1 GBP = 92.00 INR                       

BREAKING NEWS

13þmw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡pó tIm-in þ t_m-_n-\ Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv 13þmw hn-hm-l-hmÀ-jn-Iw BtLm-jn-¡pó tIm-in C-Sn¡p-f(A-\p)þt_m_n-\ amXyp Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\-Àóp-sIm-ïv a-¡Ä A-eo-\m, sF-ao, sF-U³ F-ón-hÀ...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category