1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

Fñm bp-sI hn-k-I-fpw Hm¬-sse³ h-gn am-{Xw; ssN-\o-kv A-t]-£-IÀ-¡v Xp-S§n-b ]-cn-jv-Im-cw Fñm cm-Py-t¯-¡pw; {]n-âu-«p-am-bn A-t¸m-bn³-sa-â-v FSp¯v t]mhpI

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«-\n-te-¡v hn-k tX-Sp-ó-hÀ-¡v C-\n A-t]-£-IÄ ]qÀ-W-ambpw Hm¬-sse-\n-ð \ð-Imw. 2014þð ssN-\-¡mÀ-¡p-th-ïn Xp-S§n-b ]-cn-jv-Im-cw Fñm cm-Py-§-fn-te¡pw hym-]n-¸n-¨v tlmw Hm-^o-kv ]pXn-b XpS-¡w Ip-dn¨p. ssN-\-¡mÀ-¡p-th-ïn Xp-S§n-b ]-cn-jv-Im-cw hn-P-bam-b-Xn-s\-¯p-SÀ-óm-Wv 180þte-sd cm-Py-§Ä¡v Hm¬-sse³ hn-k GÀ-¸-Sp-¯m³ tlmw Hm-^o-kv Xo-cp-am-\n-¨Xv.

hn-k A-t]-£-IÄ F-fp-¸-¯n-em-¡m³ Hm¬-sse³ kw-hn-[m-\-¯n-eq-sS km-[n-¡pw. hn-k \-S-]-Sn-{I-a-§Ä Ir-Xy-am-bn ]m-en-¡p-ó-Xn\pw sam-ss_ð t^m-Wnð-\nóp-t]mepw Im-cy-§Ä ]qÀ-¯n-bm-¡p-ó-Xn-\pw C-Xv h-gn-sbm-cp-¡pw. hn-k A-t]-tI-j-IÄ-¡m-bp-Å B-Ivk-kv bp-sI F-ó sh_v-ssk-äv e-`n-¡m-¯ cm-Py-§-fn-epw A-Sp-¯pX-só C-sX-¯p-sa-óv A-[n-Ir-X-À A-dn-bn¨p.

hn-k4bp-sI F-ó sh-_v-ssk-än-\v ]-I-c-am-bn-cn¡pw B-Ivk-kv bp-sI sh_v-ssk-äv \n-e-hnð h-cn-I. {_n-«-\nð tPm-en sN-¿p-óXnt\m ]Tn-¡p-óXnt\m ]-¦m-fnt¡m Ip-Spw-_mw-K-§Ä-t¡m H-¸w tN-cp-óXn-t\m D-Å hn-k-IÄ Hm¬-sse-\m-bn A-t]-£n-¡m-hp-ó-Xm-Wv. {_n-«-\nð Po-hn-¡m-\p-Å A-h-Im-iw sX-fn-bn-¡p-ó tc-J-bm-Wv C-Xn-\v B-[m-c-am-bn th-ïXv.

hn-k-bv-¡v A-t]-£n-¡p-ó-Xn-\v ap-¼v G-XpX-cw hn-k-bm-Wv th-ï-sX-ópw A-Xn-\p-Å tc-J-IÄ F-s´ópw Ir-Xy-am-bn A-dn-ªn-cn-¡-Ww. A-t]-£ Cw-¥o-jn-em-Wv ]q-cn-¸n-t¡-ïXv. hn-k-bv-¡p-Å ^okv Hm¬-sse-\m-bn A-S-bv-¡mw. A-t]-£-bpsS {]nâu-«v F-Sp-¯-ti-jw hn-k B-¹n-t¡-j³ skâ-dnð A-t¸m-bvâv-saâv _p-¡v sN-¿mw.

Hm¬-sse³ A-t]-£-bp-sS {]nâu-«p-am-bn th-Ww hn-k B-¹n-t¡-j³ skâ-dn-se-t¯-ï-Xv. Ìm³-tUÀ-Uv hn-knä-À hn-k, am-tcy-Pv hn-kn-äÀ hn-k, s]À-anä-Uv s]-bv-Uv F³-tK-Pv-saâv hn-k F-ón-h-bv-¡v C-Xn-eq-sS A-t]-£n-¡mw. ]T-\m-h-iy-¯n\pw hÀ-¡v hn-k-bv¡pw hn-k4bp-sI F-ó sh_v-ssk-äv X-só-bm-Wv D-]-tbm-Kn-t¡-ïXv. B-Zy-am-bn A-t]-£n-¡p-ó-h-À Cu sh_v-ssk-änð H-cp A-¡u-ïp-ïm-¡n-b-ti-jw A-t]-£n-¡p-I.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category