1 GBP = 92.70 INR                       

BREAKING NEWS

k-®n¡pw eu-en¡pw hnhm-l hmÀjn-I aw-K-fm-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv hnhm-l hmÀ-jn-Iw B-tLm-jn-¡p-ó bp-Iv-a-bp-sS B-Zy {]-kn-Uâpw thm-¡n-Mv a-e-bm-fn A-tkm-kn-tb-j³ {]-kn-Uâpw tNÀ-¯-e kwK-aw I¬-ho-\-dpamb thm-¡nse k-®n-¡pw (hÀ-Ko-kv tPm¬) eu-en¡pw hnhm-l hmÀjn-I aw-K-fm-iw-k-IÄ t\Àóv a¡fmb A-½p, A-¸p F-ón-hcpw tl-hmÀ-Uv-kv-lo-¯v slð-¯v a-e-bm-fo-kv ^m-an-en-bpw.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category