1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

t]mfnMv tÌj\nð Cw¥ojv kwkmcn¨nsñ¦nð A-d-Ìv; ]mkv--t]mÀt«m ss{UhnMv ssek³tkm \nÀ_Ôw; thm«v sN¿m³ IÀi\ \nb{´W§Ä hcpóp

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\nð Xn-c-sª-Sp-¸v Ir-{Xn-a-§Ä t\-cn-Sm³ i-àam-b \-S-]-Sn-IÄ h-cp-óp. ]mkv-t]mÀt«m ss{U-hn-Mv ssek³tkm bq-«n-en-än »ntem lm-P-cm-¡p-óh-sc am-{X-ta ta-enð Xn-c-sª-Sp-¸p-I-fnð thm-«v sN-¿m³ A-\p-h-Zn¡q. I-Å-thm-«v hym-]-I-am-sW-ó B-i-¦-sb-¯p-SÀ-óm-Wv C¯-cw ap³-I-cp-X-ep-IÄ \-S-¸nð-h-cp-¯m³ kÀ-¡mÀ H-c-p-§p-óXv.

Xn-c-sª-Sp-¸nð Ir-{Xn-a-§Ä \-S-¡p-óp-sï-ópw D-¯-c-hm-Z-s¸-«-hÀ A-Xv I-ïn-sñ-óv \-Sn-¡p-I-bp-am-sW-óv ap³ Im-_n\-äv a{´n F-dn-Iv ]n-¡nÄ-kv A-²y-£-\m-bp-Å k-an-Xn I-sï-¯n-bn-cpóp. Cu dn-t¸mÀ-«n-sâ sh-fn-¨-¯n-em-Wv I-Å-thm-«-S-¡-ap-Å X-«n-¸p-IÄ X-S-bm³ ]pXn-b \-S-]-Sn-IÄ h-cp-óXv.

I-gn-ª-hÀ-jw am-{Xw Xn-c-sª-Sp-¸nð X-«n-¸v \-S-ó-Xm-bn 665 tI-kp-IÄ D-bÀ-óp-h-ón-«p-sï-óv F-dn-¡n-sâ dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp. Fñm t]m-fn-Mv kv-tä-j-\p-I-fnepw t]m-eo-kv km-ón[yw D-d-¸m-¡-W-saópw Xn-cn-¨-dn-bð tc-J-bnñm-¯h-sc thm-«v sN-¿m³ A-\p-h-Zn-¡-cp-sXópw {]-[m-\-a{´n sXtc-k ta-bv-¡v k-aÀ-¸n-¨ dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bpóp.

Cw-¥o-jv Añm-¯ `m-j kw-km-cn-¡p-óh-sc t]m-fn-Mv kv-täj-sâ Np-a-X-e-bnð \n-tbm-Kn-¡-cp-sX-ó \nÀ-tZ-ihpw F-dn-Iv \ð-In-bn-«pïv. Øm-\mÀ-Yn-IÄ-¡p-th-ïn {]-Nmc-Ww \-S-¯m³ a-dp-\m-«p-ImÀ {i-an-¡p-óp-sh-ó B-tcm]-Ww D-bÀ-ó-Xn-s\-¯p-SÀ-óm-WnXv. t]m-fn-Mv kv-tä-j-\nð Cw-¥o-jv Añm-sX a-säm-cp `m-jbpw D-]-tbm-Kn-¡m³ ]m-Sn-sñ-ó IÀ-i-\ \nÀ-tZ-iw \ð-I-W-sa-óm-Wv F-dn-¡n-sâ dn-t¸mÀ-«nð ]-d-bp-óXv.

F-dn-¡n-sâ dn-t¸mÀ-«v kÀ-¡mÀ A-Sn-b-´n-c {]m-[m-\y-t¯m-sS-bm-Wv ]-cn-K-Wn-¡p-óXv. Ip-ä-a-ä co-Xn-bnð thm-«À ]«n-I X-¿m-dm-¡m³ kÀ-¡mÀ Xo-cp-am-\n-¨n-«p-sï-óv Im-_n\äv Hm-^o-kv a{´n {In-kv kv-InUv-tamÀ ]-dªp. {]m-tZin-I Iu¬-kn-en-te-¡v \-S-¡p-ó Xn-c-sª-Sp-¸p-I-fnð P-\-§Ä-¡v ]qÀ-W hn-izm-k-ap-ïm-Ip-ó-Xn-\v C¯-cw ap³-I-cp-X-ep-IÄ B-h-iy-amW-óv tem-¡ð K-h¬-saâv h-Ip-¸v a{´n k-Po-Zv Pm-hn-Zv ]-dªp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category