1 GBP = 97.40 INR                       

BREAKING NEWS

lmÀtem F-sk-Iv-kv F³-F-¨vF-kv B-ip-]-{Xn-I-fnð Øn-c Xm-ð¡men-I \-gv-kp-am-cp-sS \n-ch-[n H-gnhv; G-P³-kn \-gv-kp-amÀ-¡v a-Wn-¡q-dn-\v 30 ]u-ïv h-sc {]-Xn^-ew

Britishmalayali
kz´wteJI³

e-ï-\n-se {]-[m-\-s¸-« F³-F-¨v-F-kv {S-Ìp-I-fnð Hóm-b lmÀ-tem-h-bnepw F-sk-Iv-kv F³-F-¨vF-kv {S-kv-änepw \n-ch-[n \-gv-kp-am-cp-sS H-gn-hpIÄ. s]À-a\âv \-gv-kp-am-cp-sS H-gn-hp-Ifpw G-P³-kn \-gv-kp-am-cp-sS H-gnhpw Htc-t]m-se e-`y-amWv. _m³-Uv 5 H-]nUn, Xo-tb-äÀ \-gvkv, _m³-Uv 5 ]o-Uo-bm-{Sn-Iv \-gv-kv F-óo X-kv-X-I-I-fn-em-Wv C-t¸mÄ \n-ba-\w \-S-¡p-óXv. lmÀtem B-ip-]-{Xn-bnð tPm-en sN-¿p-ó-hÀ-¡v e-ï³ kn-än A-e-h³-kv i-¼f¯n-\v ]pd-sa e-`n-¡p-ó-XmWv. B-Iv-knUâv B³ F-a-À-P³-kn hn-`m-K-¯nepw H-gn-hp-IÄ D-ïv.

G-P³-kn \-gv-kp-amÀ-¡v {]-tXy-I ]m-t¡-Pv X-só {]-Jym-]n-¨n-«pïv. Xn-¦Ä apX-ð sh-Ån h-sc-bp-Å Zn-h-k-§-fnð a-Wn-¡q-dn-\v 18 ap-Xð 20 ]u-ïv h-sc-bm-Wv G-P³-kn \-gv-kp-amÀ-¡v i¼-fw e-`n-¡p-óXv. i-\n-bm-gv-Nbpw aäpw Zn-h-k-§-fnð cm{Xn jn-^v-äp-IÄ-¡pw 24 ]u-ïv ap-Xð 26 ]u-ïv h-sc-bm-Wv {]-Xn-^-e-am-bn \ð-Ip-I. Rm-b-dmgv-N Zn-h-k-§-fnð tPm-en sN-bv-Xmð a-Wn-¡q-dn-\v 28 apð 30 h-sc ]u-ïv G-P³-kn \-gv-kp-amÀ-¡v {]-Xn-^-e-am-bn e-`n-¡pw. G-P³-kn Po-h-\-¡mÀ-¡v \ð-Ip-ó i-¼-f-¯nð \n-b-{´-Ww GÀ-s¸-Sp-¯n-b-Xn-\v ti-jw e-`n-¡p-ó G-ähpw an-I-¨ {]-Xn-^-e-¯nð s]Spw CXv.

am-k-§-tfm-fw \o-ï ]cn-tim-[-\-IÄ-¡p ti-jw hf-sc Ipd-¨p G-P³-knI-sf am-{Xw F³-F-¨vF-kv dn-{Iq-«v-saân-te-bv-¡m-bn sX-c-sª-Sp-¯n-cpóp. A-Xnð DÄ-s¸-« a-e-bm-fn Øm-]-\amb thm-kv-sä-¡n-\mWv Cu \n-b-a-\-§-fp-sS Np-aX-e. ap-I-fnð kq-Nn-¸n-¨n-cn-¡p-ó X-kv-I-I-fn-te-bv-¡v B-sf \n-b-an-¡m³ Cu {S-Ìp-IÄ thm-kv-sä-¡n-s\ Np-a-X-e-s¸-Sp-¯n-bn-«pïv. A-Xn-s\ Xp-SÀ-óm-Wv thm-kv-sä-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-am-bn _-Ô-s¸-«Xv. Cu \n-b-a-\-§Ä-¡v G-sX-¦nepw {]-Xn^-ew \ð-tI-ï-Xnñ. \m-«nð \nópw sF-C-Fð-SnF-kv 7D-Åh-sc \n-b-an-¡p-I-bm-sW-¦nð hÀ-¡v s]À-an-än-sâbpw a-äp sN-e-hp-IÄ sIm-Sp-t¡-ïn h-cpw. A-hÀ-¡p t]mepw G-P³-kn ^o-kv Cñ F-ó-Xm-Wv k-Xyw.

\n-§Ä-¡v tPm-en am-d-tWm, G-P³k-n tPm-en sN-¿tWm \n-§-fp-sS _-Ôp-¡Ät¡m kp-lr-¯p-¡Ät¡m H-s¡ Cu A-hk-cw hn\n-tbm-Kn-¡mw. Iq-Sp-Xð hn-h-c-§Ä A-dn-bp-hm³ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó \-¼-dp-I-fnð _-Ô-s¸-Sp-Itbm C-sa-bnð A-b-¡p-Itbm sN¿pI

[email protected] or call 07811436394, 07830819151 or 02072339944

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category