1 GBP = 102.50 INR                       

BREAKING NEWS

hnâÀ Xp-S-§pw-ap-¼v bq-tdm-¸nð F-¯m³ In-W-ªp {i-an-¡póp; B-{^n-¡³ cm-Py-§-fnð-\nópw I-Sð amÀ-Kw aq-óp Znh-kw sIm-ïv F-¯n-b-Xv 10,000 A-`-bmÀ-Yn-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

hnâÀ Xp-S§pw ap-¼v bq-tdm-¸nð I-S-¡p-ó-Xn-\m-bn en-_n-b-bnð-\nóv sa-Un-ä-td-\n-b³ I-Sð h-gn I-gn-ª aq-óp-Zn-h-k-¯n-\n-sS F-¯n-b-Xv 10,000 t]À. \n-d-ªp-I-hnª t_m-«nð-\n-óv c-£m-{]-hÀ-¯-IÀ I-sï-¯n-b-Xm-Wn-hsc. hnâÀ Xp-S-§n-¡-gn-ªmð I-Sð-h-gn-bp-Å bm-{X Zp-jv-I-c-am-Ip-sa-óp-I-ïm-Wv Xn-c-¡n-« {iaw.


en-_n-b-bnð- \n-óp-Å-h-cm-Wv A-`-bmÀ-Yn-I-fn-te-sd-bpw. C-äm-en-b³ Zzo-]v emw-s]-Uq-k-bnð-\n-óv 180 ssað am{Xw A-I-se-bp-Å en-_n-b³ ]-«-Wam-b k-{_m-¯-bnð-\-óm-Wv C-hÀ h-cp-óXv. Pn-lm-Zn-Ifpw hn-a-Xcpw ssk-\y-hp-am-bn t]m-cm-«w \-S-¡p-ó en-_n-b-bnð-\n-óp-Å A-`-bmÀ-Yn {]-hm-lw C-\nbpw \n-e-¨n-«n-sñ-ó-XmWv Cu h-chpw sX-f-n-bn-¡p-óXv.

en-_n-b-bnð-\n-óp-Å a-\p-jy-¡S-¯v \n-b-{´n-¡m-\m-hm-sX D-g-ep-I-bm-Wv A-hn-Sp-s¯ A-[n-Ir-XÀ. km-¼¯n-I {]-Xnk-Ôn cq-£-am-b-Xn-\mð, \mhn-I tk-\-bp-sS ]-t{Sm-fn-Mv Ip-d-¨n-cn-¡p-I-bmWv. k-{_m-¯ Xoc-¯v a-\p-jy-¡-S-¯v X-S-bm³ \nÀ-hm-l-an-sñ-óv en-_n-b-bp-sS \mhn-I tk-\m ta-[m-hn tI-Wð A-bq-_v Jzm-kw ]-dªp.

sNm-Æm-gv-N am-{Xw 3000 t]-sc-bm-Wv c-£m-{]-hÀ-¯-IÀ c-£n-¨Xv. sXm-«p-X-te-óv 6500 t]-sc-bp kp-c£n-X tI-{µ-§-fn-se-¯n-¨n-cp-óp. Rm-b-dm-gv-Nbpw B-bn-c-t¯m-fw t]-sc I-c-bv-s¡-¯n-¡m³ c-£m-{]-hÀ-¯-IÀ-¡mbn. ]g-¡w sN-ó a-Õy_-Ô\ t_m-«p-I-fnð bq-tdm-¸n-te-¡v I-S-¡p-ó A-`-bmÀ-Yn-I-fnð Ip-«n-I-f-S-¡-ap-Å-hÀ D-ïm-bn-cp-óp. c-£m-{]-hÀ-¯-IÀ I-sï-¯p-t¼m-tg-bv¡pw ]-ecpw sh-Å-¯n-te-¡v F-Sp-¯p-Nm-Sn.


sNm-Æmgv-N cm-hn-se I-sï¯nb t_m-«nð-sh-¨v H-cp bph-Xn Ip-ªn-\v P-òw \ðIn. A-½-sbbpw Ip-ªn-s\bpw kv-]oUv-t_m-«nð emw-s]-Uq-k-bn-se B-ip-]-{Xn-bn-te-¡v amän. C-ä-en-bnð C-s¡mñw am-{Xw F¯n-b A-`-bmÀ-Yn-I-fp-sS F-®w 112,500 h-cpw. 2015þð C-tX k-a-b-¯v 116,000 A-`-bmÀ-Yn-IÄ F-¯n-bn-cpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category