1 GBP = 92.20 INR                       

BREAKING NEWS

C-óv ]-Xn-aqómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó F-bv-ôe t_m-_n-¡v B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv ]-Xn-aqómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó F-bv-ôe t_m-_n-¡v B-iw-k-IÄ t\-cpóp. ]n-Xm-hv t_m-_n tPmÀÖv, am-Xm-hv eq-kn t_m_n, k-tlm-Z-c³ _n-Pp tPmÀ-Öv k-tlm-Z-cn-amcmb _n-_n hÀ-Kokv, »q-kn jmPp, »q-an jmPp, ³-kn tPmbv, hn³-kn kn-_n¨³, {Sokm em-ep, en-³-kn a-\o-jv, ap-¯-Èn-amcm-b B-eo-kv h-À-¡n, ta-cn A-{_lmw F-ón-h-cpw.
 
{_n-«o-jv a-e-bm-fn t^m-t«m-{Km-^dmb km-en-kv-_-dn-bn-se t_m-_n tPmÀ-Ön-sâ a-I-fmWv F-bv-ô-e. F-bv-ô-e-bv-¡v {_n-«o-jv a-e-bm-fn So-an-sâbpw ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam