1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

Cóv ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó Aó tamÄ-¡v B-iw-kIÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

C-óv ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡p-ó A-ó-bv-¡v ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ t\-cp-óp-... l-ïnw-Kv-S-Wnse eotUm tPmÀ-Övþdm-Wn Z-¼-Xn-I-fp-sS a-I-fm-Wv Aó.
 

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam