1 GBP = 102.00 INR                       

BREAKING NEWS

tlmÀ-j-an-se F-an-en³ tamÄ-¡v P-ò-Zn-\m-iw-k-IÄ

Britishmalayali
kz´wteJI³

tlmÀ-j-anð ]-¯mw P-ò-Zn-\w B-tLm-jn-¡p-ó F-an-en³ tamÄ-¡v H-cm-bn-cw ]n-d-ómÄ B-iw-kIÄ.. B-iwk-I-tfm-sS A-¨, A-½, F-Uzn³

Readers Comments

ChnsS sImSp¡pó A`n{]mb§Ä {_n«ojv aebmfnbptSXñ. tkmjyð s\ähÀ¡v hgn NÀ¨bnð ]s¦Sp¡póhÀ AÇoetam aX \nµtbm A]IoÀ¯nIctam \nbahncp²tam Bb A`n{]mb§Ä t]mÌv sN¿póXv ssk_À \nba{]Imcw in£mÀlamWv- þ FUnäÀ

Click here to type in malayalam