1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

sh®-bp-sS \n-d¯nð ]-e te-b-dp-I-fnð sIm-gp¸v; A-b-ª lr-Zbw; ap-dn-bm¯ sXmen; X-S-nIqSn-b H-cp kv-{Xo-bp-sS ar-X-tZ-lw t]m-kv-äv tamÀ-«w sN-bv-Xv Aan-X `m-c-¯n-sâ Zp-cn-X-§Ä _n-_n-kn sse-hm-bn Im-Wn-¨-t¸mÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

Aan-X `m-cw F-§s\-sbm-s¡-bm-Wv Zp-cn-X-am-bn a-m-dp-ó-sX-óv Im-Wn-¡m³ C-Xnepw \-sñm-cp amÀ-K-anñ. A-an-X-h-®-ap-Å kv-{Xo-bp-sS ar-X-tZ-lw t]m-kväp-tamÀ-«w sN-¿pó-Xv sse-hm-bn Im-Wn¨p-sIm-ïv _n-_n-kn A-Xn-sâ Fñm Zp-cn-X-§fpw sh-fn-s¸-Sp-¯p-I-bmWv. H-_n-kn-änþZ t]m-kväp-tamÀ-«w Fó tUm-Iyp-saâ-dn- sk-]v-äw-_À 13þ\v _n-_n-kn {Xo-bnð kw-t{]j-Ww sN-¿pw.


Aan-X h-®-ap-ïm-bn-cp-ó kv-{Xo-bp-sS sXmen, lr-Zbw, I-cÄ, izm-k-tImiw, hr-¡-IÄ Fón-h ]cn-tim-[n-¡p-ó-Xm-Wv Nn-{Xo-I-cn-¨n-«p-ÅXv. Imen-t^mÀ-Wn-b-bn-se tem-Mv _o-¨v sF-e³-Unð-\n-óp-Å kv{Xo lr-t{Zm-K-s¯-¯p-SÀ-óm-Wv a-cn-¨Xv. C-hÀ-¡v 60 h-b-Ên-\-Sp-¯v {]m-b-ap-ïm-bn-cpóp.

sh-®-bp-sS \n-d-¯n-ep-Å ]-e te-b-dp-I-fnð sIm-gp-¸v A-Sn-ªp-IqSn-b amw-k-am-bn-cp-óp A-h-cp-sS tZ-l-¯p-ïm-bn-cp-óXv. A-Xv ap-dn-¡p-ó-Xn-\v ]-Xn-hn-te-sd {i-aw th-ïn-h-ó-Xm-bn Izo³ ta-cn kÀ-h-I-em-im-e-bn-se ]m-tXmf-Pn hn-`m-Kw sS-Iv-\n-¡ð Iyq-td-äÀ ImÀ-e h-e-ssâ³ ]-d-ªp.

sIm-gp-¸n-sâ tiJ-cw i-co-c-¯n-\p-ïm-¡n-bn-cp-ó A-]-I-S-§-sf-s´m-s¡-bm-sW-óv a-\-Ên-em-¡m³ C-Xn-eq-sS km-[n-¡p-sa-óv ]m-tXm-f-Pn-kv-äv ssPð-kv bntbm ]-dªp. A-b-ª sXm-en-¡p-Xm-sg-bm-bpÅ sIm-gp-¸v tiJ-cw \o-¡n-b-ti-jw A-hÀ kv-{Xo-bp-sS B-´-co-Im-h-b-h-§Ä ]p-d-s¯-Sp¯p.

A-an-X-h-®-ap-Å H-cm-fp-sS lrZ-bw F-{X-t¯m-fw ZpÀ-_-e-am-bn-cn-¡p-sa-óv kq-Nn-¸n-¡p-ó-Xm-bn-cpóp Cu kv-{Xo-bp-sS lr-Z-bw. 449 {Kmw `m-c-ap-Å lr-Z-b-am-bn-cp-óp kv-{Xo-bp-tSXv. A-b-ª \n-e-bn-em-bn-cp-óp A-Xn-sâ t]-inIÄ. D-bÀ-ó c-à-k-½À-Z-s¯-¯p-SÀ-óv lr-Z-bm-Lm-X-apïm-b \n-e-bn-em-bn-cp-óp A-Xp-ïm-bn-cp-óXv.

kv-{Xo-bp-sS i-co-c-¯n-te-¡v c-àw ]-¼v sN-¿m-\p-Å tijn Cu lr-Z-b-¯n-\p-ïm-bn-cp-ón-sñ-óv tUm-ÎÀ-amÀ ]-dªp. kv-{Xo-bp-sS I-cfpw B-sI X-IÀ-ó \n-e-bn-em-bn-cpóp. km-[m-c-W I-cÄ hf-sc ar-Zp-hm-sW-¦nð H-cp amw-k-]n-Þ-s¯-t¸m-se I-Sp-¸-ta-dn-b-Xm-bn-cpóp Cu kvv-{Xo-bp-sS IcÄ.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category