1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

km-Pp- A-K-kv-än-\v ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv \mð-]¯n-sbmómw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó _À-an-§v-lm-anse km-Pp A-K-kv-än-\v H-cm-bn-cw ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ t\-cp-óp... kv-t\-l-t¯m-sS B-i, t{^-b, ^vsf-hn³ F-ónhÀ...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam