1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

\msf 18þmw ]n-d-ómÄ B-tLm-jn-¡pó tjm¬ k-Po-hn-\v B-iw-k-IÄ t\-cp-óp

Britishmalayali
kz´wteJI³

{_n-«o-jv a-e-bm-fn Nm-cn-än ^u-tï-j³ {S-j-ddmb ssj\p s¢-bÀ am-Xyq-kn-sâ a-I³ tjm¬ k-Po-hn-\v \m-sf 18 hb-kv Xn-I-bpóp. A½ ssj-\p-hpw k-tlm-Z-c³ jm-tcm¬ k-Pohpw H-¸w {_n-«o-jv a-e-bm-fn Soapw lrZ-bw \n-d-ª H-cm-bn-cw ]n-d-ómÄ B-iw-k-IÄ t\-cp-óp...

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam