1 GBP = 93.50 INR                       

BREAKING NEWS

hm-b-\-¡m-À lrZ-bw Xp-d-ó-t¸mÄ 9720 ]u-ïmbn; ]-¯v e-£w cq-]-bm-¡m³ C-óp Iq-Sn H-¯p ]n-Sn-¡q ¹o-kv

Britishmalayali
kz´wteJI³

Có-se H-cp Znh-kw am{Xw hm-b-\-¡mÀ 2100.25 ]u-ïv \ð-In-b-t¸mÄ F-«p \nÀ-[-\ tcm-KnI-sf k-lm-bn-¡p-ó Hm-Ww A-¸oð 9720.50 ]u-ïm-bn D-bÀóp. C-óp A-À-[-cm-{Xn-tbm-sS A-¸oð A-h-km-\n-¡p-t¼mÄ R-§Ä A-h-km\-s¯ A-`yÀ-°-\ \-S-¯p-I-bmWv. ]u-ïn-sâ hn-e Ip-d-ªp \nð-¡p-ó km-l-N-cy-¯nð sam-¯w Xp-I ]-¯v e-£w F-¦nepw B-bn am-d-W-sa-¦nð C-\n-bpw 2000 ]u-ïv Iq-Sn-sb-¦nepw e-`n-¡Ww. C-óv {]n-b-s¸-« hm-b-\-¡mÀ H-¯p ]n-Sn-¨mð e£yw km-[n-¡m³ ]-äpw. A§-s\ F-¦nepw c-ïv cm-{ã-]-Xn-bp-sS A-hÀ-Up-IÄ t\Sn-b _n-Pp hÀ-¤o-kn-\v a-äp-Å-hÀ-¡v \ð-Ip-ó-Xn-t\-¡mÄ Iq-Sp-Xð ]-Ww \ð-Im³ km-[n-¡pw. Z-b-hm-bn A-Xn-\p-Å {i-aw \-S-¯-W-saópw C-\n-bpw ]-Ww \ð-Im-¯-hÀ Atôm ]t¯m ]u-ïv ho-Xw C-óv X-só \n-tj-]n-¡mWsaópw A-`yÀ-°n-¡p-I-bmWv.
HmWw A-¸o-enð C-Xphsc e-`n-¨-Xv 9720.50 ]uïv
\nÀ-[\ tcm-Kn-I-sf k-lm-bn-¡p-hm³ B-cw-`n-¨ Hm-Ww A-¸o-ð A-h-km-\n-¡m³ H-cp ]-Ið am{Xw _m-¡n-\nð-s¡ C-Xph-sc e-`n¨-Xv 9720.50 ]u-ïm-Wv. hnÀ-Pn³ a-Wn h-gn \n-t£-]n-¨ 136 t]-cp-sS Xp-I Kn-^v-äv F-bv-Uv DÄ-s¸-sS 7,832.50 ]u-ïmWv. t\cn«v Nmcnän ^utïj³ A¡uïnte-¡v 53 t]À tNÀ-óv \ðInb 1888 ]u-ïp-w tNÀ-¯m-Wv B-sI XpI 9720.50 ]u-ïm-bn D-bÀ-ó-Xv. CXnsâ hniZmwi§Ä hnÀPn³ aWn A¡uïv en¦nð ¢n¡v sNbvXmð \n§Ä¡v Isï¯m³ Ign-bpw.

hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-eq-sS-bpw ^u-tïj-sâ F-¨vF-kv_nkn _m-¦v A-¡u-ïn-te¡v t\-cn«pw ]-Ww \ð-Im-hp-ó-XmWv. \n-§Ä \ð-Ip-ó Xp-I F-{X X-só-bm-bm-epw AXp \ð-Im-hp-ó-Xm-Wv. hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn-bm-Wv ]-Ww \ð-Ip-ó-sX-¦nð a-d-¡m-sX {i-²n-t¡-ï H-cp Im-cy-ap-ïv. ]-Ww \ð-Ip-óXn-s\m¸w Kn-^v-äv F-bv-Uv F-Sp-¡m-\p-Å k½-Xw Iq-Sn Sn-¡v sN-¿Ww. A§-s\ sN-¿p-ó-Xn-eq-sS \ð-Ip-ó ]-W-¯nsâ 25 i-X-am-\w Kn-^v-äv F-bv-Umbpw e-`n-¡p-ó-Xm-Wv. A-t\-Iw t]À \ð-Ip-ó ]-W-¯n-sâ 25 i-X-am-\w Iq-Sp-Xð e-`n-¡m-\p-Å km-[y-X D-ïm-hp-t¼mÄ H-cp \ñ Xp-IX-só hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïv h-gn ti-J-cn-¡m³ I-gn-bpw.

C-óv AÀ-[-cm-{Xn h-sc am-{X-sa \n-§Ä-¡v ]-Ww \ð-Im³ km-[n¡q. \m-sf F-§-s\-bm-Wv C-Xp ho-Xn-¡pó-Xv F-ó Im-cy-s¯-¡p-dn-¨p-Å Xo-cp-am-\w {]-Jym-]n-¡p-óXpw F-{Xbpw th-Kw ]-Ww ssI-am-dp-ó-Xp-amWv. C-óv AÀ-[-cm-{Xn-¡v ti-jw B-sc-¦nepw ]-Ww X-ómð {_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj-sâ P-\-dð ^-ïnð B-bn-cn¡pw C-Xv kq-£n-¡pI.

Nm-cn-än ^u-tï-j-\n-te-bv-¡v ]-Ww \ðIm³ Nph-sS sIm-Sp-¯n-cn-¡p-ó hn-h-c-§Ä D-]-tbm-Kn-¡p-I

Name: British Malayali Chartiy Founda-tion
Account number: 72314320
Sort Code: 40 47 08
Reference: Onam Appeal
IBAN Number: GB70MIDL40470872314320

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category