1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

\nIp-Xn Iq-«p-ó C-S¡m-e _-P-äv; aqómw tem-I-bp-²w; ]m-Ým-Xy kw-kv-Im-c-¯n-sâ A-´y; s{_-Iv-kn-td-dn-\v ap-¼v Im-a-tdmWpw Hkv-t_mWpw ]-d-ª-sXñmw \p-W-sb-óv sX-fn-bn-¨ F-«mgvN

Britishmalayali
kz´wteJI³

bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð {_n-«³ XpS-ctWm th-ïtbm F-óv Xo-cp-am-\n-¡pó thm-s«-Sp-¸v ]qÀ-¯n-bmb-Xv Pq¬ 23þ\mWv. s{_-Iv-kn-äv F-ó \nÀ-Wm-b-I Xo-cp-am-\-¯nð `q-cn]-£w {_n-«o-jp-Imcpw F-¯n-b-tXm-sS bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-sâ {]-k-àn-X-só-bm-Wv tNmZyw sN-¿-s¸-«-Xv. A-tXm-sSm-¸w bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv hn-Sp-Xð t\-Sn-bmð D-ïm-Ip-ó `-hn-jy-¯p-¡-sf-ó a-«nð ap³ {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n tU-hn-Uv Im-a-tdmWpw [-\-Im-cy-a{´n tPmÀ-Pv Hkv-t_mWpw ]-d-ªp-]-c-¯n-b-ssXñmw \p-W-I-fm-bn-cp-óp-shópw Cu I-gn-ª F-«m-gv-N-IÄ sX-fn-bn-¡póp.

P-\-§-fp-sS t]-Sn-sb thm-«m-¡n am-äm-sa-óm-bn-cp-óp s{_-Iv-kn-än-s\ F-XnÀ-¯ t\-Xm-¡Ä I-cp-Xn-bXv. {_n-«³ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b-\nð-\n-óv hn-Sp-Xð t\-Sn-bmð aqómw tem-I a-lm-bp-²-ap-ïm-I-p-sa-óm-bn-cp-óp Im-a-tdm¬ {]-N-cnv¸n-¨Xv. \n-Ip-Xn hÀ-[n-¸n¨p-sIm-ïv C-S¡m-e _P-äv A-h-X-cn-¸n-t¡m-ïn-h-cp-sa-óv Hkv-t_mWpw {]-N-cn-¸n¨p. ]m-Ým-Xy kw-kv-Im-c-¯n-sâ A´yw Ip-dn-¡p-ó-XmIpw s{_-Iv-kn-säópw t\-Xm-¡Ä {]-N-cn-¸n¨p.

F-ómð P-\§-sf t]-Sn-¸n-¡m³ \-S¯n-b Cu {]-Nm-c-W-§Ä shdpw \p-W-bm-sW-óv sX-fn-bn-¡p-ó Im-e-b-f-hm-Wv I-Sóp-t]m-bXv. A-Sn-b´n-c C-S¡m-e _P-äv F-ó-Xm-bn-cp-óp \p-W-{]-Nm-c-W-¯nð H-óm-aXv. te-_À ]mÀ-«n-bp-sS A-en-ÌÀ UmÀ-en§n-s\m-¸w tNÀ-óv Hkv-t_m¬ {]-N-cn-¸n-¨ Cu \p-W-t_mw-_v C-Xn\-Iw a¬-a-d-ªp-I-gn-ªp. thm-s«-Sp-¸n-\v sXm-«p-]n-óm-se X-\n-¡v A¯-c-sam-cp \o-¡-an-sñ-óv Hkv-t_m-Wn-\v X-só k-½-Xn-t¡-ïn-h-óp. Hkv-t_m-Wn-\v ]I-cw [-\-Im-cy a-{´nbm-b ^n-en-]v lm-aïpw B \o-¡w sh-dp-sX-bm-sW-óv {]-Jym-]n¨p.

s{_-Iv-kn-än-\v ]n-óm-se {_n-«o-jv {]-[m-\-a{´n ]-Zhn-sbm-gn-tb-ïn-h-ó Im-a-tdm¬ ]-bän-b G-ähpw hen-b AS-hv aq-ómw tem-I-bp-²w B-k-ó-am-Wv F-ó-Xm-bn-cpóp. {_n-«³ bq-tdm-]y³ bq-Wn-b³ hn-Sp-ó-tXm-sS bq-tdm-¸nsâ sFIyw X-I-cp-saópw A-Xv aqómw tem-I-bp-²-¯n-\v Im-c-W-am-Ip-saópw Im-a-tdm¬ {]-N-cn-¸n¨p. F-ómð Im-a-tdm-Wn-sâ ]-I-c-¡m-cn sXtc-k tabpw Iq-«cpw bq-tdm-¸n-sâ kpc-£m GÀ-¸m-SpI-sf s{_-Iv-kn-äv _m-[n-¡n-sñ-óv Xp-S-¡-¯n-te D-d-¸p-h-cp-¯n.

{_n-«³ bq-tdm-¸v hn-Sp-I-bm-sW-¦nð ]m-Ým-Xy kw-kv-Im-cw A-tXm-sS Cñm-Xm-Ip-sa-óm-bn-cp-óp bq-tdm-]y³ Iu¬-knð {]-knUâv sUm-WmÄ-Uv S-kv-In-sâ {]-Nm-cWw. bq-tdm-¸n-sâ cm-{ão-b kw-kv-Im-c-¯n-\v s{_-Iv-kn-äv A´yw Ip-dn-¡p-sa-óm-bn-cp-óp A-t±-lw {]-N-cn-¸n-¨-Xv. F-ómð, F-«m-gv-N-IÄ-¡p-tij-hp A¯-c-sam-cp `oj-Wn bq-tdm-¸v t\-cn-Sp-ón-sñ-ó-Xm-Wv k-Xyw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category