1 GBP = 92.00INR                       

BREAKING NEWS

bpsI-bnð h-ón-cp-ónsñ-¦nð \-½Ä C-t¸mÄ F-s´-Sp-¡p-I-bm-bn-cp-ón-cn-¡mw? \-½-fp-sS km-¼¯n-I Øn-Xn F-´m-hp-am-bn-cpóp? \-½p-sS a-¡Ä F-hn-sS ]Tn¡p-I B-bn-cp-ón-cn-¡mw? Nn-´n-¨n-«ptïm F-só-¦n-epw C¡m-cy§Ä?

Britishmalayali
F-Un-täm-dn-bð

H-cp ]-Xn\-ôv sImñw ]n-tóm-«v t]m-Imw \-ap¡v. \-½Ä A-t¸mÄ F-´m-bn-cp-óp sN-bv-Xn-cp-óXv? \-½p-sS kp-lr-¯p-¡Ä B-scm-s¡ B-bn-cpóp? \-½-tfm-sSm-¸w ]Tn-¨n-cp-ó-hÀ B-scm-s¡-bm-bn-cpóp? B Iq-«-¯nð ]T-\ \n-e-hm-c-¯nð \-½Ä F-{Xm-a-Xm-bn-cpóp? A-t¸mg-s¯ \-½p-sS km-¼¯n-I km-l-Ncyw F-´m-bn-cpóp? \-½-sf-¡mÄ \-óm-bn ]Tn-¨n-cp-ó-h-cpw, \-½-sf-¡mÄ an-I-¨ km-¼¯n-I km-l-Ncyw D-ïm-bn-cp-ó-h-cpam-b ]-ecpw C-t¸mÄ F-hn-sS-bm-Wv? A-h-sc-´p sN-¿póp?

\-½-sf-¡mÄ an-Sp-¡-cnð B-sc-¦nepw Po-hn-X-¯n-sâ ]-S-hp-IÄ N-hn-«n Ib-dn h-en-b-h-cm-bn-«p-sï-¦nð A-Ûp-X-s¸-tSï. A-X-h-cp-sS tbm-Kw BWv. H-óp-anñm-bv-a-bnð \nópw I-ã-¸m-Sv sIm-ïv h-fÀ-óp ]-´-en-¨-h-cm-Wv temI-s¯ an-¡ hy-h-km-bn-I-fpw, t\-Xm-¡-fpw. sI-F-^v-kn D-S-abm-b sIâ¡n km-bn-¸v ap-Xð A-w_m-\n-h-sc-bp-Å-h-cp-sS I-Y \-ap-¡-dn-bmw. I-ã-s¸-Sp-I-tbm, \-óm-bn ]Tn-¡p-Itbm sN-¿m-sX Po-hn-X-¯nð G-sd h-fÀ-óh-sc I-sï-¯m³ ]-t£ km-[n-¡nñ. Hmtcm hn-P-b-¯n-sâbpw ]n-ónð H-cp \n-c bm-X-\-I-fpw, A-h-km-\n-¡m¯ ITn-\ {]-b-Xv-\hpw D-ïv.

C-\n B Nn-´ \-½n-te-bv-¡v h-cs«. A-ó-s¯ A-h-Ø-bnð- \nópw Có-s¯ A-h-Ø-bn-te-bv-¡v \-½p-sS h-fÀ-¨ i-cn¡pw AÀ-ln-¡p-óXm-tWm? i-cn¡pw I-ã-s¸-«Xp-sImïmtWm \-½Ä t\-Sn-bXv? bp-sI-bnepw \m-«nepw kz-´w ho-SpIÄ, c-ïn-S¯pw Im-dpIÄ, c-ïn-S-¯pw a-äp B-kv-XnIÄ. A-h-[n-¡v ]d-óp sNñp-t¼mÄ dn-tkmÀ-«p-I-fnð Xm-akw. bp-sI-bnð-\nópw bq-tdm-¸n-te-bv-¡pw aäpw Im-tdm-Sn-¨p-Å bm-{XIÄ. _-Ôp-¡Ä¡pw kp-lr-¯p-¡Ä¡pw k-½m-\§Ä. a-¡Ä D-bÀ-ó hn-Zym-`ym-kw t\-Sp-ó-Xn-sâ IW-¡v thsd.

C-sXm-s¡ t\-Snb-Xv \-½p-sS an-Sp-¡v sIm-ïm-Wv F-óp XoÀ-¯p ]-dbm-tam? `m-Kyw-sImïpw ss[-cyw- sIm-ïp-amWv Cu t\-«-§Ä kz-´-am-¡nb-Xv F-óp ]-d-ªmð A-Xn-i-tbm-ànbm-tWm? bp-sI-bnð F-¯n-t¨À-ón-cp-ón-sñ-¦nð \-½Ä F-´m-hp-am-bn-cpóp? \-½p-sS hn-Zym-`ym-kw, A-dnhv, A-\p`-hw F-ón-h-sbm-s¡ sh-¨v F-s´-¦nepw H-cp KÄ-^v cm-Py-¯n-sâ I-ã-¸m-Snð km-¼m-Zn-¡p-ó ]-Ww \m-«n-te-bv-¡v Ab-¨v \-½Ä \nÀ-hr-Xn sIm-tÅ-ïn h-cp-am-bn-cp-óntñ? kz-bw hn-aÀ-i-\-t¯m-sS B-tem-Nn-¨p t\m¡q.

A-sXm-s¡ i-cn-bm-sW-¦nð Cu t\-«w \ðInb ssZ-h-¯n-\v \-½Ä \-µn ]-d-tb-ï-Xp-tïm? \-½-tf-¡mÄ an-Sp-¡-cpw, I-gn-hp-Å-hÀ-¡pw, k-¼-óÀ¡pw t\-Sm-\m-Im-sX t]mb-Xv t\-Sn X-ó `m-Ky-t¯m-Sv I-S-¸m-Sv Im-Wn-¡m-dp-tïm? Cu t\-«w H-s¡ \ðIn-b Cu-iz-c-t\m-Sv I-S-¸m-Sv Im-Wn-¡mdp-tïm? C-sñ-¦nð H«pw ssh-In-¡-cpXv, C-sñ-¦nð A-Xv ]qÀ-¯n-bm-¡-W-sa-¦nð \-ap¡v Cu-iz-c³ B-\p-{K-lw \ðIn-b Cu `mKyw A-Xv A-\p-`-hn-¡m³ `mKyw e-`n-¨n-«nñm-¯-hÀ-¡p-Iq-Sn \ð-Im-\p-Å Npa-X-e \-ap-¡n-tñ?

cm-hn-sebpw ssh-Ip-tó-c-hpw ssZh-ta \-µn F-óp ]-d-ªn-«p Im-cy-anñ. \-½p-sS `m-Ky-¯n-sâ A-S-bm-fw A-Xv e-`n-¨n-«nñm-¯-hÀ-¡p IqSn ho-Xn-¨v \ð-Ip-t¼m-sg B \-µn ]qÀ-¯n-bmIq. \n§Ä Hm-tcm-cp-¯À¡pw ssZ-hw \ðIn-b `m-Ky-¯n-\v \-µn ]-d-bm-\p-Å \n-an-¯-am-bm-Wv R§-sf ssZ-hw \n-tbm-Kn-¨-sX-óv hn-iz-kn-¡m³ B-Wv R-§Ä-¡v Cãw. bm-sXm-cp Xm-ð]-cy-§fpw ]-cn-K-Wn-¡m-sX AÀ-l-X-bp-Åh-sc am{Xw I-sï-¯n R-§Ä \n-§-fp-sS ap-¼nð A-h-X-cn-¸n-¡pó-Xv AXp-sIm-ïm-Wv.

Hm-Ww A-¸oð \m-sf A-h-km-\n-¸n-¡p-t¼mÄ \n-cm-e-¼cm-b F-«p t]-cp-sS Po-hn-X-am-Wv R-§Ä \n-§-fp-sS ap-¼nð A-h-X-cn-¸n-¨Xv. A-hÀ-s¡ñmw H-cp e-£w cq-]-sb-¦nepw sh-¨v sIm-Sp-¡m³ km-[n-¨mse Cu ]-cn-{i-a-¯n-\v ^-e-apÅp. \n-§-fp-sS Zm-cn-{Zy-¯nð \n-só-¦nepw Atôm ]t¯m ]u-ïv \ð-Im³ a\-kv Im-Wn-¡p-I. C-Xph-sc 7619.25 ]u-ïv ti-J-cn-s¨-¦n-epw 160 B-fp-IÄ am-{X-am-Wv \ð-In-b-sX-tómÀ-¡Ww. G-Xm-ïv 30000 a-e-bm-fn-I-fm-Wv Zn-h-khpw {_n-«o-jv a-emb-fn hm-bn-¡p-ó-Xv. A-h-cnð \n-ópw 200 t]À ]-Ww \ð-In-bmð t]mepw Cu Ip-Spw-_-§Ä-¡v B-izm-kw In-«pw.

A-Xn-\v \n-§Ä X-¿m-dmtWm F-óm-Wv R-§-fp-sS tNm-Zyw. F-¦nð H-cp Znh-kw t]mepw ssh-In-¡-cpXv. F-{X \ð-In F-óXñ, \ð-Im-\p-Å a-\-km-Wv ssZ-h-¯n-\p-ap-¼nð B-Z-cn-¡-s¸-Sp-ó-Xv. \n-§Ä H-cp F-fn-b-h-\mWv, \n-§Ä \-ò sN-bv-X-t¸mÄ A-Xv \n-\¡p- X-só-bm-Wv sN-¿pó-Xv F-óp ss_-_n-fnð ]-d-bp-óXp-t]m-se \n-§-fp-sS ap-¼nð `n-£-I-\m-bn Rm³ F-¯n-b-t¸mÄ \n-§Ä Xn-cn-¨-dn-ªnñ F-óp ]-d-ªXp-t]m-se C-sXm-cp \n-tbm-K-am-bn Im-Wp-I. H«pw ssh-Im-sX \n-§-fmð I-gn-bp-ó sNdn-b Xp-I kw-`m-h-\-bm-bn \ð-Ip-I. \n-§-fp-sS Xp-I H-cp s]-cp-sh-Å-am-bn am-dn Cu F-«p Ip-Spw-_-§Ä ]p-ôn-cn-¡-t«...

HmWw A-¸o-enð C-Xphsc e-`n-¨-Xv 7619.25 ]uïv
\nÀ-[\ tcm-Kn-I-sf k-lm-bn-¡p-hm³ B-cw-`n-¨ Hm-Ww A-¸o-ð A-h-km-\n-¡m³ H-cp-\mÄ am-{Xw _m-¡n-\nð-s¡ C-Xph-sc e-`n¨Xv 7619.25 ]u-ïm-Wv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn \n-t£-]n-¨ 114 t]-cp-sS Xp-I Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 5,911.25 ]u-ïmWv. t\cn«v Nmcnän ^utïj³ A¡uïnte-¡v 46t]À tNÀ-óv \ðInb 1708 ]u-ïp-w tNÀ-¯m-Wv B-sI XpI 7024.25 ]u-ïm-bn D-bÀ-ó-Xv. CXnsâ hniZmwi§Ä hnÀPn³ aWn A¡uïv en¦nð ¢n¡v sNbvXmð \n§Ä¡v Isï¯m³ Ign-bpw.
 
hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-eq-sS-bpw ^u-tïj-sâ F-¨vF-kv_nkn _m-¦v A-¡u-ïn-te¡v t\-cn«pw ]-Ww \ð-Im-hp-ó-XmWv. \n-§Ä \ð-Ip-ó Xp-I F-{X X-só-bm-bm-epw AXp \ð-Im-hp-ó-Xm-Wv. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn-bm-Wv ]-Ww \ð-Ip-ó-sX-¦nð a-d-¡m-sX {i-²n-t¡-ï H-cp Im-cy-ap-ïv. ]-Ww \ð-Ip-óXn-s\m¸w Kn-^v-äv F-bv-Uv F-Sp-¡m-\p-Å k½-Xw Iq-Sn Sn-¡v sN-¿Ww. A§-s\ sN-¿p-ó-Xn-eq-sS \ð-Ip-ó ]-W-¯nsâ 25 i-X-am-\w Kn-^v-äv F-bv-Umbpw e-`n-¡p-ó-Xm-Wv. A-t\-Iw t]À \ð-Ip-ó ]-W-¯n-sâ 25 i-X-am-\w Iq-Sp-Xð e-`n-¡m-\p-Å km-[y-X D-ïm-hp-t¼mÄ H-cp \ñ Xp-IX-só hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn ti-J-cn-¡m³ I-gn-bpw.
 
Hm-Ww A-¸o-enð \n-§-fp-sS k-lm-bw tXSn-sb¯n-b F-«p-t]cp-sS hn-h-c§Ä Np-hsS tNÀ-¡póp.
 
AÀPp³ ap-c-fn-- sh®-e, sIm¨n
C-¯-hWs¯ Hm-Ww A-¸o-enð B-Zy-am-bn bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS k-lm-bw A-`yÀ-°n¨-Xv hm-l-\m-]-IS-¯nð ]-cn-t¡ä ¹-kv Sp hnZymÀ°n AÀPp³ ap-c-fn-bmWv. sIm-¨n sh-®-e-bn-se tdm-Unð In-S-ó AÀ-Pp-s\ X-e-bn-ð c-àw I-« sI«n-b \n-e-bn-em-Wv B-ip-]-{Xn-bnð {]-th-in-¸n-¨Xv. ]-¯-ce-£w cq-]-bp-sS Nn-In-Õ CXn-t\mS-Iw X-só \-S-¯n-¡-gn-ª AÀ-Öp-sâ am-Xm-]n-Xm-¡Ä C-óv \n-Ê-lm-bm-h-Ø-bn-em-Wv. Ipd¨p IqSn BtcmKyw hosïSp¯Xv Xetbm«n Xpdóp Hcp Hm¸tdj³ IqSn \S¯nbmð XoÀ¨bmbpw AÀPp³ anSp¡\mbn PohnX¯nte¡v aS§pw FómWv saUn¡ð {SÌnse tUmÎÀamÀ \ðIpó Dd-¸v. Iq-SmsX, ^nkntbm sXdm¸nbpw aäp NnInÕIfpw XpS-c-Ww. Hm-¸-td-j\pw _m-¡n-bp-Å Nn-In-Õ-IÄ-¡p-am-bm-Wv AÀ-Öp³ k-lm-bw A-`yÀ-°n-¡p-óXv.
tkm-Wn tam³þ sIm-§m-ïqÀ, tIm«bw
P-\n-¨ \mÄ-ap-Xð th-Z-b A-\p-`-hn-¡pó tem-I-¯p- Po-hn-¡p-ó A-ôp h-b-kp-Im-c³ tkm-Wn tam³ BWv c-ïma-Xv k-lm-bw tX-Sn-sb-¯n-bXv. lrZb¯nsâ XIcmdpw Xet¨mdnse sshIeyw aqeyw CSbv¡nsS ^näv--kpw DÅt¸mÄ Xsó IqsS Iq«mbn ImgvN sshIey-hp-amWv Cu ]n-ôp Ip-ªn-s\ th-Z-\-bp-sS tem-I-t¯-¡v X-Ån-hn-«Xv. Iqen the sN¿pó ]nXmhv Hcp t\cs¯ Aów tXSn Cd§pt¼mÄ Ah\p Iq«v `mKnIambn ImgvN sshIeyapÅ A-½bpw. GI ktlmZ-c³ ASp¯nsS Dïmb A]IS¯nð Imen\p ]cpt¡äp InS¸nepw. Npcp¡¯nð BcptSbpw klmbanñmsX, ImgvNbpsS temIw CcpÄ aqSn X¸n XSbpIbmWv Cu Ipªv. hn-ZKv-[ Nn-In-Õ \ð-In-bmð Imgv-N e-`y-am-¡m³ I-gn-bp-sa-ó D-d-¸mWv Cu Ip-ªn-s\ \n-§-fp-sS ap³-]n-se-¯n-¨Xv.
_n-Pp hÀ-Ko-kvþ ap-t¡m-«p¯-d, tIm«bw
aq-óm-a-Xm-bn F-¯nb-Xv \n-ch-[n t\-«-§-fp-sS D-S-abm-b _n-Pp hÀ-Ko-kn-sâ Po-hn-X-amWv. c-ïv cm-{ã-]-Xn-am-c-S-¡w \n-ch-[n {]-ap-J-cnð \nópw ]p-c-kv-Im-c-§Ä G-äp-hm§n-b H-cp AÛp-X {]-Xn-`-bp-sS Po-hn-Xm-h-Ø Z-b-\o-b-am-bm-Wv. ssh-I-ey-ap-Å-hÀ-¡v hm-l-\-§Ä \nÀ-½n-¨p \ð-In G-sd {i-² t\Sn-b {]-Xn-`-bm-bn-cp-óp _nPp. hm-l-\m-]-I-S-¯nð ]-cn-t¡-äv C-cp-Im-ep-Ifpw X-fÀ-óv G-gp-hÀ-j-t¯m-fw In-S-¡-bnð X-só-bm-bn-cpóp _n-Pp-hnsâ Po-hn-Xw. C-Xn-\n-S-bnð Fópw Xm-§mbpw X-W-embpw H-¸w \n-ó `m-cy-bv-¡v s{_-bn³ Syq-aÀ _m-[n¨-Xv _n-Pp-hn-s\ h-f-sc-b-[n-Iw X-fÀ-¯n. `m-cy-bp-sSbpw X-sâbpw Nn-In-Õ-bv-¡m-bn ]-e-cnð \nópw I-Sw hm-§n-bpw tem-sWSp¯pw Po-hn-Xw ap-tóm-«p sImïp-t]m-b Cu bp-hm-hn-sâ Cós¯ Z-b-\o-bm-h-Ø-bn-em-Wv bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡p ap-ónð k-lm-bw A-`yÀ-°-n-¡p-óXv.
aWnþ tImX\ñqÀ, tIm«bw
tImX\ñqÀ tIm¡m«v ho«nð aWnsbó 63 hbÊp-Im-c-\mWv Hm-Ww A-¸o-en-sâ \memw \mfm-b D-{Xm-S Zn-\-¯nð k-lm-bw tX-Sn-sb-¯n-bXv. aq-óv hÀ-jw ap³]v Iq-en-¸-Wn I-gn-ªp Xn-cn-sI F-¯n-b a-Wn-¡v- \-S-¡m³ _p-²n-ap-«v A-\p-`-h-s¸-«-tXmsSbm-Wv C-t¸mg-s¯ A-h-Ø-bv-¡v Xp-S-¡-am-bXv. Xp-S-Àóv apJw Hcp hit¯¡v tImSnt]mhpIbpw kwkmc tijn \ãamhpIbpw ImepIÄ¡v _ew \ãs¸SpIbpw sNbvXp. Xp-SÀ-óv hn-ZKv-[ Nn-In-Õ-bv-¡mbn _m¦v tem¬ FSp¯pw ]ecnð \nópw ]Ww ISw hm§nbpw NnInÕ XpSÀóp hcpóXn\nSbnemWv Cfb aIÄ joPbpsS `À¯mhv cmtPjv A]IS¯nð acWaS-ªXv. B-sI D-ïm-bn-cp-ó In-S-¸m-Shpw ]-W-b-s¸-Sp-¯n _m-¦v tem¬ F-Sp-¯m-Wv Nn-In-Õ \-S-¯p-óXv. Cu A-h-Ø-bn-em-Wv bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡p ap-ónð a-Wn H-cp ssI k-lm-b-¯n-\m-bn F-¯n-bn-cn-¡p-óXv.
c-aþ ]-cpa-e, ]-¯-\w-Xn«
Ignª 8 hÀjambn hr¡IÄ XIcmdnembn NnIn-Õ \-S-¯p-ó ca-bm-Wv A-ôm-a-Xmbn Hm-Ww A-¸o-en-eq-sS k-lm-bw tX-Sn-b-Xv. H s\Käohv Fó A]qÀh cà {Kq¸v DSabmb cabv¡v thïn hr¡ amän hbv¡ð am{XamWv ]cnlmcw Fóv tUmÎÀamÀ \nÀt±-iw \ð-In-bn-«pïv. C-Xn-\m-bp-Å `m-cn-¨ sN-ehpw A\p-tbm-Pyamb ZmXmhns\ Isï¯m³ I-gn-bm-ª-Xp-am-Wv c-a-bv-¡v ap-ónð hn-\-bm-bn \nð-¡p-óXv. Po-hn-X-¯n-sâ c-ï-ähpw Iq-«n-ap-«n-¡m³ G-sd I-ã-s¸-Sp-ó `À-¯m-hv k-Zm-\-µ³ G-sd {]-Xo£-I-tfm-sS-bm-Wv bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡p ap-ón-te-¡v F-¯n-bXv. IpSpw_¯n\v Xm-§m-Im\pÅ GI {]Xo£bmb aIfpsS t\gv-knMv ]T\w CXn\nSbnð apS§tñ Fó {]mÀ°\-bmWv Cu ]n-Xm-hn-\v F-óp-ap-ÅXv.
sPbnwkv tPm-k-^vþ ap-«p-Nn-d, tIm«bw
B-dm-a-Xm-bn k-lm-bw tX-Sn-sb-¯nb-Xv ap-«p¨n-d kz-tZ-inbmb sPbnwkv tPm-k-^mWv. \mev hÀjw ap³]v ]pcbnS¯nsâ Hcp `mKw hnäp `mcybpsS Xsó hr¡ kzoIcn¨Xv ASp¯nsS {]hÀ¯\ clnXw BbtXmsSbmWv Ct±lw PohnXw XfnÀ¸nSn¸n¡m³ bpsI aebmfnIfpsS apónte¡v F¯p-ó-Xv. sPbnwkn\v AkpJw Ieiembn amdnbtXmsS IpSpw_¯nsâ AhØbpw Iq-SpXð ]cnXm]Icambncn¡pIbmWv. Ip«nIfpsS ]T\w t]mepw ap-S-§pó AhØ. `À¯mhn\v thïn Hcp InUv-\n Zm\w sNbvXp Ignª ]Xv-\n enkn¡mIs« At±ls¯ ]cnNcn¡m³ IqsS \nð¡tWm Fs´¦nepw tPmen sNbvXp IpSpw_s¯ kwc£n¡Wtam Fópw Xncn¨dnbm¯ ØnXnbmWv. Að-t^m³-km-½-bp-sS \m-«p-Im-cmb ap«pNnd \nhmknIfmb bpsI aebmfnIÄ X§fpsS \m«pImct\mSv {]tXyI ]cnKW-\ \ð-Ip-sa-ó Fó D¯a t_m[yt¯msSbm-Wv sP-bnw-kv k-lm-bw tX-Sp-óXv.
]p-jv]þ Ipdhne-§mSv, tIm«bw
tIm«bw Pnñbnse Ipdhne§mSv h«¸d¼nð ho-«nð ]pjv] Fó 43 hbkp-Im-cn-bm-Wv G-gm-a-Xm-bn k-lm-bw A-`yÀ-°n-s¨-¯n-b-Xv. {]khs¯ XpSÀópïmb kv--t{Sm¡nð icocw XfÀóp ZpcnX¡b¯nð Ignbpó \nÊ-lmb Bb ho«½. `mcybpsS Nn-InÕ¡mbn InS¸mSw hsc hnän«pw ISs¡Wnbnð Bb `À¯m-hv tPm-ÀÖv IS_m[yXIÄ XoÀ¡póXn-\pw, Xsâ a¡fpsS ]T\¯n\pw PohnX Nnehp-IÄ-¡p-am-bmWv \ñhcmb bpsI aebmfnIfpsS IcpW tX-Sp-óXv. BsI Dïmbncpó sNdp hoSpt]mepw hnäpw I-Sw hm-§n-bpam-Wv C-Xphsc Nn-In-Õ \-S-¯n-bXv. Xsâ `mcysb GXphn[¯nepw km[mcW PohnX¯nte¡v XncnsI F¯n¡Ww FóXmWv tPmÀPpIp«nbpsS GI B{K-lw.
A-\ne³þ B-¼ñqÀ XriqÀ
Hm-Ww A-¸o-enð A-h-km-\-am-bn F-¯n-bXv Krl\mYsâ enhÀ kntdmknkv tcmKw aqew X-IÀóv t]mb IpSpw_¯nsâ I-Y-bm-Wv. ]pIhentbm aZy]m\tam Cñm-¯ kðkz`mhnbm-b A-\n-e³ Fó bphmhn\v ]nSns]« AkpJw HmÀ¯p Ahnizk\obtXmsS s\SphoÀ¸nSpIbmWv Cu IpSpw-_w. icoc¯nð tIm¸dnsâ Awiw IqSnbXv aqeamWv A\ne\v amcI tcmKamb enhÀ kntdmknkv ]nSnIqSnbsXómWv tUmÎÀamcpsS Isï¯ð. 42 hbkpImc\mb A\ne\pw `mcy knÔp A\ne\pw aqócbpw Ggpw hbkmb cïv B¬a¡fpaS§póXmWv IpSpw_w. I-cÄ- am-än-h-bv-¡-em-Wv C-Xn-\p-Å {]-Xn-hn-[n-bm-bn tUm-Î-À-amÀ ]-d-bp-óXv. Cu NnInÕbv¡mbn GItZiw 20 e£w cq] Nnehv hcpw. Cu ik{X{Inb¡mbn ]Ww Isï¯m\mhmsX hnjan¡pIbmWv A\nensâ `mcy knÔphpw a¡-fpw.

Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-te-bv-¡v ]-Ww \ðIm³ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hn-h-c-§Ä D-]-tbm-Kn-¡p-I

Name: British Malayali Chartiy Founda-tion
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Onam Appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category