1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

c-ïv cm-{ã-]-Xn-amÀ B-Z-cn-¨n«pw I®o-scm-Sp-§m-¯ Cu a-\p-jy-\v aq-ópe-£w F¦n-epw \ðItï? \n-§Ä Z-b-hm-bn I-®p-Xp-d-¡q

Britishmalayali
kz´wteJI³

_n-Pp hÀ-¤o-kv F-ó ap-¡q-«p-X-d-¡mc-sâ I-Y {_n-«o-jv a-e-bm-fn-bp-sS Hm-Ww A-¸o-en-sâ Xp-S-¡-¯nð R-§Ä hn-i-Z-am-bn {]-kn-²o-I-cn-¨n-cpóp. Cw-¥-ïnð B-bn-cp-óp Po-hn-¨n-cp-ó-sX-¦nð _n-Pp C-óv tem-Iw A-dn-b-s¸-Sp-ó H-cp sk-en-{_-än B-bn am-dp-am-bn-cpóp. {]-Xo-£ \-ã-s¸-«-hÀ-¡v Po-hn-¡m³ {]Xo-£ D-ïm-¡n-s¡m-Sp-¡p-ó _n-Pp-hn-s\ tem-I-¯n-sâ {]-Xo-£-bp-sS {]-Xo-I-am-¡n am-äp-am-bn-cpóp. s\m-t_ð k-½m-\w h-sc-bp-Å k-½m-\-§Ä \ð-In B-Z-cn-¡p-am-bn-cp-óp.

F-ómð _n-Pp P-\n¨-Xv C-hn-sS-bñ. \-½p-sS sIm-¨p tI-c-f-¯n-em-bn-t¸mbn. c-ïv cm-{ã-]Xn-am-cp-sS-bpw, kn-F³-F-sâ-bpw H-s¡ k-½m-\-§Ä ssI-¸-än-sb-¦nepw ]-«n-Wn-aq-ew _n-Pp-hn-sâ Po-hn-Xw h-gn ap-«p-I-bmWv. B-c-bv-¡p-Io-sg X-fÀ-ó-Xn-sâ Xp-SÀ Nn-In-Õ-IÄ sIm-ïp am-{Xañ, Fñm-¯n\pw Iq-«m-bn \n-ó `m-cy-bp-sS Syqa-dp Iq-Sn h-ó-Xm-Wv _n-Pp-hn-s\ X-f-¯n-bXv. `m-cy-bp-sS tcm-Kw am-än-bn-sñ-¦nð X-\n-¡v ap-¼nð sX-fn-bpó-Xv {Iq-cam-b C-cp-«v am-{X-am-bn-cn¡pw F-óp _n-Pp-hn-\v Xn-Iª t_m-[y-apïv.
AXp-sIm-ïp am-{X-am-Wv _n-Pp {_n-«o-j-v a-e-bm-fn hm-b-\¡m-tcm-Sv bm-Nn-¡p-ó-Xv. C-´y ap-gp-h-\p-Å Aw-K-]-cn-an-XÀ-¡v Im-tdm-Sn-¨v bm-{X sN-¿m³ A-hk-cw H-cp¡n-b _n-Pp hÀ-¤o-kn-sâ I®o-scm-t¸ï-Xv \-½p-sS Np-a-X-e-btñ? Ip-d-ª-Xv aq-óv e-£w cq-] F-¦nepw Cu a-\p-jy-\v sIm-Sp-¡-W-sa-óm-bn-cp-óp R-§-fpsS B-{Klw. F-ómð F-«p tI-kp-am-bn C-Xp-h-sc 7000 ]u-ïv am-{X-am-Wv e-`n-¨Xv. AXp-sIm-ïv \n-§Ä B-ßmÀ-°-ambn Cu a-\p-jy-sâ I-Y H-cn-¡ð Iq-Sn hm-bn-¨ ti-jw \n-§-fmð I-gn-bp-ó k-lm-bw sN-¿pI.

HmWw A-¸o-enð C-Xphsc e-`n-¨-Xv 7024.25 ]uïv
\nÀ-[\ tcm-Kn-I-sf k-lm-bn-¡p-hm³ B-cw-`n-¨ Hm-Ww A-¸o-en-sâ I-gn-ª H-cmgv-N Imew-sIm-ïv ti-J-cn¨Xv 7024.25 ]u-ïm-Wv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn \n-t£-]n-¨ 106 t]-cp-sS Xp-I Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 5,546.25 ]u-ïmWv. t\cn«v Nmcnän ^utïj³ A¡uïnte-¡v 40t]À tNÀ-óv \ðInb 1478 ]u-ïp-w tNÀ-¯m-Wv B-sI XpI 7024.25 ]u-ïm-bn D-bÀ-ó-Xv. CXnsâ hniZmwi§Ä hnÀPn³ aWn A¡uïv en¦nð ¢n¡v sNbvXmð \n§Ä¡v Isï¯m³ Ign-bpw.
]-ô-Kp-kv-Xn-bn-se tem-I Nm-¼y\m-b tPm-_n amXyp F-Xp bm-{X-bnepw kv-t\-l-t¯msS HmÀ-¡póXv _n-Pp hÀ-Ko-kn-s\-bm-Wv. C-cp-Im-ep-I-fp-anñm¯ tPm-_n C-óv tem-Iw ap-gp-h³ k-ô-cn-¡pó-Xv _n-Pp-hn-sâ k-lm-b-t¯m-sS-bmWv. C-¯-c-¯nð tPm-_n-¡p am-{Xañ, C-´y-bn-ep-S-ao-f-ap-Å \n-ch[n hn-`n-ó-ti-jn-¡mÀ-¡v hml-\w \nÀ-½n-¨p \ð-In-bm-Wv _n-Pp k-lm-b-am-bXv.
1997 amÀ¨v 2 \v \Só hm-l-\m-]-I-S-am-Wv _n-Pp-hnsâ C-cp-Im-ep-Ifpw X-f-À-¯n-bXv. \s«ñn\v £Xtaäv Acbv¡v Xmsg XfÀ-ó _n-Pp Ggp hÀ-j-t¯m-f-am-Wv In-S-¡-bnð I-gn-ªXv. C-e-{Îo-jy-am-bn tPm-en sN-bv-Xp- h-cn-I-bm-bn-cpóp _nPp. H-só-Wo-¡m³ t]m-ep-am-hmsX Xm\pw Xsót¸mse kam\cmbn«pÅhcpw A\p`hn¡pó kômc kzmX{´yanñmabv¡v Hcp imizX ]cnlmcw Isï¯Wsaó Nn´bnembn _nPphnsâ a\Êv. hnhn[ Cw¥ojv Nm\epIfnse hyXykvX Xc¯nepÅ b{´hXvIrX D]IcW§sf¡pdn¨pÅ Imgv-N-IÄ \ðIn-b {]-tNm-Z-\-¯n-eqsS _n-Pp Nn-´n¨-Xv ap-gp-h³ Aw-K-]-cn-an-XÀ-¡v F§-s\ Fñmw Aw-K-§-fp-ap-Å-h-sc-t¸m-se kzm-X-{´y-t¯m-sS \-S¡mw F-óp am-{X-am-bn-cp-óp.

Cu Nn-´-bmWv ssI sImïv {]hÀ¯n¸n¡mhpó Hcp b-{´w \nÀ-½n-¡p-ó-Xn-te-¡v _n-Pp-hn-s\ F-¯n-¨Xv. 2004 ð _nPp A¯c¯nð Im-dp-I-fnð ]nSn¸n¡mhpó Hcp D]IcWw Iïp ]n-Sn-¨v kp-lr-¯p-¡-fp-sS k-lm-b-t¯m-sS hÀ-¡v tjm-¸v B-cw-`n¨v \nÀ-½mWw Xp-S§n. Cu ]-co£-Ww ]qÀ-W hn-P-b-am-b-tXm-sS \n-ch-[n ]p-c-kv-Im-c-§f-Dw Aw-Ko-Im-c-§-fp-am-Wv _n-Pp-hn-s\ tX-Sn-sb-¯n-b-Xv. Cu I-ã-S-IÄ-¡n-S-bnepw t\-«-§Ä-¡n-S-bn-epw G-sd B-izm-kw ]-IÀ-óv H-¸w \n-óXv `m-cy- Pq-_n-bm-bn-cpóp. F-ómð Pq-_n-tbbpw Zpc-´w s{_-bn³ Syq-a-dn-sâ cq-]-¯nð _m-[n-¨-tXm-sS Cu Ip-Spw_-w h-f-sc-b-[n-Iw X-IÀ-óp -t]mbn.
C-cp-h-cp-tS-bpw Nn-In-Õ-bv-¡m-bn th-ïn hó e-£-§-fp-sS _m-[y-Xbpw hÀ-¡v tjm-¸v \nÀ-½m-W-¯n-\m-bn sN-e-h-gn-¨ 13 e-£-t¯m-fw cq-]bpw I-S-_m-[y-X-I-fm-bn am-dp-Ibpw sN-bv-Xp. C-t¸mÄ D-Å-sXñmw hn-äp-s]-dp-¡nbpw I-S-sa-Sp-¯p-amWv Nn-In-Õ \-S-¯n h-cp-óXv. ]mXnhgnbnð \nð¡pó hÀ¡v tjm¸nsâ \nÀ½mWhpw PohnX NnehpIfpw aptóm«v sImïv t]mIphm³ Cu sNdp¸¡mc³ Gsd _p²nap«póp. hÀ¡v tjm¸v ]Wnbphm\mbn FSp¯ tem¬ AS¨v XoÀ¡phm\pw _nPp Gsd Iãs¸Spóp. B-bn-c-¯n-e-[n-Iw t]À-¡v B-izm-kam-b _n-Pp X-sâ \n-Ê-lm-b-h-Ø-bn-emWv bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡p ap-ón-te-¡v k-lm-b-l-kv-X-§Ä \o-«p-ó-Xv.
Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-te-bv-¡v ]-Ww \ðIm³ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hn-h-c-§Ä D-]-tbm-Kn-¡p-I
Name: British Malayali Chartiy Foundation
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Onam Appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category