1 GBP = 94.80 INR                       

BREAKING NEWS

Cw¥-ïnð \nópw jn-tñm-w-Mnse¯n-b km-bn-¸-òmÀ Hmt«m ]n-Sn-¨p tI-c-f-¯n-te-¡v t]m-óp; 72 Hm-t«m-I-fnð sIm-¨n-bn-se-¯n-b 200 sh-Å-¡mÀ \K-cw Np-äp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

c-ïm-gv-N-bn-e-[n-Iw \o-ï Hmt«m bm{X, ]n-ón-«-Xv 45, 00 In-tem-aoäÀ, H-Sp-hnð A-hÀ e£yw I-ïp... AsX, A-d-_n-¡-S-en-sâ dm-Wn-bp-sS ku-µcyw B-kz-Zn-¡m-³ 200þHm-fw hntZ-i k-ôm-cn-IÄ F-¯n-b-Xv 72 Hm-t«m-I-fn-em-bmWv. AXpw jn-tñmw-Knð \nóv. hn-t\m-Z-bm-{X-IÄ-¡v hn-am-\hpw s{S-bn\pw H-s¡ sX-c-sª-Sp-¯p Np-cp-§n-b Zn-h-k-§-Ä-¡p-Ånð Iq-Sp-Xð Ø-e-§Ä I-ïm-kz-Zn-¨v a-S-§p-ó Im-e-¯m-Wv Cu hn-t\m-Z-bm-{X-kw-Lw A-]qÀ-Æ h-gn sX-c-sª-Sp-¯v sIm-¨n-bn-te¡v bm-{X- ]p-d-s¸-«Xv.

Cw¥ïnse eoKv Hm^v AUzôdn-Ìv kw-L-S-\ H-cp¡n-b dn-£m d¬ F-ó ]-cn-]m-Sn-bp-sS `m-K-am-bmWv Cw¥ïv, Atacn¡, PÀa\n, {^m³kv XpS§nb cmPy§fnð \n-ópÅ km-bn-¸-òmÀ sIm-¨n Im-Wm-s\-¯n-bXv. Cu am-kw \memw Xo-b-Xn-bm-Wn-hÀ bm-{X ]p-d-s¸-«v C-ó-se-bm-Wn-hÀ A-d-_n-¡-S-en-sâ dm-Wn-sb ]p-ð-In-bXv. jntñmwKv ae\ncIfnð \n-ópw Xp-S§n-b bm-{X ip-`-]-cy-h-k-\n-¨-t¸mÄ h-gn-bn-ep-S-\o-fw I-ïp XoÀ-¯ hy-Xykv-X kw-kv-Im-c-§fpw Im-gv-N-Ifpw A-Ûp-X-s¸-Sp-¯n-sb-óm-Wv C-hÀ km-£y-s¸-Sp-¯p-óXv.

bm-{X-bn-eq-sS ^-ïv kz-cq-]n-¡p-I-bm-Wv Cu kw-L-¯n-sâ e-£yw. Cu ]Ww C´ybnð kó² {]hÀ¯\-¯n-\v X-só hn\n-tbm-Kn-¡p-Ibpw sN-¿pw. h-\n-X-Ifpw DÄ-s¸-Sp-ó Cu bm{Xm kw-L-¯nð B-Zy-am-bn Hm-t«m-bnð I-b-dn-b km-bn-¸-òm-cpw Dïv. bm-{X ]p-d-s¸Spw ap¼v Hmt«m Hm-Sn-¡m-\p-Å ]-cn-io-e-\hpw C-h-À-¡v \ð-In-bn-cp-óp. kwLmwK-§Ä X-só-bm-Wv Hm-t«mIsf s]-bnâv sN-bv-Xv hÀ-Wm-`-am-¡n A-Wn-bn-s¨m-cp-¡n-b-Xv.

C-Xv B-Zy-am-bñ C¯-c-sam-cp bm-{X-kw-Lw sIm-¨n-bn-se-¯p-ó-Xv. eoKv Hm^v AUzôdn-Ìv kw-L-S-\ kw-L-Sn-¸n-¡pó dn-£m d-®nð Fñm hÀ-j-hpw k-ôm-cn-IÄ amdn am-dn-bm-Wv F-¯pI. ZoÀL-bm-{X km-[y-añm¯ Hmt«mIÄ \m«pImÀ¡v kuP\yambn \ð-Ip-I-bm-Wv sN-¿pI. sIm¨nbnse¯nb kômcnIÄ ASp¯ Znhk§fnð Xsó \mSpIfnte¡v aS-§pw.

\n§-fp-sS a-¡Ä F se-hð ]-co-£-bnð D-ó-X-t\-«w I-c-Ø-am-¡n-bn-«p-tïm?

I-gn-ª Znh-kw ^-ew hó F se-hð ]-co-£-bnð \n§-fp-sS a-¡Ä D-ó-X-t\-«w I-c-Ø-am-¡n-bn-«ptïm? c-ïv F kv-ämÀ F-¦nepw e-`n-¨n-«p-sï-¦nð \n-§-fp-sS hn-h-c-§Ä R§-sf A-dn-bn-¡m³ a-d-¡-cpXv. [email protected] F-ó hn-em-k-¯nð Nn-{X-§fpw dn-kð-«v hn-h-c-§fpw \n§-sf Ip-dn-¨p-Å ]-c-amh-[n hn-h-c-§fpw \ð-Ip-I. A-sñ-¦nð Nph-sS \ð-In-bn-cn-¡p-ó hm-Sv-km¸v \-¼-dnð thm-bv-kv sa-tk-Pv A-b-¡p-I-bpw Nn-{X-§Ä C-Sp-Ibpw sN¿pIþ 919539701030, kw-i-b-§Ä XoÀ-¡p-hm³ 07828704378 F-ó \-¼-dnð hn-fn-¡pI.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category