1 GBP = 94.40 INR                       

BREAKING NEWS

sSkv-tIm-bp-sS kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯mð 500 ]utïm sF-t^mtWm In-«p-sa-óv ]-d-ªv F-kv-FwF-kv h-ómð ho-Wp t]m-I-cpXv; H-ä dn-ss¹- h-gn \-ã-am-Ip-óXv 4.50 ]u-ïv

Britishmalayali
kz´wteJI³

X-«n-¸p-IÄ A-c-t§-dp-ó-Xv ]-e hn-t[-\-bmWv. ]-e amÀ-K-§Ä ]-co-£n-¨v ]-cm-P-b-s¸-«-hÀ ]pXn-b X-«n-¸p-I-fp-am-bn cw-K-s¯-¯n-s¡m-tï-bn-cn-¡pw. A-Xn-\v G-ähpw ]pXn-b D-Zm-l-c-W-am-Wv sSkv-tIm-bp-sS t]-cnð C-t¸mÄ hym-]-I-am-bn-«p-Å kÀ-thbpw \-dp-s¡-Sp-¸pw. sSkv-tIm-bp-sS kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¯mð 500 ]u-ïv A-sñ-¦nð sF-t^m¬ F-ó F-kv-Fw-F-kn-eq-sS-bmWv X-«n-¸p-ImÀ ]-Ww t\-Sp-ó-Xv.

sSkv-tIm-bp-sS t]-cnð hym-P-òmÀ A-b-bv-¡p-ó Cu F-kv-Fw-F-kn-\v dnss¹ \ð-In-bmð \m-e-c ]u-ïm-Wv H-ä-b-Sn-¡v \-ã-s¸-Sp-óXv. sSkvtIm kq-¸À amÀ¡-äv D-]-tbm-àm-¡fpw sSkvtIm A-\p-_-Ô D-Xv-]-óamb C³-jz-d³-kv I-kv-ä-ta-gvkpw C-¯-c-¯nð ]-cm-Xn-bp-am-bn cw-K-s¯-¯n-bn-«pïv. sSkvtIm kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp¯v sF t^m¬ A-sñ-¦nð 500 ]u-ïv t\-Sq F-ó F-kv-Fw-Fkn-t\m-Sv {]-Xn-I-cn-¨v A-ôp ]u-ïv \-ã-am-bn F-óv C-hÀ ]-cm-Xn-s¸-Sp-óp-ïv.

kÀ-th-bnð ]-s¦-Sp-¡-W-sa-óv B-h-iy-s¸«p-sIm-ïv I-Ì-ta-gv-kn-\v tNm-Zymh-en Ab-¨p sIm-Sp-¡p-I-bm-Wv X-«n-¸p-ImÀ sN-¿p-óXv. tNm-Zymh-en ]q-cn-¸n-¨v Ab-¨p sIm-Sp-¯n-«p-Å-hÀ-¡m-Wv ]-Ww \-ã-am-bn-cn-¡p-óXv. ]-cm-Xn-bp-am-bn sSkv-tIm-sb k-ao-]n-¨-t¸m-gm-Wv C-hÀ X-«n-¸n-\v C-cbm-b hnh-cw hy-à-am-bXv. sSkvtIm C-¯-c-¯n-ep-Å {]-tam-j-\p-I-sfmópw sN-¿p-ón-sñópw C-Xv X-«n-¸p-Im-cp-sS ]pXn-b co-Xn-bm-sWópw hy-à-am-¡n-s¡m-ïv I¼-\n cw-K-s¯-¯n-bn-«pïv. X-«n-¸p-Im-sc sh-fn¨-¯p sIm-ïp-h-cm-\p-Å {i-a-¯n-em-Wv sS-kv-tIm-bn-t¸mÄ. C-Xn-s\-Xn-tc D-]-tbm-àm-¡Ä Pm-K-cq-I-cm-bn-cn-¡-W-saópw C-¯-c-¯nð F-kv-FwF-kv h-ómð {]-Xn-I-cn-¡m³ Iq-«m-¡-cp-sXópw sSkvtIm I-kv-ä-ta-gv-kn-\v ap-ó-dn-bn-¸v \ð-In-bn-«pïv.

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam

More News in this category