1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

t\Sn-b-h-sc-¡p-dn-¨p-Å NÀ-¨ I-gn-bpw-ap-¼v t\-Sm-\p-Å-hÀ hmÀ-¯-I-fnð \n-dªp; tSm-tIym-bn-te-¡v {_n-«³ ]-cn-io-en-¸n-¡p-ó-h-cp-sS en-Ìv ]p-d¯v; I-¯nð h-fw-sh-¡p-ó C-´y³ ta-em-f-òmÀ hm-bn-¨-dn-bm³

Britishmalayali
kz´wteJI³

dntbm H-fn-¼n-Iv-kn-\v Xn-cio-e ho-Wp. D-bÀ-ó sa-Uð {]-Xo£-I-tfm-sS dn-b-bn-se¯n-b C-´y³ Xm-c-§-fnð c-ïpt]-scm-gn-sI ti-jn-¨-hÀ sh-dpw-ssI-tbm-sS Xn-cn-¨p-hóp. sa-Uð In-«n-bn-sñ-¦nepw ctïm aqtóm t]-cp-sS {]-I-S-\w ssIb-Sn t\-Sp-Ibpw sN-bvXp. C-´y-bp-sS H-fn-¼n-Iv-kv C-{Xbpw hm-¡p-Ifn-sem-Xp-¡mw.

C-\n \mw H-fn-¼n-Iv-kn-s\-¡p-dn-¨v Ku-c-h-t¯m-sS Nn-´n-¡p-I 2020 H-fn-¼n-Iv-kn-\v tbmKy-X t\-Sm-\p-Å Zn-h-k-§Ä F-®-s¸-Sp-t¼mÄ am-{X-amWv. F-ómð, a-äp ]-e cm-Py-§fpw A-h-cp-sS A-Sp-¯ H-fn-¼n-Iv-kn-\p-Å Xm-c-§Ä B-scm-s¡-bm-h-W-sa-ó A-t\zj-Ww Xp-S§n. ]-e cm-Py-§fpw `m-hn H-fn-¼y-òm-sc hmÀ-s¯-Sp-¡p-ó Xn-c-¡n-emWv.

I-Xn-cnð h-fw-sh-¡p-I-bm-Wv C-´y³ kv-t]mÀ-Sv-kn-sâ im]w. kv-Iq-fp-I-fnð Hm-Sn-¯-fÀ-óv hñ hn-t[-\bpw ssk-\y¯ntem sd-bnð-thbntem tPm-en t\-Sp-ó Xm-c§-sf I-sï-¯n Ah-sc H-fn-¼y-òm-cm-¡m-\m-Wv \-½p-sS {iaw. {]-Xn-`-bp-Åh-sc t\c-s¯ I-sï-¯n A-hÀ-¡v im-kv-{Xo-bam-b ]-cn-ioe-\w \ð-In ap-gp-h³ k-a-b-hpw kv-t]mÀ-Sv-kn-\p-th-ïn Xy-Pn-¨mð am-{X-ta sa-Uð tP-Xm¡-sf kr-ãn-¡m-\mhq.

N-cn-{X-¯n-se G-ähpw an-I-¨ c-ïma-s¯ {]-I-S-\-am-Wv {_n-«³ C-¡p-dn dn-tbm-bnð \-S-¯n-bXv. B B-Ëm-Z-¯nð a-Xn-a-d-ón-cn-¡p-I-bñ {_n-«o-jv Imbn-I A-[n-Ir-XÀ. 2020þð tSm¡n-tbm-bnð \-S-¡p-ó sK-bnw-kn-\p-th-ïn-bp-Å X-¿m-sd-Sp-¸p-IÄ AhÀ DuÀ-Pn-X-am-¡n-¡-gn-ªp.

sa-Uð km-[y-X-bp-Å \q-dp-I-W-¡n-\v Xm-c§-sf I-sï-¯n Ah-sc ]qÀ-W k-Ö-cm-¡p-ó Xn-c-¡n-em-WhÀ. H-¼-Xp-am-k-am-bn C-Xn-\p-Å B-kq-{X-Ww Xp-S-§n-bn«v. C-Xnð-¯-só ]-ecpw C-t¸m-tg {]-i-kv-X-cm-bn-¡-gnªp. dn-tbm-bnð sa-Uð t\Snb ssk-¢n-Mv Xm-cw Im-¯n aÀ-¨âv, Pnw-\m-kv-äv B-an Sn-¦v-eÀ, 100 ao-äÀ lÀ-Unð-knð \m-em-a-sX¯n-b kn³-Un H-^n-en Xp-S-§n-b-hÀ b-YmÀ-Y-¯nð tSm¡n-tbm-bn-te-¡p-Å \n-t£-]-§-fmWv.

bp-sI kv-t]mÀ-Sv-kv s]À-t^m-a³-kv U-b-d-ÎÀ ssk-a¬ Snw-k-Wm-Wv Cu {]-hÀ-¯-\-§Ä-¡v Np-¡m³ ]n-Sn-¡p-óXv. tSm¡ntbm e-£y-an-«v H-cp-§p-ó Xm-c-§-fnð Nn-eÀ-¡v F-«p-hÀ-j-am-bn kÀ-¡mÀ ]-cn-io-e-\-¯n-\pw a-äp-am-bn ^-ïv \ð-Ip-óp-ïv. 1400 Xm-c-§-sf-bm-Wv hnhn-[ kv-t]mÀ-Sv-kp-I-fn-em-bn {_n«-\v I-sï-¯n-bn-«p-ÅXv. C-Xnð 60 i-X-am-\-¯n\pw sa-Uð t\-Sm³ I-gn-hp-Å-h-cm-sW-ópw Snw-k¬ ]-d-bpóp.

A-ta-cn-¡-bv-¡v ]n-ónð cïmw Øm-\-s¯-¯m³ C-¡p-dn {_n-«-\m-bn. 27 kzÀ-W-hpw 23 sh-Ån-bpw 17 sh-¦-e-hp-a-S-¡w 67 sa-U-epIÄ. tSm¡n-tbm-bnð C-Xn-te-sd sa-Uð t\-Sm-\m-hp-sa-óm-Wv {_n«-sâ I-W-¡p-Iq«ð. sa-Uð km-[y-X-bp-Å C-\-§Ä ap³-Iq-«n I-sï-¯n A-Xnð an-I-¨h-sc ]-cn-io-en-¸n-¡p-I-sb-ó co-Xn-bm-Wv {_n-«³ C-t¸mÄ ]n-´p-S-cp-óXv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category