1 GBP = 97.50 INR                       

BREAKING NEWS

hnam-\w B-Im-i-¨p-gn-bnð ho-gpó-Xv F-§s\? A]-I-S km[y-X F-{X-am-{Xw? B-Im-i-¯p-sh-¨p Ip-ep-§p-t¼mÄ t]-Sn-t¡-ï-Xp-tïm?

Britishmalayali
kz´wteJI³

B-Im-i-¨p-gn-bnð-s¸-«v hn-am-\w Ip-ep-§p-t¼mÄ DÄ-`-bw- tXm-óm-¯-h-cp-ïm-Inñ. b-YmÀ-Y-¯nð B-Im-i-¨p-gn-bnð hn-am-\w ho-gp-t¼mÄ C-§-s\ t]-Sn-t¡-ï-Xp-tïm? hn-am-\-bm-{X-¡mÀ G-ähpw Iq-Sp-Xð t]-Sn-¡p-ó kw-K-Xn-Ifn-sem-óm-Wn-sX-óv ss]-e-äp-amÀ ]-d-bpóp. bm-{X-¡n-sS ss]-e-äp-amÀ H-gn-hm-¡m³ {i-an-¡p-óXpw C-¯-cw Np-gn-I-sf-bmWv.

c-ïp-X-c-¯n-ep-Å Np-gn-I-fp-sï-óv ss]-e-äp-amÀ ]-d-bp-óp. ap³-Iq-«n a-\-Ên-em-¡m-\m-hp-óXpw Añm-¯-Xpw. a-gtbm atªm B-bm-empw Nn-e Np-gn-IÄ Xn-cn-¨-dn-bm-\m-Ipw. em³-Un-Mv t]m-ep-Å k-µÀ-`-§-f-sñ-¦nð C¯-cw Np-gn-IÄ H-gn-hm-¡m-\m-Wv km-[m-cW ss]-e-äp-amÀ {i-²n-¡pI.

hn-am-\w D-b-c-¯nð ]-d-¡p-t¼m-gm-Wv Ip-ep-¡w Iq-Sp-ó X-c-¯n-ep-Å Nm-«-ap-ïm-hp-I. `q-an-sb Np-än-k-ô-cn-¡p-ó `q-J-Þm-´-c hm-bq {]-hm-l-§-fm-Wv C-Xn-\v Im-c-W-am-Ip-óXv. C¯-cw hm-bp-{]-hm-l-§Ä Iq-«n-ap-«p-ó C-S-§-fnð Nn-e iq-\yam-b Ø-e-§Ä kr-ãn-¡-s¸-Spóp. A-h-bm-Wv Np-gn-I-fm-bn cq-]w-am-dp-I.

Im-emh-Øm ap-ó-dn-bn-¸p-IÄ ]-cn-tim-[n-¨v C-h ap³-Iq-«n A-dn-bm-\m-Ipw. F-ómð Nn-e Np-gn-IÄ C¯-cw ap³-I-cp-X-ep-IÄ¡pw A-¸p-d-am-Ipw. A-¯-cw k-µÀ-`-§-fn-em-Wv bm-{X-¡m-tcm-Sv ko-än-te-¡v Xn-cn¨p-t]m-Im\pw ko-äv s_ð-äv C-Sm-\pw B-h-iy-s¸-tS-ïn-h-cn-I. A§-s\ sN-bv-Xn-sñ-¦nð Nn-e-t¸mÄ A-hÀ a-dn-ªp-ho-tW-¡mw.

Nn-e hen-b Np-gn-I-fnð-s¸-«mð i-àam-b F³-Pn-\p-I-fpÅ t_m-bn-Mv 747þ\p-t]mepw ]n-Sn-¨p-\nð-¡m-\m-hn-sñ-óv ss]-e-äp-amÀ ]-d-bpóp. th-Kw \n-b-{´n¨pw BÄ-«n-äyq-Uv am-änbpw A-Xn-s\ {]Xn-tcm-[n-¡m-\mIpw ss]-e-äp-amÀ {i-an-¡p-I. A-]-I-S-I-cam-b Øn-Xn-hn-ti-j-am-bn C-¯-cw k-µÀ-`-§Ä am-dm-saópw ss]-e-äp-amÀ ]-d-bpóp.

bm-{X-¡mÀ G-ä-hp-a-[n-Iw t]-Sn-¡p-ó k-µÀ-`-§Ä Iq-Sn-bm-Wn-sX-óv ss]-e-äp-amÀ ]-d-bpóp. hn-am-\-¯n-sâ \n-b-{´-Ww \-ã-s¸-«p-sh-ó X-c-¯n-epÅ tXm-ó-em-Wv C-Xp-ïm-¡p-I. F-{X-b-[n-Iw hn-am-\-bm-{X sN-bv-X-hÀ¡pw Cu \n-an-j-§-fn-se t]-Sn A-Xn-Po-hn-¡m³ {]-bm-k-am-sWópw A-hÀ ]-d-bpóp.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category