C-hn-sS B-dv a-c-W-§Ä kw-`-hn-¨n-«p-sï-óv t]m-eo-kv ]-dªp. F-ómð, {]-[m-\-ambpw Cu c-ïv a-c-W-§-fm-Wv kw-i-b-ap-WÀ-¯n-bn-«p-ÅXv. F-ómð, Øm-]-\-¯n-s\-Xn-sc D-bÀ-ón-«pÅ-Xv Zpcm-tcm]-Ww am-{X-am-sW-óv kv-{]n-Mv hm-«À tem-Uv-Pv A-[n-Ir-XÀ ]-d-ªp. A-t\z-j-W-¯n-\v t]m-eo-kp-am-bn k-l-I-cn-¡p-saópw C-hÀ hy-à-am¡n.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category