1 GBP = 100.50 INR                       

BREAKING NEWS

Hm-Ww A-¸oð k-am-]n-¡p-ó-Xv 11,000 ]u-tïmsS; _n-Pp-hn\v 3000 ]u-ïv \ð-Ipw; F-«p-t]-À¡pw \ð-Ipó hn-ln-Xw \n-Ý-bn-¨p

Britishmalayali
km_p Np-ï-¡m-«nð

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tïj³ Hm-Ww A-¸oð Có-se AÀ-[-cm-{Xn-bnð A-h-km-\n-¨-t¸mÄ B-sI e-`n¨-Xv 11087.75 ]uïv. _m-¦v A-¡u-ïn-te-bv-¡v 2229 ]uïpw hnÀ-Pn³ a-Wn A-¡u-ïn-te¡v 8858.75]u-ïp-am-Wv e-`n-¨-Xv. Cu Xp-I-bnð \nópw hnÀ-Pn³ a-Wn I-½oj\m-b 253.75 Ip-d-¨ ti-j-apÅ 10834 ]u-ïm-Wv F-«p t]À-¡m-bn hn-Xc-Ww sN-¿pI.

Cóse Cu Xp-I hn-Xc-Ww sN-¿p-ó-Xp kw-_-Ôn-¨ Xo-cp-am-\-hpw, ^u-tï-j³ {S-Ìn-amÀ tN-À-óv Xo-cp-am-\n-¨p. C-X-\p-k-cn-¨v G-ähpw Iq-Sp-Xð ]-Ww \ð-Ipó-Xv ap-¡q-«p-X-d kz-tZ-in-bm-b c-ïv cm-{ã-]-Xn-am-cp-sS A-hmÀ-Uv e-`n-¨ _n-Pp hÀ-¤o-kn-sâ `m-cy-bp-sS Nn-In-Õ-bv-¡m-bn B-Wv. 3000 ]u-ïm-Wv _n-Pp-hn-\m-bn \ð-Ip-óXv. c-ïv cm-{ã-]-Xn-am-c-S-¡w \n-ch-[n {]-ap-J-cnð \nópw ]p-c-kv-Im-c-§Ä G-äp-hm§n-b H-cp AÛp-X {]-Xn-`-bp-sS Z-b-\o-b-am-b Po-hn-Xm-h-Ø-bm-bn-cp-óp _n-Pp hÀ-Ko-kn-tâ-Xv. ssh-I-ey-ap-Å-hÀ-¡v hm-l-\-§Ä \nÀ-½n-¨p \ð-In G-sd {i-² t\Sn-b {]-Xn-`-bm-bn-cp-óp _nPp. hm-l-\m-]-I-S-¯nð ]-cn-t¡-äv C-cp-Im-ep-Ifpw X-fÀ-óv G-gp-hÀ-j-t¯m-fw In-S-¡-bnð X-só-bm-bn-cpóp _n-Pp-hnsâ Po-hn-Xw. C-Xn-\n-S-bnð Fópw Xm-§mbpw X-W-embpw H-¸w \n-ó `m-cy-bv-¡v s{_-bn³ Syq-aÀ _m-[n¨-Xv _n-Pp-hn-s\ h-f-sc-b-[n-Iw X-fÀ-¯n. `m-cy-bp-sSbpw X-sâbpw Nn-In-Õ-bv-¡m-bn ]-e-cnð \nópw I-Sw hm-§n-bpw tem-sWSp¯pw Po-hn-Xw ap-tóm-«p sImïp-t]m-b Cu bp-hm-hn-sâ Cós¯ Z-b-\o-bm-h-Ø-bn-em-Wv bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡p ap-ónð k-lm-bw A-`yÀ-°-n-¨Xv.
Hm-Ww A-¸o-enð B-Zy-am-bn k-lm-bw tX-Sn-sb¯nb AÀPp³ ap-c-fn-¡v 1200 ]u-ïm-Wv \ð-IpI. hm-l-\m-]-IS-¯nð ]-cn-t¡ä ¹-kv Sp hnZymÀ°n AÀPp³ ap-c-fn-sb X-e-bn-ð c-àw I-« sI«n-b \n-e-bn-em-Wv B-ip-]-{Xn-bnð {]-th-in-¸n-¨Xv. ]-¯-ce-£w cq-]-bp-sS Nn-In-Õ CXn-t\mS-Iw X-só \-S-¯n-¡-gn-ª AÀ-Öp-sâ am-Xm-]n-Xm-¡-fp-sS \n-Ê-lm-bm-h-Ø-bn-em-Wv bp-sI a-e-bm-fn-I-fp-sS k-lm-bw tX-Sn-sb-¯n-b-Xv. Ipd¨p IqSn BtcmKyw hosïSp¯Xv Xetbm«n Xpdóp Hcp Hm¸tdj³ IqSn \S¯nbmð XoÀ¨bmbpw AÀPp³ anSp¡\mbn PohnX¯nte¡v aS§pw Fóv saUn¡ð {SÌnse tUmÎÀ-amÀ D-d-¸v \ð-In-bn-«pïv.

tIm«bw Pnñbnse Ipdhne§mSv h«¸d¼nð ho-«nð ]pjv] Fó 43 hbkp-Im-cn-bv-¡pw 1200 ]u-ïm-Wv \ð-Im³ Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. {]khs¯ XpSÀópïmb kv--t{Sm¡nð icocw XfÀóp ZpcnX¡b¯nð Ignbpó \nÊ-lmb Bb ho-«-½-bm-Wv ]pjv]. `mcybpsS Nn-InÕ¡mbn InS¸mSw hsc hnän«pw ISs¡Wnbnð Bb `À¯m-hv tPm-ÀÖv IS_m[yXIÄ XoÀ¡póXn-\pw, Xsâ a¡fpsS ]T\¯n\pw PohnX Nnehp-IÄ-¡p-am-bmWv \ñhcmb bpsI aebmfnIfpsS IcpW tX-Sn-bXv.

P-\n-¨ \mÄ-ap-Xð th-Z-\ A-\p-`-hn-¡pó A-ôp h-b-kp-Im-c³ tkm-Wn tam-\v 1200 ]u-ïm-Wv \ð-IpI. lrZb¯nsâ XIcmdpw Xet¨mdnse sshIeyw aqeyw CSbv¡nsS ^näv--kpw DÅt¸mÄ Xsó IqsS Iq«mbn ImgvN sshIey-hp-amWv Cu ]n-ôp Ip-ªn-s\ th-Z-\-bp-sS tem-I-t¯-¡v X-Ån-hn-«Xv. Iqen the sN¿pó ]nXmhv Hcp t\cs¯ Aów tXSn Cd§pt¼mÄ Ah\p Iq«v `mKnIambn ImgvN sshIeyapÅ A-½bpw. GI ktlmZ-c³ ASp¯nsS Dïmb A]IS¯nð Imen\p ]cpt¡äp InS¸n-epw. hn-ZKv-[ Nn-In-Õ \ð-In-bmð Imgv-N e-`y-am-¡m³ I-gn-bp-sa-ó D-d-¸mWv Cu Ip-ªn-s\ \n-§-fp-sS ap³-]n-se-¯n-¨Xv.

]pcbnS¯nsâ Hcp `mKw hnäp `mcybpsS Xsó hr¡ kzoIcn-¨Xv {]hÀ¯\ clnXw BbtXmsSbmWv ap-«p¨n-d kz-tZ-inbmb sPbnwkv tPm-k-^v. sP-bnw-kn-\v 1200 ]u-ïm-Wv \ð-Ip-ó-Xv. \mev hÀjw ap³]v sPbnwkn\v AkpJw Ieiembn amdnbtXmsS IpSpw_¯nsâ AhØbpw Iq-SpXð ]cnXm]Ic-am-bn. Ip-«n-I-fp-sS ]T-\hpw ap-S-§p-ó A-h-Ø-bn-em-bn-cp-óp Po-hnXw. Cu km-l-N-cy-¯n-emWv sPbnw-kv \n-§Ä-¡p ap³-]n-se-¯n-bXv.

Hm-Ww A-¸o-enð A-h-km-\-am-bn F-¯n-b A-\n-e-\v 1000 ]u-ïm-Wv \ð-Ip-hm³ Xo-cp-am-\n-¨n-cn-¡p-ó-Xv. ]pIhentbm aZy]m\tam Cñm-¯ kðkz`mhnbm-b A-\n-e\v enhÀ kntdmknkv tcm-Kw ]nSn-s]-«-tXm-sS H-cp Ip-Spw-_w X-IÀ-óp t]m-hp-I-bm-bn-cp-óp. icoc¯nð tIm¸dnsâ Awiw IqSnbXv aqeamWv A\ne\v amcI tcmKamb enhÀ kntdmknkv ]nSnIqSnbsXómWv tUmÎÀamcpsS Isï-¯ð. I-cÄ- am-än-h-bv-¡-ð i-kv-{X-{In-b \-S-¯p-ó-tXm-sS kp-Jw {]m-]n¡m³ I-gn-bp-saóm-Wv tUm-ÎÀ-amÀ \ð-Ip-ó hn-hcw.

tImX\ñqÀ tIm¡m«v ho«nð aWnsbó 63 hbÊp-Im-c-\pw 1000 ]u-ïm-Wv k-lm-b-am-bn \ð-Ip-ó-Xv. aq-óv hÀ-jw ap³]v Iq-en-¸-Wn I-gn-ªp Xn-cn-sI F-¯n-b a-Wn-¡v- \-S-¡m³ _p-²n-ap-«v A-\p-`-h-s¸-«-tXmsSbm-Wv C-t¸mg-s¯ A-h-Ø-bv-¡v Xp-S-¡-am-bXv. Xp-S-Àóv apJw Hcp hit¯¡v tImSnt]mhpIbpw kwkmc tijn \ãamhpIbpw ImepIÄ¡v _ew \ãs¸SpIbpw sNbvXp. Xp-SÀ-óv hn-ZKv-[ Nn-In-Õ-bv-¡mbn _m¦v tem¬ FSp¯pw ]ecnð \nópw ]Ww ISw hm§nbpw NnInÕ XpSÀóp hcpóXn\nSbnemWv Cfb aIÄ joPbpsS `À¯mhv cmtPjv A]IS¯nð acWaS-ªXv. B-sI D-ïm-bn-cp-ó In-S-¸m-Shpw ]-W-b-s¸-Sp-¯n _m-¦v tem¬ F-Sp-¯m-Wv Nn-In-Õ \-S-¯p-óXv. Cu A-h-Ø-bn-em-Wv bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡p ap-ónð a-Wn H-cp ssI k-lm-b-w F-¯n-bXv.

Ignª 8 hÀjambn hr¡IÄ XIcmdnembn NnIn-Õ \-S-¯p-ó c-a-bv-¡v 1000 ]u-ïm-Wv k-lm-b-am-bn \ð-Ip-ó-Xv. H s\Käohv Fó A]qÀh cà {Kq¸v DSabmb cabv¡v thïn hr¡ amän hbv¡ð am{XamWv ]cnlmcw Fóv tUmÎÀamÀ \nÀt±-iw \ð-In-bn-«pïv. C-Xn-\m-bp-Å `m-cn-¨ sN-ehpw A\p-tbm-Pyamb ZmXmhns\ Isï¯m³ I-gn-bm-ª-Xp-am-Wv c-a-bv-¡v hn-\-bm-bXv. Po-hn-X-¯n-sâ c-ï-ähpw Iq-«n-ap-«n-¡m³ G-sd I-ã-s¸-Sp-ó `À-¯m-hv k-Zm-\-µ³ G-sd {]-Xo£-I-tfm-sS-bm-Wv bp-sI a-e-bm-fn-IÄ-¡p ap-ónð F-¯n-b-Xv.

I-gn-ª c-ïm-gv-N-bm-bn \-S-¯nh-ó Hm-Ww A-¸o-en-eq-sS-bm-Wv F-«p t]À-¡m-bn k-lm-bw A-`yÀ-°n-¨-Xv. hm-b-\-¡m-cp-sS an-I-¨ {]-Xn-I-c-W-am-Wv C¯-h-W e-`n-¨-Xv. hm-b-\-¡m-cp-sS A-]qÀ-Æ kv-t\-l-¯n-\v {_-n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än- ^u-tï-j³ `m-c-hm-ln-IÄ {]-tXy-I-am-bn \-µn A-dn-bn-¨p. Nm-cn-än ^u-tï-j³ sN-bÀ-am³ tSm-an-¨³ sIm-gp-h-\mð Fñm hm-b-\-¡mÀ¡pw {]-tXy-Iw \-µn A-dn-bn-¡-W-sa-óv A-dn-bn-¨n-«pïv. C-\n C¯-cw H-cp {]-tXy-I A-¸oð {In-kv-Xp-a-kn-\v am-{X-am-bn-cn-¡p-sa-óv {S-Ìn-amÀ Xo-cp-am-\n¨p.
_m-¦v A-¡u-ïv tÌ-äp-saâp-IÄ Nph-sS sIm-Sp-¡póp

 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category