1 GBP = 92.50 INR                       

BREAKING NEWS

ssk-Pp tPmÀÖvþ sP-bv-kn Z-¼-Xn-IÄ-¡v hnhm-l hmÀ-jn-Im-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

15þmw hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¨ ssk-Pp tPmÀÖvþ sP-bv-kn Z-¼-Xn-IÄ-¡v B-iw-k-IÄ t\Àóp-sIm-ïv A-eo-\, A-Yo-\, B-ô-eo-\ F-ón-hcpw \m-§ym-enð, A-c-b-¯v Ip-Spw-_mw-K-§-fpw...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category