1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

HSp-hnð Að-jn-ta-gv-kv tcm-K-¯n-\v a-cp-óv I-sï-¯n im-kv{X-temIw; Xp-S-¡-¯nð a-cp-óp I-gn-¨-h-cp-sS tcm-Kw ]qÀ-W-am-bn am-dn-b-Xm-bn dn-t¸mÀ-«v

Britishmalayali
kz´wteJI³

a-\p-jy-cm-in-¡pX-só `o-j-Wnbm-b Að-jn-ta-gv-kv tcm-K-¯n-\v ^-e-{]-Z-am-b a-cp-óv I-ïp-]n-Sn-¨-Xm-bn K-th-jIÀ. ssh-Zy-im-kv-{X-cwK-s¯ hn-¹-h-I-cam-b I-sï-¯ð F-óm-Wv C-Xv hn-e-bn-cp-¯-s¸-Sp-óXv. a-cp-óp-kw-_-Ôn-¨ ]-co-£-W-§-sfñmw B-im-h-lam-b ]p-tcm-K-Xn-bm-Wv \ð-Ip-ó-sX-óv K-th-j-IÀ ]-d-bpóp.

kv-ar-Xn-\m-i-¯n-sâ e-£-W-§Ä Im-Wp-ó L-«-¯nð¯-só a-cp-óp-]-tbm-Kn-¡m³ Xp-S-§n-bmð-t tcm-Kw X-S-bm-\m-Ipw. Un-sa³-jy-¡v Im-c-W-am-Ipó tIm-i-§-fp-sS h-fÀ-¨ Cñm-Xm-¡p-I-bmWv Cu a-cp-óv sN-¿p-óXv. C-tX-h-sc-bp-Å-Xnð G-ähpw an-I¨-Xv F-ómWv Cu a-cp-óv hn-ti-jn-¸n-¡-s¸-Sp-ó-Xv.

{_n-«-\nð am{Xw Að-jn-ta-gvkpw Un-sa³-jy-bp-sS a-äv cq-]-§fpw _m-[n-¨ F-«-c-e-£-t¯m-fw t]-cp-sï-óm-Wv I-W-¡m-¡p-óXv. temI-¯v G-ähpw Iq-Sp-Xð B-fpI-sf _m-[n¨ tcm-K-§fn-sem-óm-bn C-Xv am-dn-¡-gnªp. \n-e-hn-ep-Å a-cp-óp-IÄ tcm-K-¯n-sâ B-Lm-Xw Ip-d-bv¡p-I am-{X-am-Wv sN-¿p-ó-Xv. F-ómð, ]pXn-b a-cp-óv tcmK-s¯ Cñm-Xm-¡p-sa-óv K-th-IÀ ]-d-bpóp.

X-e-t¨m-dn-se tIm-i§-sf Cñm-Xm-¡n Að-jn-ta-gv-kn-\v Im-c-W-am-Ip-ó Aan-tem-bv-Uv t{]m-«o-s\-Xnsc {]-hÀ-¯n-¡p-ó Bân-t_m-Un-bm-Wv ]pXn-b a-cp-ón-sâ {]-tXyI-X. Að-jn-ta-gv-kv I-sï-¯n-b 105 t]-cnð a-cp-óv ]-co-£-Wm-Sn-Øm-\-¯nð {]-tbm-Kn-¨n-cpóp. Aan-tem-bv-Un-s\ Cñm-Xm-¡p-Ibpw A-Xph-gn tcmK-s¯ X-S-bp-ó-Xnepw a-cp-óv ^-e-{]-Z-am-sW-óv ]-co-£-W-¯nð sX-fnªp.

im-kv-{X ]-kn-²o-I-c-Wam-b t\-¨-dn-sâ G-ähpw ]pXn-b e-¡-¯n-em-Wv a-cp-óv I-sï-¯n-b-Xn-s\-¡p-dn-¨p-Å hn-i-Zmw-i-§Ä D-ÅXv. Að-jn-ta-gv-kp-am-bn _-Ô-s¸-« K-th-j-W-§-fnð GÀ-s¸-«n-cn-¡p-ó A-ta-cn-¡³ tUm-ÎÀ kv-äo-^³ k-temth Cu a-cp-ón-s\-¡p-dn-¨v A-`n-{]m-b-s¸«-Xv X-sâ 25 hÀj-s¯ I-cn-b-dnð G-ähpw an-I¨-Xv F-ómWv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category